English Slovak
Titul Obsah
Predošlé Ďalšie14.3  MEDZINÁRODNÁ STUPNICA HODNOTENIA JADROVÝCH UDALOSTÍ (INES)
   


HAVÁRIE


STUPEŇ 7 - VEĽMI ŤAŽKÁ HAVÁRIA S VPLYVOM NA OKOLIE JZ

 • Únik veľkého množstva rádioaktívnych látok z aktívnej zóny reaktora mimo elektrárne (rádovo viac ako 10 000 TBq jód-131 alebo iných, podobne biologicky významných rádionuklidov).

 • Možnosť okamžitých zdravotných následkov. Neskôr sa zdravotné následky môžu objaviť na veľkom území, presahujúcom plochu elektrárne a jej okolia a zasahovať viac krajín.

 • Dlhodobé následky pre životné prostredie.

Príklad: Černobyľ (ZSSR - teraz Ukrajina) 1986.


STUPEŇ 6 - ŤAŽKÁ HAVÁRIA S VPLYVOM NA OKOLIE JZ

 • Únik rádioaktivity (1000 až 10 000 TBq jód-131, alebo iných, podobne rádiologicky významných rádionuklidov) mimo elektrárne

 • Na obmedzenie zdravotných následkov je potrebné zavedenie všetkých opatrení podľa plánu na ochranu obyvateľov.

Príklad: Prepracovateľské zariadenie vyhoretého jadrového paliva Kysthym (ZSSR - teraz Ruská Federácia) 1957.


STUPEŇ 5 - HAVÁRIA S RIZIKOM VPLYVU NA OKOLIE JZ

 • Únik rádioaktívnych štiepnych produktov (100 až 1000 TBq jód-131, alebo iných, podobne rádiologicky významných rádionuklidov) mimo elektrárne.

 • Čiastočné zavedenie opatrení podľa havarijných plánov na ochranu obyvateľstva (napr. evakuácia, ukrytie), aby sa obmedzila pravdepodobnosť zdravotných následkov.

 • Veľká časť aktívnej zóny je poškodená tavením alebo mechanicky.

Príklad: Windscale (Veľká Británia), 1957,  Three Mile Island (USA), 1979


STUPEŇ 4 - HAVÁRIA BEZ VÁŽNEHO VPLYVU NA OKOLIE JZ

 • Malý únik rádioaktivity mimo elektrárne, ktorého následkom je individuálna dávka pre najviac zasiahnutú skupinu obyvateľov rádovo mSv *) (t. j. na hranici limitov pre verejnosť).

 • Potreba havarijných opatrení na ochranu obyvateľstva mimo elektrárne je nepravdepodobná, s výnimkou kontroly potravín.

 • Aktívna zóna reaktora je čiastočne poškodená tavením alebo mechanicky. Ožiarenie zamestnancov môže viesť k okamžitým zdravotným následkom (rádovo Sv).

Príklad: Saint Laurent -A2 (Francúzko), 1980; Jaslovské Bohunice - A1 (Československo), 1977.NEHODY


STUPEŇ 3 - VÁŽNA NEHODA

 • Únik rádioaktivity mimo elektrárne nad povolené limity. Následkom je dávka pre kritickú skupinu obyvateľov v okolí JZ rádovo desatiny mSv (t. j. zlomky limitov predpísaných pre verejnosť). Opatrenia na ochranu obyvateľstva v okolí JZ nie sú potrebné.

 • Vysoká úroveň rádioaktivity, alebo zamorenia vo vnútri elektrárne spôsobená zlyhaním zariadení, alebo prevádzkovými poruchami.

 • Personál je nadmerne ožiarený (jednotlivé dávky prekračujú limit 50 mSv).

 • Všetky nehody, pri ktorých by ďalšie zlyhanie bezpečnostných systémov mohlo viesť k havárii.

Príklad: Vandellos (Španielsko), 1989.


STUPEŇ 2 - NEHODA

 • Technické poruchy alebo odchýlky, ktoré neovplyvňujú bezpečnosť elektrárne, priamo, alebo bezprostredne,

  ale môžu viesť k následnému prehodnoteniu bezpečnostných opatrení.

Príklad: Mihama (Japonsko), 1991


STUPEŇ 1 - PORUCHA

 • Technické poruchy alebo odchýlky, ktoré neovplyvňujú bezpečnosť elektrárne, priamo, alebo bezprostredne, ale môžu viesť k následnému prehodnoteniu bezpečnostných opatrení.

 • Môžu byť spôsobené zlyhaním zariadení, chybou obsluhy, alebo nevhodným prevádzkovým postupom.


STUPEŇ 0 - ODCHÝLKA

 • Situácie, pri ktorých nie sú prekročené prevádzkové limity a podmienky a ktoré sú bezpečne zvládnuté vhodnými postupmi.
*) Poznámka: Ročná dávka od prirodzeného rádioaktívneho žiarenia sa pohybuje u každého z nás okolo 1 až 2 milisievert (1 -2 mSv/rok)

 
 

© Úrad jadrového dozoru SR, 1999

WWW DESIGN:    © INFELEN, 1999