English Slovak
Titul Obsah
Predošlé Ďalšie11  MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
   

Spolupráca s MAEE

Obr.

Najvýznamnejšiu úlohu vzhľadom k medzinárodnému významu a širokej škále možností technickej pomoci má spolupráca s MAAE so sídlom vo Viedni. V spolupráci s MZV SR Slovenská republika včas a v plnom rozsahu plnila svoje finančné záväzky (členský príspevok a príspevky do fondu technickej pomoci a spolupráce) voči tejto organizácii.

Účasť SR na 42. zasadnutí Generálnej konferencie MAAE

V dňoch 21. - 25. septembra 1998 sa konalo 42. zasadnutie Generálnej konferencie MAAE. V rámci 26 bodového programu konferencia schválila správu o činnosti MAAE v uplynulom období, návrh rozpočtu na roky 1999 - 2000, prijala opatrenia na posilnenie technickej spolupráce a na riešenie otázok súvisiacich s rokom 2000 v počítačových systémoch a posúdila rad politických otázok. Dňa 24. septembra 1998 bola SR zvolená do Rady guvernérov MAAE. Vláda SR poverila predsedu ÚJD výkonom funkcie guvernéra. Závery konferencie opätovne potvrdili záujem medzinárodného spoločenstva podieľať sa na činnosti MAAE i keď niektoré body programu Konferencie sa vzhľadom na rozdielne stanoviská členských krajín nepodarilo vyriešiť s konečnou platnosťou, dosiahnuté výsledky Konferencie vyjadrujú širokú podporu rozvoja medzinárodnej spolupráce, pri mierovom využívaní jadrovej energie a zainteresovanosť na zamedzení šírenia jadrových zbraní.

Spolupráca SR a MAAE v oblasti technických projektov je mimoriadne aktívna, o čom svedčí zapájanie sa Slovenska do šiestich národných, osemnástich regionálnych, ako aj interregionálnych projektov technickej spolupráce. Z pohľadu finančných prostriedkov je spolupráca výhodná pri porovnaní výšky členského príspevku a poplatkov do fondu technickej spolupráce s výškou získaných prostriedkov. V rámci spolupráce s MAAE boli v SR uskutočnené 2 semináre a 3 pracovné stretnutia so širokou medzinárodnou účasťou. Tieto akcie boli zamerané na dozorné činnosti, jadrovú a radiačnú bezpečnosť, protihavarijné plánovanie a styk s verejnosťou.

Obr.

V priebehu roku 1998 bolo na základe pozvania ÚJD vykonaných 6 expertných misií, ktoré boli zamerané predovšetkým na hodnotenie a zvyšovanie bezpečnosti na JE EBO a JE EMO a na hodnotenie činnosti ÚJD.

V rámci technických projektov MAAE sa rozvíja spolupráca s Arménskom, Ukrajinou, Kazachstanom, Litvou a Bulharskom. Experti z Cypru, Zambie a Estónska boli školení v SR v oblastiach zdravotníctva a radiačnej bezpečnosti.

Na roky 1999-2000 bolo navrhnutých slovenskými organizáciami niekoľko nových projektov, z ktorých päť bolo odsúhlasených na realizovanie v uvedenom období. Ťažiskom spolupráce Naďalej zostáva jadrová bezpečnosť, radiačná ochrana a nukleárna medicína, ale úspešne sa rozvíja spolupráca aj v ďalších priemyselných odvetviach. V oblasti spolupráce s MAAE bolo v roku 1998 aktívnych 18 vedeckých kontraktov v oblastiach poľnohospodárstva, fyziky a chémie, jadrová energetika a palivový cyklus.

Obr.

Návšteva p. Annick Carnino, riaditeľky divízie jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení MAAE, a Ken Talbota, riaditeľa sekcie prevádzkovej bezpečnosti MAAE, bola zameraná na diskusiu o postavení a úlohách ÚJD v procese uvádzania JE EMO do prevádzky, bezpečnostné vylepšenia JE EMO a bola vykonaná prehliadka elektrárne.

