English Slovak
Titul Obsah
Predošlé Ďalšie14.2  VYSVETLENIE SKRATIEK
   

ÚJD Úrad jadrového dozoru SR
SE, a. s. Slovenské elektrárne, a.s.
JE EBO Atómové elektrárne Bohunice
JE EMO Atómové elektrárne Mochovce
SE-VYZ SE, a. s. - Vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení a zaobchádzanie s RAO a vyhoretým jadrovým palivom
JZ Jadrovoenergetické zariadenia
MAAE Medzinárodná Agentúra pre Atómovú energiu
ČSKAE Československá komisia pre atómovú energiu
JE Jadrová elektráreň
RAO Rádioaktívne odpady
RURAO Republikové úložisko RAO
MSVP Medzisklad vyhoretého paliva
QA Kontrola kvality
KC Kontrolné a krízové centrum
SHMÚ Slovenský hydrometeorologický ústav
ČSFR Československá federatívna republika
ČSSR Československá socialistická republika
VVER Tlakovodný energetický reaktor
NUSAC Koordinácia pomoci v oblasti jadrovej bezpečnosti
EC Európska komisia
CEE Krajiny strednej a východnej Európy
BSC Bohunické spracovateľské centrum
RAM Skupina pre zabezpečenie pomoci dozoru
CTBTO Organizácia Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových zbraní
PpBS Predprevádzková bezpečnostná správa
LaP Limity a podmienky
SKR Systém kontroly a riadenia reaktora
HCČ Hlavné cirkulačné čerpadlo
P Parogenerátor
PO Primárny okruh
SO Sekundárny okruh
KO Kompenzátor objemu
GO Generálna oprava
KRH Komisia vlády SR pre radiačné havárie
ORS Operatívno-riadiaca skupina
Krízový štáb
PP Prevádzkové predpisy
HW, SW Hardware, Software
WANO Svetové združenie prevádzkovateľov JZ
PSA Pravdepodobnostná bezpečnostná analýza
IRRT Komisia MAAE pre posudzovanie dozorov
NPAA Národný program Acquis communautaire

Obr.
 
 

© Úrad jadrového dozoru SR, 1999

WWW DESIGN:    © INFELEN, 1999