Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaObsahNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

9) PROTIHAVARIJNÉ PLÁNOVANIE

Protihavarijným plánovaním JZ sa rozumie súbor opatrení na zníženie následkov udalostí počas prevádzky JZ a pri preprave jadrových materiálov a RAO a minimalizácia následkov na životné prostredie a obyvateľstvo. Havarijnou pripravenosťou ÚJD sa rozumie vytvorenie technických a organizačných prostriedkov na prognózovanie vývoja udalostí s radiačnými následkami a návrh opatrení na zníženie dopadov na obyvateľstvo. Kontrolné a krízové centrum (KKC) je technický podporný prostriedok ÚJD a plní funkciu poradného orgánu Komisie vlády pre radiačné havárie SR (KRH).
V roku 2001 ÚJD pokračoval v ďalšom skvalitňovaní vybavenia KKC dobudovaním zariadení na prenos potrebných údajov z JZ, na komunikáciu a ďalších HW a SW prostriedkov. To umožnilo najmä aplikáciu geografických informačných systémov (GIS), skvalitnenie prenosu údajov z JZ a SHMÚ a inštaláciu novej databázovej platformy. Dokumentačné vybavenie bolo doplnené havarijnými predpismi JE Mochovce a dopracovanými predpismi pre RODOS.

9_1.jpg (20272 bytes)
Systém RODOS bol prezentovaný na ÚJD

V roku 2001 sa ÚJD v oblasti havarijnej pripravenosti prioritne zameral na prípravu a realizáciu havarijných cvičení a na inšpekčnú činnosť. Inšpektori vykonali 9 inšpekcií, zameraných na kontrolu priebehu cvičení v JZ, kontrolu dokumentácie a spôsob školení členov KŠ ÚJD. Preverili tiež funkčnosť systémov vyrozumenia a varovania, komunikácie, monitorovania a technickej podpory JE Mochovce a Bohunice.
Najväčšia pozornosť však bola venovaná príprave krízového štábu ÚJD. Príprava sa uskutočnila formou školení a realizáciou viacerých havarijných cvičení. Boli vykonané cvičenia vo všetkých JZ a boli precvičené havarijné dopravné poriadky. Na piatich cvičeniach (JE Mochovce, JE Bohunice, SE-VYZ, RÚ RAO a Železnice SR) ÚJD formou inšpekcie preveroval pripravenosť členov príslušných krízových štábov, súčinnosť s orgánmi štátnej správy a dokumentáciu k cvičeniam.
V tomto roku sa ÚJD zúčastnil na troch medzinárodných cvičeniach. V apríli 2001 sa konalo medzinárodné cvičenie RODOS, organizované Výskumným centrom v Karlsruhe v SRN. Zamerané bolo na použitie novej verzie RODOS a výmenu informácií medzi národnými centrami RODOS v Európe. V máji sa konalo ďalšie zo série JINEX cvičení, organizovaných OECD/NEA v spolupráci s MAAE. V rámci tohto cvičenia krízový štáb ÚJD úzko spolupracoval s MAAE a s francúzskym dozorom IPSN. Najviac času sa venovalo príprave, koordinácii a realizácii trilaterálneho havarijného cvičenia ÚJD SR, JE Bohunice, Dolného Rakúska a Maďarska, keďže ÚJD organizoval medzinárodné cvičenie prvýkrát. ÚJD tiež riadil paralelné cvičenie RODOS v rámci národného RODOS centra s Poľskom a MR. Celkovo možno cvičenie hodnotiť pozitívne. Je potrebné zdôrazniť aj vysokú úroveň grafického a textového spracovania samostatnej www. stránky ÚJD s prezentáciou hlásení.
V tomto roku prebehla ďalšia fáza realizácie systému EÚ-RODOS v SR. Bola inštalovaná inovovaná verzia systému a ďalšie doplňovanie a skvalitňovanie tohto systému v rámci úloh rozvoja vedy a techniky. RODOS sa odskúšal pri všetkých medzinárodných havarijných cvičeniach a závery cvičení boli kladne hodnotené zahraničnými partnermi v rámci projektu EÚ. Pokračovalo riešenie úloh rozvoja vedy a techniky: „Ďalší rozvoj a príprava integrácie systému RODOS do havarijného plánovania a krízového manažmentu v SR“.
V roku 2001 pokračovala tiež spolupráca s MAAE v rámci regionálneho projektu s názvom Harmonizácia v havarijnom plánovaní pre krajiny strednej a východnej Európy. Traja pracovníci ÚJD absolvovali doškolenie v systéme SESAME na francúzskom dozore IPSN a uvažuje sa o jeho použití pri ďalších cvičeniach v KKC ÚJD.
V roku 2001 boli v KKC ÚJD spracované dve diplomové práce z oblasti krízového manažmentu.

9_2.jpg (21015 bytes)
Predstavitelia CTBTO pod vedením W. Hoffmana navštívili KKC ÚJD

ÚJD spracoval Národný havarijný plán pre prípad jadrovej alebo radiačnej havárie a jeho následné prijatie a schválenie v KRH SR.


ciara_spod.jpg (4990 bytes)