Slovenská republika ratifikovala Dohovor o jadrovej bezpečnosti dňa 23. 2. 1995. Odborným garantom a plnením záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru je poverený ÚJD. V zmysle článku 5 Dohovoru bola v spolupráci so zainteresovanými rezortmi a organizáciami vypracovaná Národná správa SR, ktorú prerokovala vláda SR. Následne bola správa dňa 28. septembra 1998 odovzdaná na MAAE. Správa je publikovaná aj na Internete pod adresou: http://www.ujd.gov.sk. Počas pracovného zasadnutia bola SR navrhnutá za predsedu hodnotiacej skupiny, ktorej členmi sú aj Francúzsko, Bulharsko, Holandsko, Brazília, Chorvátsko a Grécko. Medzinárodné posúdenie správy sa uskutoční v apríli 1999.

Obr.

SR ratifikovala Spoločný dohovor o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom 27. januára 1998. ÚJD je odborným garantom a koordinátorom prác súvisiacich s plnením záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru, ktorý ešte nenadobudol platnosť.

MAAE pripravovala od roku 1993 v spolupráci s členskými krajinami opatrenia na posilnenie účinnosti a zvyšovanie efektívnosti zárukového systému. Opatrenia sú známe pod názvom Program G93+2. V auguste sa pod gestorstvom ÚJD uskutočnili konzultácie s MAAE k textu Dohody medzi SR a MAAE pre uplatnenie záruk na základe Zmluvy o nešírení jadrových zbraní a k Dodatkovému protokolu k tejto dohode. Na základe kladných výsledkov konzultácie Rada guvernérov MAAE prerokovala a odsúhlasila dňa 14. septembra 1998 texty uvedených dokumentov.

V priebehu roka 1998 SR odvolala výhrady k oddielom 36 a 34 článkov VIII a X Dohody o výsadách a imunitách MAAE.

Organizácia a zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBTO)

Dňa 3. marca 1998 SR ratifikovala Zmluvu o všeobecnom zákaze jadrových skúšok. Vláda SR uložila predsedovi ÚJD zabezpečiť v zmysle článku III zmluvy vykonávanie funkcie národného orgánu. V spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a Slovenskou akadémiou vied boli zabezpečované úlohy vyplývajúce predovšetkým z predsedníctva SR na Plenárnych zasadaniach Dočasného technického sekretariátu Organizácie zmluvy a na rokovaniach pracovných skupín. Zahájila sa aj neformálna spolupráca s Ministerstvom obrany SR v danej oblasti. Boli zahájené aj kroky smerujúce k implementácii ustanovení zmluvy do národnej legislatívy.

Spolupráca s Organizáciou pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD)

Spolupráca s Agentúrou pre jadrovú energiu krajín Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD-NEA) sa sústreďuje na technickú pomoc SR hlavne v oblasti legislatívy a informovania verejnosti. V roku 1998 sa traja predstavitelia ÚJD zúčastnili seminára organizovaného OECD na tému legislatíva a medzinárodné aspekty v oblasti jadrových materiálov a ich transportu.

Spolupráca s Európskou komisiou

Pravidelné stretnutie vedúcich predstaviteľov jadrových dozorov Európy sa konalo v dňoch 17. - 19. 6. 1998 v slovinskej Ljubljane, SR reprezentoval na tomto stretnutí predseda ÚJD Miroslav Lipár. Hlavnou témou rokovania bolo hodnotenie bezpečnosti a bezpečnostných správ jadrových elektrární. Všetci zástupcovia národných dozorov krajín Európy vyjadrili podporu a dôveru ÚJD pri licencovaní a hodnotení bezpečnosti JE EMO. Predseda ÚJD vykonáva funkciu podpredsedu Komisie pre koordináciu pomoci v jadrovej bezpečnosti (NUSAC), ktorá zastupuje všetky štáty strednej a východnej Európy.

