English Slovak
Titul Obsah
Predošlé Ďalšie12  INFORMOVANIE VEREJNOSTI
   

Úroveň vzťahov s verejnosťou je v demokratickej spoločnosti jedným z rozhodujúcich faktorov akceptovateľnosti bezpečnej jadrovej energetiky tak v súčasnosti, ako aj v budúcnosti. Z tohto dôvodu je nutné vynaložiť maximálne úsilie v oblasti komunikácie s verejnosťou a masmédiami, aby verejnosť chápala potrebu jadrovej energetiky v našej krajine a vnímala ju ako zdroj bezpečnej energie a tepla, ktorý slúži ľuďom a neohrozuje ich. Existencia zdroja bezpečnej energie a tepla pri dodržaní požadovaných vysokých štandardov jadrovej bezpečnosti, bude dlhodobo napomáhať v riešení energetických a ekologických problémov Slovenska.

ÚJD je tu pre verejnosť, je dozornou inštitúciou, ktorá poskytuje pravdivé a nezávislé informácie o jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení, vrátane informácií o nakladaní s RAO, vyhoretým jadrovým palivom, jadrovými materiálmi, ich kontrole a evidencii, ako aj informácie o ďalších fázach palivového cyklu. ÚJD poskytuje informácie systematicky, presne a zrozumiteľné tak, aby nemohli byť dementované, pretože verejnosť má právo poznať pravdu. Pri formulovaní informácie je veľmi dôležitá pravidelnosť, dôslednosť a otvorenosť, pretože takto prezentované informácie nesmú slúžiť na polemiku. ÚJD poskytuje informácie nezávisle a oddelene od informácií vydávaných prevádzkovateľmi jadrových elektrární. Na Slovensku má ÚJD významné kompetencie v oblasti informovania verejnosti o jadrovej bezpečnosti.

Už v roku 1995 sa na ÚJD položili základy koncepcie širokého informovania verejnosti o činnosti ÚJD a o bezpečnosti jadrových zariadení otvorením Informačného strediska ÚJD, ktoré svojou činnosťou zabezpečuje komunikáciu s verejnosťou a masmédiami, čo napomáha vytvoriť vo verejnosti priaznivý obraz o nezávislom štátnom dozore nad jadrovou bezpečnosťou. Početné misie expertov z problematiky komunikácie s verejnosťou a s masmédiami zo Švédska, Fínska, UK, SRN a USA pomohli vybudovať a vyškoliť špecialistov ÚJD, čo sa prejavilo schopnosťou pripraviť viaceré semináre a mítingy s domácimi a zahraničnými odborníkmi a s novinármi. Začiatkom tohto roka bol na základe priaznivých medzinárodných skúseností zaradený ÚJD do spoločného projektu s Divíziou informovania verejnosti MAAE na usporiadanie medzinárodného seminára "Jadrová energia a masmédiá". Na tomto interregionálnom seminári boli prednášatelia z Fínska, SRN, Japonska, Slovinska, Veľkej Británie, SR a lektori z MAAE, na cele s námestníkom generálneho riaditeľa MAAE p. Zigmundom Domaratzkim.

ÚJD vydal v priebehu roku 1998 "Výročnú správu o činnosti ÚJD" za rok 1997 v jazyku slovenskom a jazyku anglickom pre štátnu správu, domáce a medzinárodné organizácie, veľvyslanectvá doma i v zahraničí a pre domácu a zahraničnú verejnosť.

V priebehu roku 1998 bolo zaslaných do tlačových agentúr SR (TASR a SITA) 73 príspevkov o domácich a zahraničných aktivitách ÚJD (okrem toho sa tieto a ďalšie informácie zasielali do ďalších slovenských denníkov a do elektronických médií).

ÚJD je spolu s SÚJB vydavateľom odborného časopisu "bezpečnosť jadrovej energetiky" (vychádza 6x ročne). V tomto časopise sa počas celého roka uverejňujú zásadné články z dôležitých činností úradu a v rubrike "Informácie" sa pravidelne uverejňujú krátke správy o činnosti ÚJD a bezpečnosti jadrových zariadení v SR (inšpekčná činnosť, usporiadanie seminárov a odborné stretnutia, významné domáce a zahraničné návštevy). Dvojčíslo 9/10 (1998) bolo tematicky venované postupnej rekonštrukcii JE EBO V-1. Pre rok 1999 sa pripravovalo monotematické dvojčíslo 3/4 o procese spúšťania 1. bloku JE EMO.

