English Slovak
Titul Obsah
Predošlé Ďalšie14.1  EKONOMICKÉ A PERSONÁLNE ÚDAJE ÚJD
   

Rok 1998 bol pre ÚJD šiestym rokom jeho existencie. Od svojho vzniku ako samostatného ústredného orgánu štátnej správy dennodenne dokazuje vysokú kvalitu práce, kompetentnosť v oblasti štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení a celého jadrového procesu v Slovenskej republike.

Zabezpečiť túto vysoko náročnú odbornú prácu bolo možné len s kolektívom zamestnancov, ktorí dosahujú vysokú profesionálnu úroveň, ktorá je vyžadovaná už pri výbere zamestnancov pri prijímaní do pracovného pomeru.

Profesionálnym nárokom u vysokokvalifikovaných zamestnancov - inšpektorov nezodpovedá ich mzdové ohodnotenie, čo spôsobuje problém získať a udržať potrebný Počet zamestnancov na plnenie výkonu inšpektorskej činnosti. Vzdelanostná štruktúra všetkých zamestnancov dokumentuje, že takmer 75 % má vysokoškolské vzdelanie.

V ÚJD bolo k 31. 12. 1998 zamestnaných 73 zamestnancov, ktorých činnosť bola financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu. Okrem toho z mimoriadnej pomoci švajčiarskej vlády bol financovaný pokračujúci projekt zameraný na podpornú činnosť formou bezpečnostných analýz a technickej podpory so šiestimi zamestnancami.

V roku 1998 sa na bežnú činnosť ÚJD a s tým súvisiacich výdavkov vynaložilo 39 176 tis. Sk a 2 694 tis. Sk sa čerpalo na obstaranie nehmotného a hmotného investičného majetku, čo v úhrne prestavuje čerpanie prostriedkov štátneho rozpočtu v sume 41 870 tis. Sk.

Obr.

Na bežných výdavkoch sa výraznou mierou podieľajú mzdové výdavky, na ktoré sa čerpalo 15 246 tis. Sk a zákonné poistenie zamestnancov ďalších 5 042 tis. Sk. Ďalšou výraznou položkou výdavkov sú výdavky na riešenie úloh rozvoja vedy a techniky v objeme 5 054 tis. Sk, ktorých vývoj financovania od začiatku ich riešenia má klesajúcu tendenciu.

Vzhľadom na dôležitosť a kvalitu rozhodovacieho procesu pri výkone štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou JZ, nakladaním s RAO, vyhoretým jadrovým palivom, jadrovými materiálmi, ÚJD získava rôzne expertné posudky a analýzy odborných pracovísk formou zákaziek, ktoré slúžia ako ďalšia podpora pre kvalifikované rozhodnutia v oblasti štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou. Na ich obstaranie a spracovanie bolo vynaložených 1 305 tis.Sk.

Ostatné výdavky v objeme 12 529 tis. Sk predstavujú spotrebu na cestovné výdavky, obstaranie tovarov a služieb pre využitie v pracovnom procese, úhrady nájomného a ďalšie vstupy na činnosť. Zároveň zohľadňujú aj poplatok za poskytnutú technickú pomoc Slovenskej republike prostredníctvom MAAE. Rok 1998 umožnil z hľadiska rozpočtového hospodárenia zabezpečiť stanovené priority a úlohy v oblasti štátneho dozoru, znamenal pre ÚJD jeho personálne dobudovanie a materiálno-technické dovybavenie, ako aj vytvorenie podmienok pre kvalitné pracovné prostredie zamestnancov.

Obr.

Obr.

Obr.

Obr.

 
 

© Úrad jadrového dozoru SR, 1999

WWW DESIGN:    © INFELEN, 1999