V marci 1998 prebehlo plenárne zasadnutie NUSAC, na ktorom bola prezentovaná správa o stave jadrovej bezpečnosti na Slovensku.

Od júna 1998 pokračoval druhým rokom projekt technickej pomoci pre ÚJD zo strany dozorov krajín EÚ (RAMG). Jeho cieľom je odovzdávanie skúseností z dozorných činností k ďalšiemu zvýšeniu kvality dozorných aktivít ÚJD na základe aplikácie medzinárodne akceptovateľných kritérií a postupov.

Technická pomoc bola poskytovaná formou seminárov, konzultácií, školení a účasťou na činnosti dozorných orgánov v oblasti havarijného plánovania, zaobchádzania s rádioaktívnymi odpadmi, vyraďovania z prevádzky JZ, radiačnej ochrany, prípravy a školenia zamestnancov ÚJD a procesu schvaľovania. Súčasťou pomoci bolo i odovzdávanie skúseností v oblasti práce s verejnosťou a vnútorného systému zabezpečovania kvality. Celkom sa na príprave projektu odovzdávania skúseností podieľalo 25 zamestnancov ÚJD a 44 pracovníkov dozorov Francúzska, Fínska, Veľkej Británie, Španielska, Talianska a Nemecka. Projekt pokračuje v roku 1999 a je plánované jeho predĺženie o ďalší rok.

Zástupcovia ÚJD sa aktívne zapájali do činností EK predovšetkým na posilnenie spolupráce s asociovanými krajinami v oblastiach jadrová bezpečnosť a radiačná ochrana. Zástupcovia ÚJD boli pozvaní na 52. a 53. zasadnutie pracovnej skupiny štátnych dozorov (NRWG), na 3. zasadnutie dočasnej skupiny na systém klasifikácie RAO, ako aj na koordinačné rokovania k projektom SAMINE a OSEP.

V oblasti spolupráce v rámci programov PHARE pokračovala úspešná spolupráca s predstaviteľmi Španielska, Francúzska, Talianska, Fínska a SRN v rámci projektov zameraných na schvaľovacie procesy v JE EBO a JE EMO.

Plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmluvných dokumentov

Obr.

Maďarská republika: V zmysle Dohody medzi vládou ČSFR a vládou Maďarskej republiky o výmene informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením sa uskutočnilo pravidelné ročné stretnutie v dňoch 10. - 11. 12. 1998 v Budapešti za účasti popredných expertov a zástupcov vládnych organizácií z Maďarskej republiky a zo SR. Experti si vymenili informácie z oblasti všeobecne záväzných predpisov súvisiacich so zabezpečením jadrovej a radiačnej bezpečnosti, z oblasti zvyšovania bezpečnosti JE EBO a JE EMO v SR a JE Pakš v MR, nakladania s RAO, protihavarijného plánovania a radiačného monitoringu. Významným záverom stretnutia bol návrh na vypracovanie dohody v oblasti výmeny údajov z radiačného monitoringu medzi Ministerstvami životného prostredia SR a MR.

Vysoko je hodnotená vzájomná výmena expertov na základe Dohody. V r. 1998 sa zúčastnili takýchto výmenných akcií 4 experti z MR a 2 experti zo SR.

Obr.
Obr.

Rakúsko: Spolupráca s Rakúskom sa rozvíja predovšetkým na základe Dohody medzi vládou ČSSR a Rakúskej republiky o úprave otázok spoločného záujmu v súvislosti s jadrovou bezpečnosťou a ochranou pred žiarením. V dňoch 3. - 4. 2. 1998 sa uskutočnilo 6. spoločné stretnutie zástupcov oboch vládnych organizácií a expertov v oblasti jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany. V závere stretnutia bola vysoko hodnotená vzájomná spolupráca oboch štátov v oblasti mierového využívania jadrovej energie. Veľvyslankyňa Rakúska v SR jej excelencia p. Gabriele Matzner navštívila ÚJD pri príležitosti prípravy bilaterálneho stretnutia.

