Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaObsahNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

8) KVALIFIKÁCIA A PRÍPRAVA ZAMESTNANCOV

Predmetom pozornosti ÚJD bol celkový systém prípravy a vypracovávanie projektov prípravy všetkých kategórií zamestnancov JE V-1, JE V-2 Bohunice, SE-VYZ a JE Mochovce. V priebehu roku 2001 boli v oblasti prípravy personálu JZ vykonané následné inšpekcie:

JE Bohunice:
inšpekcia zameraná na plnenie požiadaviek na kvalifikáciu personálu a plnenie predpísaného výcviku personálu JE Bohunice
JE Mochovce:
inšpekcia zameraná na plnenie požiadaviek na kvalifikáciu personálu a plnenie predpísaného výcviku personálu JE Mochovce
SE-VYZ:
inšpekcia zameraná na plnenie požiadaviek na kvalifikáciu personálu a plnenie predpísaného výcviku personálu SE-VYZ
Príprava personálu JE Bohunice:
základná a periodická teoretická príprava a základný a periodický trenažérový výcvik sa realizujú vo VÚJE Trnava, a. s.
základná praktická príprava na pracovnom mieste a príprava na zmenu pracovného zaradenia sa vykonáva v JE Bohunice.
Príprava personálu JE Mochovce:
základná a periodická teoretická príprava sa realizuje vo VÚJE Trnava, a. s.
základná praktická príprava na pracovnom mieste, príprava na zmenu pracovného zaradenia a základný a periodický trenažérový výcvik sa vykonáva v JE Mochovce.

8.jpg (19475 bytes)
Lokalitný inšpektor ÚJD M. Tkáč v JE Mochovce pri kontrole

Podľa Atómového zákona a príslušnej vyhlášky ÚJD zamestnanci, ktorých pracovná činnosť má priamy vplyv na jadrovú bezpečnosť, podliehajú overovaniu osobitnej odbornej spôsobilosti, t.j. overovaniu súhrnu ich odborných znalostí a schopností. Overovanie osobitnej spôsobilosti prebieha formou skúšky pred skúšobnou komisiou, ustanovenou predsedom ÚJD. Komisia je zložená zo zástupcov ÚJD, JE Bohunice, JE Mochovce, VÚJE Trnava, a. s. a odborníkov z STU. Objektivita skúšok sa zabezpečuje účasťou skúšajúcich z iných JE, zjednocovaním typov skúšobných otázok, prítomnosťou inšpektorov štátneho dozoru z jednotlivých lokalít a menovaním členov skúšobnej komisie z iných organizácií. Na základe úspešného absolvovania skúšky pred skúšobnou komisiou vydáva ÚJD preukaz o osobitnej odbornej spôsobilosti vybraných zamestnancov jadrových zariadení na výkon činnosti pre daný typ jadrového zariadenia pre nasledujúce pracovné zaradenia:

  1. zmenový vedecký vedúci spúšťania s právom manipulácie (ZVVS),
  2. zmenový inžinier (ZI),
  3. vedúci reaktorového bloku (VRB),
  4. operátor primárneho okruhu (OPO),
  5. operátor sekundárneho okruhu (OSO),
  6. kontrolný fyzik (KF),
  7. zmenový vedecký vedúci spúšťania bez práva manipulácie (ZVVS).

Skúšky vybraných zamestnancov sa uskutočňovali v termínoch podľa plánovaného harmonogramu zasadaní skúšobnej komisie. Písomné skúšobné testy sa pre každého skúšaného pripravujú pomocou výpočtovej techniky z databázy testových otázok vo VÚJE Trnava, a. s. pre jednotlivé funkcie - kategórie vybraných zamestnancov JE V-1, V-2 Bohunice a JE Mochovce tak, aby skúšobné otázky v písomnej a ústnej časti skúšky rovnomerne pokrývali jednotlivé zariadenia a režimy prevádzky JE. Databáza zahrňuje nové otázky vyplývajúce z realizovaných technických riešení na JE. Súčasťou skúšky v prípade postupu na vyššiu funkciu je praktická časť, ktorá sa vykonáva pod bezprostredným dozorom školiteľa v trvaní 4-10 týždňov po úspešnom absolvovaní písomnej a ústnej časti skúšky.
V uplynulom roku zasadala skúšobná komisia 10-krát k ústnym teoretickým skúškam. Počet vydaných oprávnení pre vybraných zamestnancov za rok 2001 a celkové počty platných oprávnení sú uvedené v Tab. č. 8.1.

8_tab.jpg (71733 bytes)
tab. 8.1.

Súčasný systém prípravy personálu sa skvalitňoval najmä nasledovnými spôsobmi:

komplexnosťou prípravy z hľadiska dodržiavania obsahovej stránky prípravy,
uskutočňovaním prípravy personálu v súlade s potrebami zabezpečenia programu kvality,
preškoľovaním zamestnancov o projektových zmenách a vylepšeniach,
zavádzaním nových prevádzkových predpisov.

Úroveň odbornej spôsobilosti zamestnancov jadrových zariadení je veľmi dôležitým faktorom zabezpečenia a udržania vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení.

Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov ÚJD

Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov ÚJD prebiehalo formou školení a kurzov uvedených v Pláne školení zamestnancov ÚJD na rok 2001. Školenia pozostávali zo špecializovaného kvalifikačného štúdia, funkčného štúdia ako aj štúdia na udržiavanie kvalifikácie (kontinuálny a periodický výcvik). Prínosom v tejto oblasti boli aj školenia a kurzy organizované Úradom vlády SR a MAAE, prostredníctvom ktorých sa zamestnanci ÚJD zúčastňovali zahraničných tréningových kurzov, stáží, seminárov a konferencií.

ciara_spod.jpg (4990 bytes)