English Slovak
Titul Obsah
Predošlé Ďalšie10  LEGISLATÍVNA ČINNOSŤ
   

Významnou časťou legislatívnej činnosti bolo dokončenie prác súvisiacich s prijatím Zákona o mierovom využívaní jadrovej energie. Zákon bol schválený v tretom čítaní dňa 1. apríla 1998 a nadobudol účinnosť od 1. júla 1998. Oboznámenie so zákonom bolo vykonané ÚJD vo všetkých rozhodujúcich organizáciách v SR podieľajúcich sa na jadrovom programe.

Na základe zmocňovacích ustanovení zákona sa vypracúva 16 vykonávacích vyhlášok k zákonu. Z toho bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie u 8 návrhov vyhlášok.

Podľa zákona č. 130/1998 Z. z. sa bude spoplatňovať viac konaní ÚJD ako doteraz (najmä v oblasti udeľovania oprávnení právnickým osobám a fyzickým osobám), preto bol vypracovaný nový návrh sadzobníka správnych poplatkov na Ministerstvo financií SR a bol daný podnet na novelizáciu zákona.

V rámci medzirezortného pripomienkového konania ostatných ústredných orgánov štátnej správy ÚJD vydal 80 stanovísk k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov.

Obr.

ÚJD ako neopomenuteľný účastník pripomienkového konania k návrhom technických noriem podľa zákona o Česko-slovenských technických normách vydal 80 stanovísk k návrhom technických noriem.

Správa o činnosti za rok 1998 za oblasť Európskej integrácie

ÚJD zodpovedá v rámci prípravy SR na vstup do Európskej únie (EÚ) za oblasť jadrová bezpečnosť v celom rozsahu Acquis communautaire (NPAA). Formálne je táto problematika zaradená do dvoch sektorov: energetika (č. 14) a životné prostredie (č. 22). V sektore energetiky ide predovšetkým o časti zmluvy s EURATOMom, týkajúce sa kontroly a zásobovania jadrovými materiálmi, externých vzťahov v oblasti jadrovej energie a bezpečnosti jadrových zariadení. V sektore životného prostredia ide o oblasti kontroly prepravy RAO a jadrových materiálov, povinnosti informovať verejnosť v prípade radiačného ohrozenia a spracovania protihavarijných plánov. Aj v sektore č. 22 je problematika bezpečnosti jadrových zariadení stredom záujmu.

Boli spracované pre vyššie uvedené oblasti priority do Národného programu pre prijatie Acquis communautaire, vo forme textov a tabuliek, ktoré charakterizujú stav implementácie príslušných legislatívnych dokumentov EÚ do národnej legislatívy.

Tieto údaje sa štvrťročne spresňujú. Boli formulované požiadavky do Finančného memoranda pre zabezpečenie NPAA s rešpektovaním zamerania projektov PHARE na prioritné oblasti, medzi ktoré patrí vytváranie a podpora nezávislého štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou.

Boli zabezpečené odborné podklady pre rokovanie podvýboru SR - EÚ pre energetiku, jadrovú bezpečnosť, životné prostredie a regionálnu politiku, ktoré sa konalo 5. 3. 1998. Hlavným predmetom rokovania v oblasti bezpečnosti boli JE A-1, JE EBO V-1 a V-2, ako aj postavenie dozoru. Na samostatnom rokovaní k životnému prostrediu dňa 20. 3. 1998 zabezpečoval ÚJD problematiku zaobchádzania s RAO, kontrolu jadrových materiálov a situáciu v protihavarijnom plánovaní a ich pokrytie legislatívou (nový atómový zákon).

Jedným z najzávažnejších rokovaní bolo 4. zasadnutie Asociačnej rady SR - EÚ na úrovni ministrov zahraničných vecí v Luxemburgu. ÚJD pripravil osobitný materiál k problematike bezpečnosti JZ. Výsledkom kontroverznej diskusie okolo bezpečnosti JE EBO V-1 bolo odporúčanie formulované v záveroch rokovania, a to preniesť problematiku bezpečnosti JE EBO V-1 z politickej na expertnú úroveň.

V Bruseli sa v dňoch 11. - 12. 6. a 29. 6. 1998 konali tzv. screeningové rokovania pre sektor 14 a 22 (spoločné pre krajiny, ktoré nepatria do skupiny prvých štátov prizvaných na negociačné rokovania), na ktorých na základe objasnenia požiadaviek EÚ - Acquis communautaire zástupcovia SR pripomienkovali a objasňovali stav a perspektívy uplatňovania požiadaviek v legislatívnej oblasti a v ich realizácii. Boli hodnotené a niekoľkokrát aktualizované dopady integračného procesu na oblasť v zodpovednosti ÚJD.

Obr.

Posledné boli vykonané v septembri 1998 pre súhrnnú správu o možných dopadoch integrácie SR do EÚ spolu s návrhmi na oblasť negociačných rokovaní, v ktorých bolo účelné získať dočasné tolerovanie požiadaviek EÚ (prevádzka JE EBO V-1).

Prostredníctvom centrálnej prekladateľskej jednotky Inštitútu pre aproximáciu práva boli zabezpečené preklady najdôležitejších dokumentov EÚ z oblasti jadrovej energie do slovenského jazyka. Boli posudzované požiadavky EÚ na uznávanie odbornej kvalifikácie a pripravené podklady pre screening v tejto oblasti s cieľom požadovať zohľadnenie osobitností jadrového priemyslu a jeho požiadaviek na kvalifikáciu.

Bola vyhodnotená pravidelná správa Európskej komisie o pripravenosti SR na členstvo v EÚ z novembra 1998. Spracované podklady pre MZV SR boli použité na rokovanie osobitnej pracovnej skupiny pre prípravu vstupu SR do EÚ.

Obr.
 
 

© Úrad jadrového dozoru SR, 1999

WWW DESIGN:    © INFELEN, 1999