Obr.

Česká republika: Stretnutie predstaviteľov štátnych dozorov nad jadrovou bezpečnosťou SR a ČR na základe Zmluvy medzi vládou SR a vládou ČR o spolupráci v oblasti štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení a štátneho dozoru nad jadrovými materiálmi sa uskutočnilo v dňoch 11. - 12. 2. 1998 v SR. Česká delegácia bola vedená predsedom Státního úradu pro jadernou bezpečnosť (SUJB) p. Janom Štullerom. Stretnutie bolo zamerané na výmenu skúseností pri výkone dozorných činností na blokoch VVER 440/213. Súčasťou stretnutia bol aj odborný seminár skupiny expertov, ktorí si vymenili informácie v oblasti inšpekčných činností dozorných orgánov. Spolupráca na základe zmluvy je mimoriadne úspešná predovšetkým v oblasti havarijného plánovania. Experti z ČR sa pravidelne zúčastňujú havarijných cvičení v KKC ÚJD ako pozorovatelia.

Obr.

Poľská republika: V rámci Dohody medzi vládou SR a vládou Poľskej republiky o včasnom oznamovaní jadrových havárií, výmene informácií a spolupráci v oblasti jadrovej a radiačnej bezpečnosti sa v dňoch 25. - 26. 6. 1998 v Bratislave konalo pravidelné ročné stretnutie zástupcov vládnych organizácií SR a Poľska s cieľom výmeny informácií v oblasti legislatívy, týkajúcej sa mierového využívania jadrovej energie, bezpečnosti JE EBO a JE EMO, v oblasti protihavarijného plánovania a radiačného monitoringu. Poľskí hostia, vedení predsedom Národnej agentúry pre atómovú energiu Poľska, prof. Jerzym Niewodniczanskim, navštívili v rámci stretnutia JE EMO. Uvedenej návštevy sa zúčastnil aj veľvyslanec Poľskej republiky v SR jeho excelencia p. Jan Komornicki.

V rámci spolupráce s poľskou stranou sa uskutočnila dvojdňová návšteva troch expertov z Poľska na ÚJD a na Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov v Mochovciach.

Obr.

Spojené štáty americké: Vláda USA v rámci vládnej Dohody medzi vládou ČSFR a vládou USA o spolupráci pri mierovom využívaní jadrovej energie a v rámci medzinárodného programu pomoci pre zvyšovanie bezpečnosti jadrových elektrární poskytuje prostredníctvom Agentúry US AID a Ministerstva energetiky (DOE) USA od roku 1993 vláde SR finančnú pomoc predovšetkým pri zvyšovaní bezpečnosti JE EBO. V rámci uvedenej pomoci boli ukončené projekty, týkajúce sa "Plant Analyzer and Risk Advisory System" pre JE V-1 a projekt na používanie výpočtového kódu ADAM v podmienkach ÚJD.

V spolupráci s US DOE boli zorganizované v Bratislave dva semináre s medzinárodnou účasťou v oblasti hodnotenia rizík prevádzky jadrovej elektrárne a pokročilého využívania výpočtového kódu RELAP 5.

Vychádzajúc z Dohody medzi ÚJD a US NRC o výmene technických informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti sa v roku 1998 zúčastnili dvaja experti z ÚJD na výcvikových kurzoch organizovaných US NRC v oblasti inšpekčných aktivít dozorných orgánov. US NRC zároveň zdarma poskytuje licencie na výpočtové programy, ktoré sa používajú na posúdenie bezpečnosti jadrových zariadení.

Obr.

