English Slovak
Titul Obsah
Predošlé Ďalšie2  POSLANIE ÚRADU JADROVÉHO DOZORU
   

Poslanie ÚJD je definované zákonom č. 130/1998 Z. z. Tento zákon, ktorý bol schválený Národnou radou Slovenskej republiky dňa 1. apríla 1998 nadobudol účinnosť 1. júla 1998.

Hlavným poslaním ÚJD je zaručiť občanom Slovenskej republiky ako i medzinárodnému spoločenstvu, že jadrová energia sa na území Slovenskej republiky bude využívať výlučne na mierové účely a že slovenské jadrové zariadenia sú projektované, budované, prevádzkované a vyraďované v súlade s príslušnou legislatívou.

Poslaním ÚJD je taktiež dohliadať na to, aby prevádzka jadrových zariadení neohrozila samotných zamestnancov jadrových zariadení, alebo obyvateľstvo a taktiež aby prevádzka jadrových zariadení nepoškodila životné prostredie, alebo nespôsobila ujmu na majetku. ÚJD pri svojej činnosti využíva výsledky vedy a výskumu ako i medzinárodnú spoluprácu s cieľom dosiahnutia medzinárodne akceptovateľnej úrovne jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v Slovenskej republike. Dôležitou činnosťou, ktorá úzko súvisí s hlavným poslaním ÚJD je i kontrola jadrových materiálov, špeciálnych materiálov a zariadení, to znamená položiek, ktoré by sa dali za určitých okolností i zneužiť na iné ako mierové účely.

ŠTÁTNY DOZOR NAD JADROVOU BEZPEČNOSŤOU

Štátny dozor nad jadrovou bezpečnosťou je vykonávaný práve podľa vyššie uvedeného zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.. Tento zákon upravuje:

  a) podmienky využívania jadrovej energie na mierové účely
  b) povinnosti a práva právnických osôb a fyzických osôb pri využívaní jadrovej energie
  c) druhy jadrových materiálov, podmienky ich výroby, spracovania, nadobúdania,
       uskladňovania, prepravy, používania, evidencie a kontroly
  d) podmienky nakladania s rádioaktívnymi odpadmi z jadrových zariadení, vyhoretým
      jadrovým palivom a podmienky ukladania inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov
  e) podmienky jadrovej bezpečnosti
  f) náhradu jadrovej škody
  g) štátny dozor nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení, nadobúdaním
      a používaním jadrových materiálov, nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi
      a s vyhoretým jadrovým palivom
  h) sankčné opatrenia za porušenie povinnosti vyplývajúcich z tohto zákona.

Zákon "o mierovom využívaní jadrovej energie" je aproximovaný k právu Európskej únie. Súlad činností popísaných v zákone so samotným zákonom, ako i dodržiavanie podmienok ÚJD kontrolujú inšpektori jadrovej bezpečnosti.

Ďalšie podrobnosti a podmienky využívania jadrovej energie na mierové účely, ako i ďalšie podmienky pre dosiahnutie jadrovej bezpečnosti na medzinárodne akceptovateľnú úroveň stanovujú príslušné vyhlášky ÚJD. V roku 1998 ÚJD v nadväznosti na zákon č. 130/1998 Z. z. pripravil šestnásť návrhov príslušných vyhlášok, ktoré budú v roku 1999 postúpené do legislatívneho procesu.

Na základe pozvania vlády SR navštívila Slovensko v dňoch 9. - 13. 3. 1998 misia medzinárodných expertov MAAE. Hlavným cieľom programu MAAE pod názvom "Medzinárodný tím pre posúdenie dozornej činnosti" -International Regulatory Review Team (IRRT) - je nezávislé a objektívne posúdenie štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou prostredníctvom medzinárodných expertov.

Medzinárodná expertná misia na posúdenie úrovne dozornej činnosti je realizovaná len na základe požiadavky členského štátu MAAE.

Obr.

V rokoch 1994 - 1997 poskytla MAAE Úradu finančnú a expertnú pomoc, ktorá zahŕňala i školenia pracovníkov v zahraničí. Uvedená medzinárodná pomoc bola realizovaná prostredníctvom tzv. "Modelového Projektu na posilnenie štátneho dozoru v Slovenskej republike". Projekt bol úspešne ukončený v decembri 1997. Základnou charakteristikou práce expertov medzinárodného tímu IRRT bolo posúdenie postavenia štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou v štátnej administratíve najmä z pohľadu jeho nezávislosti, ďalej príslušná legislatíva, odbornosť zamestnancov štátneho dozoru, adekvátnosť finančných prostriedkov na výkon štátneho dozoru, ako i porovnanie praktík a činnosti s dobrými praktikami v iných jadrových dozoroch najmä v Európskej únii, resp. USA.

Členmi medzinárodného tímu expertov boli skúsení pracovníci zo štátnych dozorov krajín Európskej únie USA, expert MAAE, ako i pracovník zo štátneho dozoru Maďarskej republiky, ktorý okrem iného dozoruje i obdobný typ jadrovej elektrárne.

Záverečná správa MAAE bola zaslaná na Úrad vlády SR, Stálu misiu SR pri OSN vo Viedni a taktiež priamo na ÚJD. Medzinárodný tím expertov vyjadril závery previerky a posúdenia dozornej činnosti, resp. činnosti ÚJD v celkovom hodnotení, z ktorého je potrebné citovať najmä:

"ÚJD bol vytvorený v januári 1993 následne po rozdelení bývalého Československa a vzniku Slovenskej republiky a Českej republiky. Podľa názoru hodnotiaceho tímu sa ÚJD v pomerne krátkom čase vybudoval na úroveň silného a efektívneho dozorného orgánu. Tomuto vývoju napomohlo i niekoľko projektov medzinárodnej pomoci, avšak pokrok, ktorý bol vykonaný by nebol možný bez profesionalizmu a zanieteniu zamestnancov ÚJD.

Medzinárodná misia IRRT zistila najmä pokrok, ktorý bol dosiahnutý pri vytvorení efektívneho prístupu v oblasti inšpekčných činností a havarijnej pripravenosti. Ďalej bolo zistené, že mnohé prístupy vyvinuté a používané ÚJD i v iných oblastiach sú v súlade s dobrou medzinárodnou praxou".

Obr.
 
 

© Úrad jadrového dozoru SR, 1999

WWW DESIGN:    © INFELEN, 1999