English Slovak
Titul Obsah
Predošlé Ďalšie13  ZÁVER
   

Z výročnej správy ÚJD vyplýva, že rok 1998 bol nesmierne náročný na úlohy v oblasti legislatívy, hodnotiacej a kontrolnej činnosti i medzinárodnej spolupráce. Vďaka efektívnemu dozoru, ale i vďaka snahe a úsiliu SE, a.s., ako i odštepných závodov JE EBO, JE EMO, SE-VYZ bola prevádzka jadrových zariadení na Slovensku bezpečná a spoľahlivá. ÚJD vydáva takéto stanovisko na základe hodnotenia bezpečnostných ukazovateľov, prevádzkových udalostí, dodržiavania limitov a podmienok bezpečnej prevádzky, hodnotenia kultúry bezpečnosti prevádzkovateľov jadrových zariadení a výsledkov rozsiahlej kontrolnej činnosti inšpektorov ÚJD. dobrým výsledkom prispieva i infraštruktúra, ktorá je na Slovensku vytvorená na podporu jadrovej energetiky. Sú to predovšetkým výskumné a technické organizácie ako napr. Výskumný ústav jadrových elektrární Trnava, a. s, Výskumný ústav energetických zariadení Levice, Výskumný ústav zváračský Bratislava, Relko, s. r. o., Bratislava a ďalšie.

V roku 1998 požiadalo vyše 60 organizácií na Slovensku o vydanie oprávnenia pre vykonávanie činností na jadrových zariadeniach v zmysle zákona o mierovom využívaní jadrovej energie. To predstavuje obrovský potenciál, ktorý prispieva k bezpečnej prevádzke a zvyšovaniu bezpečnosti jadrových zariadení na Slovensku.

ÚJD oceňuje všetku pomoc a podporu, ktorej sa mu dostalo zo strany medzinárodných organizácií, vlád štátov s vyspelou jadrovou energetikou, ale i od vlády SR a iných slovenských orgánov a organizácií.

Na rok 1999 má ÚJD Naďalej pripravený rozsiahly program kontrol a hodnotení bezpečnosti s cieľom zabezpečiť, aby prevádzka jadrových zariadení bola bezpečná a v žiadnom prípade neohrozila občanov Slovenskej republiky, ani občanov žijúcich v susedných štátoch.

Obr.
 
 

© Úrad jadrového dozoru SR, 1999

WWW DESIGN:    © INFELEN, 1999