Ukrajina: Dňa 24. 9. 1998 bola v centre MAAE vo Viedni podpísaná predsedom ÚJD p. Miroslavom Lipárom a ministrom pre ochranu životného prostredia Ukrajiny p. Vasilijom Jakovičom Ševčukom Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o včasnom oznamovaní jadrovej havárie, o výmene informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením. Dohoda stanovuje spôsob a formu odovzdávania informácií v prípade jadrovej havárie a vytvára rámcové podmienky pre spoluprácu, výmenu informácií a skúseností v oblasti jadrovej a radiačnej bezpečnosti.

V rámci aktivít súvisiacich s likvidáciou havarovaného černobyľského reaktora vláda SR na svojom júlovom zasadnutí na návrh ministra hospodárstva a predsedu ÚJD odsúhlasila finančnú účasť na medzinárodnom projekte na obnovu krytu havarovanej Černobyľskej jadrovej elektrárne. V zmysle tohto uznesenia SR prispeje v rokoch 1999-2002 na projekt finančnou čiastkou 2.0 mil. EUR.

Obr.

Nemecká spolková Vzhľadom na zmenu geopolitickej situácie v súvislosti s rozdelením bývalej ČSFR stratili niektoré články Dohody medzi vládou ČSFR a vládou Nemeckej spolkovej republiky o úprave otázok spoločného záujmu týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením svoje opodstatnenie, a preto po dohode s nemeckou stranou sa vyžaduje úprava v podobe doplnku k dohode. Text doplnku a spôsob jeho uvedenia do platnosti je v súčasnosti v štádiu rokovania s príslušným nemeckým partnerom.

Nemecká Spoločnosť pre bezpečnosť jadrových zariadení (GRS) organizuje a finančne podporuje účasť slovenských špecialistov na seminároch bezpečnostných opatrení a hodnotení kvality jadrových zariadení, metód prístupu k systému fyzickej ochrany JE a jadrových materiálov počas transportu a pod. V roku l998 sa na takýchto seminároch zúčastnilo 5 špecialistov zo SR. Zároveň sa na základe Projektu uzatvorenom s Ministerstvom pre výskum a vzdelávanie NSR (BMFB) zúčastnilo na odborných stážach v SRN osem špecialistov z ÚJD v oblasti bezpečnostných analýz a využitia výpočtových programov v uvedenej oblasti.

V rámci návštevy riaditeľa GRS p. Birkhofera na ÚJD bola diskutovaná problematika hodnotenia bezpečnosti JE EMO a prístup expertov GRS k dokumentácii JE EMO.

Obr.

Slovinská republika: Dohoda medzi vládou ČSSR a vládou Federálnej Socialistickej Republiky Juhoslávia o spolupráci v mierovom využívaní jadrovej energie už nie je v súčasnosti aktuálna, a preto sa v r. 1994 začalo rokovať o uzatvorení novej Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o výmene informácií v oblasti jadrovej bezpečnosti. V decembri 1998 slovinská strana informovala ÚJD o súhlase parlamentu Slovinskej republiky s uzatvorením uvedenej dohody. Podpis dohody sa predpokladá v r. 1999.

Obr.

Bulharsko: V nadväznosti na Dohodu medzi vládou ČSSR a vládou Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti mierového využívania jadrovej energie bola v roku 1998 diskutovaná možnosť uzatvorenia rezortnej dohody s cieľom konkretizovať oblasti spolupráce medzi dozornými orgánmi v oblasti jadrovej bezpečnosti a v oblasti inšpekčných činností. Koncom roka 1998 bol vypracovaný návrh takejto dohody, ktorý je v súčasnosti v štádiu rokovania medzi zmluvnými stranami.

Ostatná spolupráca

Obr.
Japonsko: Japonská vláda prostredníctvom Ministerstva zahraničného obchodu a priemyslu (MITI) a Informačného centra pre elektrickú energiu Japonska (JEPIC) v rámci Medzinárodného pozývacieho programu (International Invitation Program)
Obr.
zabezpečuje školenia expertov z ÚJD, JE EBO, JE EMO, SE, a. s., výskumných ústavov a príslušných vládnych organizácií. V rámci uvedeného programu sa na kurzoch v Japonsku zúčastnilo v r. l998 deväť expertov zo SR v oblasti riadenia dozornej činnosti nad jadrovou energetikou, seizmického zodolnenia jadrových elektrární, elektrickej a mechanickej údržby JE.

