English Slovak
Titul Obsah
Predošlé Ďalšie1  PREDHOVOR
   

Predseda_fotoRok 1998 bol pre Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD) veľmi významným a znamenal jeho ďalšie posilnenie, ako i zvýšenie domáceho, ale aj medzinárodného uznania. Najvýznamnejšou udalosťou bolo schválenie nového zákona o mierovom využívaní jadrovej energie Národnou radou SR. Zákon vymedzuje práva a povinnosti používateľov jadrovej energie a jadrových materiálov, ako i úlohy a právomoci ÚJD. Zákon je kompatibilný s právom Európskej únie (EÚ) v tejto oblasti a obsahuje i zodpovednosti, vyplývajúce z medzinárodných dohovorov. Ďalším míľnikom bolo odovzdanie Národnej správy vypracovanej v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti. V zmysle tohto dohovoru, ktorý doteraz ratifikovalo 49 krajín, vrátane všetkých krajín EÚ, je každá krajina zodpovedná za hodnotenie bezpečnosti a bezpečnú prevádzku svojich jadrových elektrární.

V roku 1998 pokračovala intenzívna medzinárodná spolupráca predovšetkým s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE), ale i Európskou komisiou, Švajčiarskom, USA, Veľkou Britániou, Fínskom, Japonskom, Francúzskom, Nemeckom, ako i so všetkými susednými štátmi. Slovensko bolo opätovne zvolené za člena rady guvernérov MAAE a funkciou guvernéra bol poverený predseda ÚJD.

Veľmi úspešne pokračoval švajčiarsko-slovenský projekt Swisslovak na posilnenie nezávislosti a kredibility ÚJD. V septembri bola podpísaná zmluva s Ukrajinou o vzájomnej informovanosti a spolupráci. Slovensko má takéto zmluvy podpísané so všetkými susednými štátmi a každoročné sú organizované pracovné stretnutia na výmenu informácií. I naďalej prebieha spolupráca s Európskou komisiou v rámci pomoci dozorným orgánom, pravidelné stretnutia všetkých Európskych dozorov (CONCERT) a aktivity v rámci koordinácie pomoci v oblasti jadrovej bezpečnosti (NUSAC), kde predseda ÚJD zastáva funkciu podpredsedu.

Aj v roku 1998 podobne ako v minulosti ÚJD pozval medzinárodné misie odborníkov na nezávislé hodnotenie bezpečnosti slovenských jadrových elektrární (JE). Misie hodnotili všetky jadrové elektrárne, výsledky sú veľmi pozitívne a takáto prax prispieva k väčšej otvorenosti a transparentnosti činností dozoru, ako aj k vylepšeniu bezpečnosti prevádzky a bezpečnostných vylepšení projektov elektrární. Medzi misiami mala dôležité postavenie komisia MAAE pre posudzovanie dozorov (IRRT), ktorá hodnotila priamo ÚJD, jeho postavenie, kvalitu a schopnosti inšpektorov, ako i legislatívu. I závery tohto hodnotenia boli pre ÚJD priaznivé. Odborníci ÚJD pôsobili ako experti v rámci misií MAAE, Európskej komisie (EK) a amerického dozoru US NRC v Španielsku, Bulharsku, Litve, Kazachstane, Arménsku, Kube a na Ukrajine, čo svedčí o vysokej kvalite a uznávania odborníkov ÚJD medzinárodnými resp. zahraničnými organizáciami.

Veľmi významnou aktivitou, vrátane medzinárodného dopadu, bolo hodnotenie pripravenosti spúšťania 1. bloku jadrovej elektrárne Mochovce (JE EMO), ako i samotný dozor počas spúšťania. Výsledky ukázali, že i na takúto náročnú činnosť je ÚJD pripravený a je schopný ju zvládnuť. Spúšťanie bolo o to komplikovanejšie, že bolo sprevádzané rozsiahlym programom bezpečnostných vylepšení, ktorý zatiaľ nemá obdobu v podobných elektrárňach a zaradil JE EMO ako pilotnú elektráreň zvyšovania bezpečnosti blokov VVER 440/213. Je však nutné poznamenať, že v tomto procese sa ÚJD mohol oprieť o medzinárodnú pomoc technických organizácií z Francúzska, Talianska, Nemecka a Španielska.

Naďalej pokračovala postupná rekonštrukcia 1. a 2. bloku jadrovej elektrárne Bohunice konzorciom REKON (konzorcium Výskumného ústavu jadrových elektrární Trnava, a. s., a Siemens). JE EBO postupne napĺňa všetky požiadavky ÚJD, ktoré boli stanovené v roku 1994 a hoci je najmladšia zo všetkých podobných blokov, predstavuje pilotnú jadrovú elektráreň v oblasti zvyšovania bezpečnosti s najrozsiahlejším programom medzi blokmi VVER 440/230. Zavŕšením programu rekonštrukcie sa tiež splnia všetky odporúčania MAAE.

Dôležitou činnosťou ÚJD bolo informovanie verejnosti o dianí v jadrovej energetike a jadrovej bezpečnosti. V roku 1998 bola podstatne zvýšená frekvencia tlačových konferencií, príspevkov pre tlačové agentúry, ako i vystúpení v elektronických médiách. ÚJD tak chcel počas celého roku uisťovať občanov o tom, že prevádzka jadrových zariadení v SR je pod trvalou a prísnou kontrolou, neohrozuje zdravie, majetok občanov a organizácií a ani životné prostredie (organizačná štruktúra ÚJD). Táto výročná správa chce tiež prispieť k lepšej a objektívnej informovanosti verejnosti.

Obr.  Obr.

Predseda Úradu jadrového dozoru
Slovenskej republiky

 
 

© Úrad jadrového dozoru SR, 1999

WWW DESIGN:    © INFELEN, 1999