Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaObsahNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

7) ZABEZPEČOVANIE KVALITY

ÚJD sa zameral na kontrolu implementácie programov zabezpečovania kvality odštepných závodov SE, a.s. v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach.
Boli vykonané nasledovné inšpekcie:

inšpekcia zabezpečovania kvality JE Bohunice v oblasti obstarávania a údržby vybraných zariadení,
inšpekcia implementácie čiastkového programu zabezpečovania kvality pre prevádzku JE Mochovce v časti riadenie prevádzky so zameraním na oblasť prevádzkových kontrol, technickej podpory a riadenia nezhôd, ktorá zistila jedno nedodržanie požiadaviek dokumentácie kvality v oblasti kontroly pripravenosti bloku na vyvedenie na výkon,
inšpekcia implementácie čiastkového programu zabezpečovania kvality pre prevádzku BSC RAO v oblasti zaobchádzania s RAO, prevádzkových kontrol, metrologického zabezpečenia a údržby, pri ktorej boli zistené drobné nedostatky v dokumentácii systému kvality,
inšpekcia systému kvality VÚJE Trnava, a.s. v oblasti pripravenosti na projektovanie modernizácie JE V-2 Bohunice. Bola zameraná hlavne na organizačné a dodávateľské zabezpečenie, kvalifikáciu projektantov, technické zabezpečenie a dokumentáciu kvality. Neboli zistené porušenia legislatívnych dokumentov o zabezpečovaní kvality vybraných zariadení ani závažné nedostatky v systémoch kvality prevádzkovateľov jadrových zariadení,
kontrola systému kvality držiteľov oprávnenia - projektantov, spoločností Energoprojekty, a. s. Bratislava a Energoprojekt Slovakia, a. s. Nitra, pri ktorej neboli zistené závažné nedostatky v systémoch kvality ani porušenie podmienok vydaných v príslušných oprávneniach.

Na základe vyhodnotenia inšpekčnej činnosti v oblasti zabezpečovania kvality v r. 2001 je možné konštatovať, že výsledky inšpekcií boli celkovo pozitívne, neboli zistené žiadne porušenia legislatívnych dokumentov a spolu bolo uložených 22 záväzných príkazov na odstránenie nedostatkov.
V roku 2001 tiež prebiehal proces posudzovania a schvaľovania vrcholových dokumentov systémov kvality prevádzkovateľov jadrových zariadení a ich zmien.
ÚJD v roku 2001 schválil:

čiastkový program zabezpečovania kvality pre prevádzku JE Mochovce
čiastkový program zabezpečovania kvality pre prevádzku JZ VÚJE Trnava, a. s. Prebehlo posudzovanie:
zadávacieho programu zabezpečovania kvality pre modernizáciu JE V-2 Bohunice
čiastkového programu zabezpečovania kvality pre prevádzku SE-VYZ.

Okrem toho ÚJD schválil 22 individuálnych programov zabezpečovania kvality vybraných zariadení na jednotlivých JZ v súlade s požiadavkami príslušnej vyhlášky.

Vnútorný systém zabezpečovania kvality

V priebehu roka 2001 pokračoval vývoj a príprava dokumentácie vnútorného systému kvality ÚJD v spolupráci s externou expertnou organizáciou. Boli dokončené sieťové grafy činností, zaradených do Príručky kvality (PK). Dokončil sa návrh Príručky kvality, ktorý bol posúdený externou organizáciou. Na základe tohto posúdenia bola vypracovaná PK, ktorú schválila operatívna porada a predseda ÚJD. Začalo sa oboznamovanie vedúcich zamestnancov s obsahom a cieľmi dokumentácie systému kvality, jeho ďalším vývojom a ich úlohou pri postupnom uplatňovaní zásad modelu ISO 9000:2000. V spolupráci s externou organizáciou bola vypracovaná a schválená Organizačná smernica systému kvality, ktorá stanovuje vecný obsah a formu všetkých smerníc kvality ÚJD. Boli posúdené doterajšie smernice, ktoré pokrývajú činnosti uvedené v PK a stanovený postup s harmonogramom ich úprav, príp. vypracovania nových smerníc v roku 2002 tak, aby všetky zásadné dokumenty systému kvality ÚJD boli schválené v polovici roku 2002.


 
ciara_spod.jpg (4990 bytes)