Prostredníctvom Agentúry pre vedu a technológiu Japonska (STA) a Výskumného ústavu jadrovej energie (JAERI) sa zúčastnilo päť špecialistov na seminároch v rámci programu zvyšovania jadrovej bezpečnosti, v oblasti bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom, záruk a analýz bezpečnosti.

V roku 1998 navštívili ÚJD 2 predstavitelia JAERI s cieľom prediskutovať prínos doterajších seminárov pre SR a prerokovať požiadavky SR na školenia v ďalších oblastiach.

Obr.
Veľká Británia: Vláda Veľkej Británie v rámci svojho programu pre podporu štátnych dozorov nad jadrovou bezpečnosťou krajín strednej a východnej Európy poskytla ÚJD významnú finančnú pomoc pri budovaní Kontrolného a krízového centra. Experti z Veľkej Británie pravidelne organizujú pracovné stretnutia s expertmi ÚJD za účelom zvyšovania ich kvalifikácie a posilnenia úlohy KKC ÚJD, v krízovom manažmente a v oblasti informovania verejnosti a médií. Predstavitelia fy. WS Atkins poskytli konzultácie pri príprave osnovy Národného protihavarijného plánu. V rámci pomoci a spolupráce bolo poskytnuté pre potreby technických podporných stredísk ÚJD v JE EBO a JE EMO technické vybavenie. (Podrobnosti sú uvedené v časti protihavarijná pripravenosť).

Obr.
Ruská federácia: V roku 1997 bola predsedami ÚJD a Federálneho dozoru Ruska pre jadrovú a radiačnú bezpečnosť podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom hospodárstva SR (zastúpeným ÚJD) a Federálnym dozorom Ruska pre jadrovú a radiačnú bezpečnosť o spolupráci v oblasti štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou pri využívaní jadrovej energie. Predstavitelia oboch dozorov sa dohodli na konkretizovaní oblastí výmeny informácií a skúseností obojstranného záujmu vo forme plánu spolupráce, na ktorom sa pracovalo v r. 1998.

Obr.
Francúzsko: V zmysle Dohody medzi ÚJD a Riaditeľstvom bezpečnosti jadrových zariadení Francúzskej republiky (DSIN) o výmene informácií a spolupráci v oblasti dozoru nad jadrovou bezpečnosťou Predseda ÚJD prijal delegáciu Japoonskej výskumnej Asociácie pre jadrovú bezpečnosť - Japanese Research Association for Nuclear Safety by UJD Chairman je spolupráca zameraná predovšetkým na výmenu skúseností v oblasti protihavarijného plánovania. V r. 1998 navštívil SR p. Jouve, expert z DSIN, s cieľom výmeny skúseností v oblasti protihavarijného plánovania na jadrovej elektrárni.

Obr.
Švajčiarsko: : V r. 1996 bol v Bratislave odsúhlasený "Projekt spolupráce (grant) medzi Švajčiarskym federálnym inšpektorátom jadrovej bezpečnosti (HSK) a ÚJD. Hlavným cieľom spolupráce je pomoc pri vytvorení a zaškolení skupiny pre analýzy bezpečnosti JZ. V rámci uvedeného projektu boli pre zamestnancov ÚJD v r. 1998 zorganizované a švajčiarskym dozorom financované tréningové kurzy, pracovné stretnutia a seminár so zameraním na oboznámenie sa s výpočtovým programami v oblasti hodnotenia bezpečnosti, teórie PSA a transfer skúseností a poznatkov z metodík hodnotenia bezpečnosti JZ. Vedúcim projektu je pán S. Chakraborty zo švajčiarskeho dozoru. (Podrobnosti sú uvedené v časti bezpečnostné analýzy.)