Príspevky z dozornej činnosti a medzinárodnej spolupráce ÚJD SR sú pravidelne uverejňované v "Spravodajstve SE, a. s.", v podnikovom časopise "Mochovce" a "Bohunice", v "Bulletine Slovenskej nukleárnej spoločnosti (SNUS)" a každoročne je uverejňovaná správa o bezpečnosti jadrových zariadení v SR v časopise Európskej nukleárnej spoločnosti - quot;Nuclear Europe Worldscan". Do svetovej informačnej agentúry NucNet bolo pripravených 6 príspevkov. ÚJD vydal v roku 1998 3 císla interného Bulletinu", zameraného na domácu a zahraničnú činnosť ÚJD. Po prvýkrát ÚJD prispel prezentáciou "Poslanie a zodpovednosť a hlavné oblasti činnosti ÚJD pri zabezpečovaní požadovanej úrovne jadrovej bezpečnosti na slovenských jadrových zariadeniach" (príspevok a fotografický materiál) do exkluzívneho časopisu, ktorý bol pripravený pre účastníkov svetovej energetickej konferencie, ktorá sa konala v septembri 1998 v americkom Houstone. Druhý príspevok vyšiel v špeciálnej publikácii o Slovensku, vydanej v máji 1998.

Veľvyslanectvom SR v Španielsku. V roku 1998 sa konalo na ÚJD 5 tlačových konferencií, s nadväzujúcim vystúpením predsedu ÚJD v TV a v rozhlase. Tlačové konferencie sa týkali nasledovných udalostí:

- Zákon o mierovom využívaní atómovej energie, po schválení v NR SR (apríl)

- Výročná správa ÚJD za rok 1997, po schválení vo vláde SR (jún)

- 5. výročie vzniku Úradu jadrového dozoru SR (marec)

- Návšteva v JE EMO v rámci poľsko-slovenského medzivládneho rokovania (jún) - záverom 42. Generálnej konferencie MAAE so zameraním na voľbu SR za člena Rady guvernérov MAAE na roky 1998 - 2000 (september).

Mimoriadne aktivity ÚJD v oblasti styku s verejnosťou vyplývali počas celého roku 1998 z procesu spúšťania 1. bloku JE EMO. Po prvýkrát bol do tímových inšpekcií ÚJD zaradený aj hovorca ÚJD, ktorý pre médiá pripravoval informačné príspevky o týchto inšpekciách ÚJD s konkrétnym uvedením záverov kontroly a s prijatými opatreniami. Požiadavkou ÚJD bolo dobudovať a prevádzkovať JE EMO na takej úrovni bezpečnosti, ktorá vyhovuje súčasným medzinárodným požiadavkám a normám a je akceptovateľná verejnosťou. Z tohto dôvodu bolo už v priebehu výstavby na požiadavku ÚJD realizovaných viacero hodnotení medzinárodnými expertmi a organizáciami, výsledky ktorých boli implementované do projektovej dokumentácie.

Všetky tieto kroky v posudzovaní bezpečnostných opatrení a realizácie prípravy a spúšťania 1. bloku JE EMO boli štátnym nezávislým dozorom nad jadrovou bezpečnosťou prezentované masmédiám a tlačovým agentúram. Zamestnanci ÚJD každodenne zodpovedali množstvo otázok z národných denníkov, TV a rozhlasu.

Výsledkom rakúsko-slovenských kontaktov o JE EMO boli mnohé vystúpenia vedúcich pracovníkov ÚJD v televíznych programoch rakúskej, maďarskej a na všetkých programoch slovenskej TV. Predsedu ÚJD navštívila v tejto súvislosti okrem iných aj juhokórejská a austrálska televízna spoločnosť. V Informačnom stredisku ÚJD hovorca pravidelne odpovedal na otázky redaktorov domácich denníkov, ale často aj na požiadavky rakúskych, nemeckých, maďarských a slovenských TV staníc v súvislosti s bezpečnosťou 1. bloku JE EMO. Vedúci pracovníci ÚJD sa v tomto období často zúčastňovali spolu s prevádzkovateľom JE EMO mediálnych diskusií v Bratislave, v Budapešti a vo Viedni.

Otázky zvyšovania bezpečnosti sa mediálne spolitizovali, čo sa prejavilo v horúcom mediálnom lete 1998. Napriek týmto nepriaznivým vplyvom bol proces spúšťania 1. bloku JE EMO zvládnutý na vysokej profesionálnej a odbornej úrovni, čo malo i mimoriadne priaznivú odozvu v masmédiách a v odborných kruhoch na celom svete. Spustenie 1. bloku JE EMO znamená aj priaznivý ohlas na spoluprácu "východ - západ". Jadrová elektráreň Mochovce je príkladom medzinárodnej spolupráce pri zvyšovaní bezpečnosti a v dosahovaní prísnych bezpečnostných štandardov.


Obr. Obr.
 
 

© Úrad jadrového dozoru SR, 1999

WWW DESIGN:    © INFELEN, 1999