Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaObsahNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

SPRACOVANIE A ÚPRAVA RAO

Spracovanie a úprava RAO zahŕňa postupy, ktoré majú za cieľ zvýšiť bezpečnosť a ekonomickú účinnosť nakladania s nimi a pripraviť RAO na uloženie, resp. skladovanie.
Veľká časť technológií je sústredená v jadrovom zariadení technológie na spracovanie a úpravu RAO, ktoré prevádzkuje SE-VYZ. Časť, zameraná len na spracovanie RAO z vyraďovania JE A-1 Bohunice, je súčasťou tohto vyraďovaného jadrového zariadenia a spadá pod rovnakého prevádzkovateľa. Experimentálne, resp. výskumné spracovateľské linky prevádzkuje VÚJE Trnava, a. s.. Zriadenie pracoviska na spracovanie a úpravu kvapalných RAO z prevádzky blokov JE Mochovce je v etape prípravy s predpokladaným začiatkom výstavby v roku 2004.

Technológie na spracovanie a úpravu RAO

Jadrové zariadenie technológie na spracovanie a úpravu RAO zahŕňa najmä dve bitúmenačné linky a BSC RAO. Bitúmenačné linky, každá s kapacitou 120 l/hod, sú určené na bitúmenáciu koncentrátov z JE typu VVER a z JE A-1 Bohunice do 200 l sudov. Prvá linka je v prevádzke od roku 1994. Prebieha jej modifikácia pre diskontinuálnu bitúmenáciu ionexov a kalov. Druhá bitúmenačná linka bola úspešne uvedená do prevádzky a pripravuje sa vydanie rozhodnutia na jej trvalú prevádzku. Celkové množstvo koncentrátov spracovaných bitúmenáciou do roku 2001 dosiahlo 941,7 m3.

6_4.jpg (14367 bytes)
Pohľad na budovu Bohunického spracovateľského centra RAO

Bohunické spracovateľské centrum (BSC RAO) slúži ako ťažiskové zariadenie pre finálnu úpravu RAO na uloženie. K spracovaniu a k úprave RAO využíva BSC RAO okrem cementácie aj spaľovanie, fragmentáciu, vysokotlakové lisovanie a koncentráciu odparovaním. Vzhľadom na zložitosť procesu spúšťania jednotlivých prevádzkových súborov BSC RAO bolo jeho uvádzanie do prevádzky rozdelené na dve fázy, ktoré prebehli v roku 2000. Na počiatku roka 2001 vydal ÚJD svojim rozhodnutím súhlas na prevádzku BSC RAO. Počas prevádzky BSC RAO bolo v roku 2001 zaplnených 144 ks kontajnerov (VBK). Bolo spálených 51 t pevných a 3,9 m3 kvapalných RAO, zlisovaných 85,7 t pevných RAO a cementáciou upravených 186 m3 koncentrátov.

Spracovateľské linky VÚJE Trnava, a. s.

VÚJE Trnava, a. s. prevádzkuje dve spracovateľské zariadenia. Bitúmenačná linka bola počas roku 2001 odstavená a spaľovňa, ktorej súčasťou je i cementačné zariadenie, bola v roku 2001 používaná len na experimentálne účely.

UKLADANIE RAO

Záverečným krokom v procese nakladania s RAO je ich ukladanie. Balené formy RAO sa trvalo umiestňujú do úložiska RAO. Bezpečnosť ukladania sa zabezpečuje izoláciou upravených RAO s použitím inžinierskych a prirodzených bariér.

Republikové úložisko RAO v Mochovciach (RÚ RAO)

RÚ RAO slúži na ukladanie nízko a strednoaktívnych krátkodobých RAO v špeciálnych kontajneroch (VBK), tvoriacich dodatočnú inžiniersku bariéru úložiska. Výstavba úložiska sa ukončila v novembri 1992. Úpravy zariadenia a dokumentácie na základe odporúčaní expertnej skupiny MAAE boli ukončené v rokoch 1998-1999. ÚJD vydal v roku 1999 súhlas na uvádzanie tohto JZ do prevádzky, uložených bolo 52 ks VBK s RAO. Po posúdení Správy o vyhodnotení uvádzania RÚ RAO do prevádzky vydal ÚJD v septembri 2001 rozhodnutie o súhlase na jeho prevádzku. Ku koncu roku 2001 bolo celkovo uložených 122 ks VBK.