Obr.
Arménsko: V rámci spolupráce ÚJD s Arménskym dozorom nad jadrovou bezpečnosťou prebiehala aj v r.1998 vzájomná výmena expertov v oblasti budovania štátneho dozorného orgánu, v oblasti inšpekčných činností, legislatívy, výcviku personálu JZ, tvorby návodov a predpisov.
Obr.

V dňoch 11. - 16. 5. 1998 navštívil ÚJD predseda Úradu jadrového dozoru Arménska p. Ashot Martirosyan. Počas svojej návštevy sa oboznámil s aktivitami ÚJD a zameral sa predovšetkým na inšpekčnú činnosť a výmenu skúsenosti v tejto oblasti. Hosť v diskusii vysoko hodnotil úroveň dozorných aktivít ÚJD a skutočnosť, že ÚJD sa stal vzorom pre ostatné krajiny strednej a východnej Európy, vrátane Arménska. Dôkazom toho je, že okrem MAAE aj EK poveruje ÚJD vykonávať expertné služby a výcvik zamestnancov štátneho dozoru Arménska.

Obr.
Litva: V dňoch 17. - 20. 8. 1998 navštívil SR p. Saulius Kutas, predseda Úradu pre jadrovú bezpečnosť Litvy. Návšteva sa uskutočnila na odporúčanie Komisie jadrového dozoru USA (US NRC), vzhľadom na medzinárodné úspechy ÚJD v oblasti dozoru nad jadrovou bezpečnosťou a bola zameraná na vytvorenie rámcových podmienok pre výmenu informácií a prehĺbenie spolupráce medzi oboma dozornými orgánmi. Hosť bol oboznámený s postavením, úlohami a kompetenciami ÚJD, inšpekčnými činnosťami a medzinárodnými aktivitami. V rámci svojho pobytu v SR p. Kutas navštívil aj Školiace a výcvikové stredisko VÚJE Trnava a JE V-2 v Jaslovských Bohuniciach.

Obr.
Obr.
Bielorusko: V dňoch 16. - 20. 3. 1998 navštívil ÚJD V. Jatsevič predseda Komisie pre dozor nad priemyselnou a jadrovou bezpečnosťou Bieloruskej republiky. Hosť bol oboznámený so súčasnou energetickou situáciou v SR, podielom jadrovej energetiky na celkovej výrobe elektrickej energie, úlohami a kompetenciami ÚJD a medzinárodnými aktivitami SR v oblasti mierového využívania jadrovej energie. Návšteva bola zameraná predovšetkým na výmenu skúseností v oblasti protihavarijnej pripravenosti v prípade jadrovej havárie.

Fórum pre spoluprácu medzi štátnymi dozormi krajín prevádzkujúcimi reaktory typu VVER

Predstavitelia ÚJD sa pravidelne aktívne zúčastňujú na výročných zasadaniach Fóra a na aktivitách pracovných skupín. Výročné zasadnutie Fóra sa konalo v auguste 1998 v Jerevane, v Arménsku. Program stretnutia bol zameraný na oblasti národných jadrových programov, organizácie národných dozorov, legislatívy v oblasti jadrovej energetiky a aktivít dozoru v nadväznosti na bezpečnostné problémy JE typu VVER.
Obr.
Okrem prezentácií jednotlivých členských krajín boli účastníci informovaní o činnosti spoločných pracovných skupín v oblasti skladovania vyhoretého paliva, periodického hodnotenia bezpečnosti a v oblasti otázok súvisiacich s parogenerátormi v JE. Bolo odsúhlasené a podpísané nové Memorandum Fóra o spolupráci štátnych dozorných orgánov krajín prevádzkujúcich jadrové reaktory typu VVER. Budúce stretnutie sa bude konat v Ruskej federácii.

 
 

© Úrad jadrového dozoru SR, 1999

WWW DESIGN:    © INFELEN, 1999