Hlbinné úložisko

Predpokladá sa, že bloky jednotlivých JE vyprodukujú za projektovú dobu prevádzky 2 500 t vyhoretého jadrového paliva a 3 700 t RAO, ktoré v zmysle platnej legislatívy nebudú prijateľné do RÚ RAO Mochovce (tento odhad zahŕňa aj produkciu RAO z JE A-1 Bohunice) a búdu sa musieť uložiť do hlbinného úložiska (HÚ).

6_5.jpg (19712 bytes)
Manipulácia s kontajnerom (RAO) na úložisku

Vývoj hlbinného úložiska v SR začal v roku 1996. V rámci tohto projektu boli zahájené prípravné práce a realizované aktivity orientované na prácu s verejnosťou. Pripravuje sa predbežná štúdia hodnotenia vplyvu HÚ na životné prostredie. Na základe predbežných hodnotení existujúcich geologických údajov bolo identifikovaných 15 území, potenciálne vhodných pre HÚ. Ďalšie hodnotenie viedlo k redukcii tohto počtu na 4 územia v dvoch možných hostiteľských prostrediach, ktoré boli navrhnuté pre detailnejší výskum.
ÚJD svojou účasťou na oponentských konaniach jednotlivých etáp sleduje proces vývoja HÚ a pomocou kurzov a seminárov v zahraničí získava informácie a skúsenosti.

PREPRAVA RAO

Preprava RAO je súčasťou systému nakladania s RAO. Umožňuje prepojenie jeho jednotlivých prvkov. Postup licencovania prepravy RAO spočíva v dvoch krokoch. Prvým krokom je schválenie typu prepravného zariadenia a druhým je vlastné povolenie prepravy RAO v tomto zariadení.
V roku 2001 boli schválené 4 typy prepravných zariadení na prepravu RAO a boli vydané príslušné povolenia na ich prepravu. Priebežne bola predlžovaná platnosť predchádzajúcich povolení na prepravu, ktoré je možné zo zákona vydať najviac na jeden rok, pričom boli podľa potreby aktualizované v nich určené podmienky. Počas roku 2001 sa k jednotlivým spracovateľským technológiám prepravilo cca 365,5 t pevných a 474 m3 kvapalných RAO. Na RÚ RAO sa prepravilo 115 zaplnených VBK, čo predstavuje 356,5 m3 pevných a spevnených RAO.

Hodnotiaca činnosť

ÚJD sa zameral na posudzovanie bezpečnostnej dokumentácie k uvedeným činnostiam, na schvaľovanie limitov a podmienok bezpečnej prevádzky a schvaľovanie programov kvality. Pri hodnotení bezpečnosti prepravy sa orientoval hlavne na schopnosť zaplnených prepravných zariadení vydržať definované zaťaženia pri rôznych podmienkach prepravy.
V priebehu roku 2001 sa na zariadeniach na nakladanie s RAO ani pri preprave RAO nevyskytli také udalosti, ktoré by viedli k nehode alebo havárii.

Kontrolná činnosť

ÚJD dlhodobo venoval pozornosť zvýšeniu jadrovej bezpečnosti nakladania s RAO ich prevedením do spevnenej formy a rozvoju nových receptúr pre spracovanie a úpravu ďalších druhov RAO. V prevádzke bitúmenačných liniek sa opatrenia z kontrolnej činnosti ÚJD zamerali hlavne na permanentné znižovanie požiarneho rizika. Inšpekčná činnosť na BSC RAO sa orientovala na spôsob deklarovania zloženia RAO a na zlepšovanie kvality balených foriem RAO z hľadiska ich integrity. Inšpekcie v RÚ RAO boli zamerané predovšetkým na kontrolu úspešnosti uvádzania zariadenia do prevádzky. Vo všetkých jadrových zariadeniach sa inšpektori zamerali hlavne na minimalizáciu tvorby RAO a dôslednú evidenciu nakladania s nimi.


 
ciara_spod.jpg (4990 bytes)