Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaObsahNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

TVORBA A NAKLADANIE S RAO V JE V SR

Množstvo a aktivitu vznikajúcich RAO musí ich pôvodca technicky a organizačne udržiavať na čo najnižšej racionálne dosiahnuteľnej úrovni. V každej JE sa spracováva Komplexný program minimalizácie tvorby RAO, ktorý sa hodnotí formou ročných správ.
Kvapalné RAO tvoria koncentráty, kaly, sorbenty a oleje, pričom koncentráty predstavujú ich najdôležitejšiu časť. Údaje o celkovej tvorbe koncentrátov v JE V-1, JE V-2 Bohunice a JE Mochovce a trend znižovania ich tvorby za posledné obdobie sú priblížené nasledujúcim obrázkom spolu s údajmi o ich spracovaní. (Obr. č. 6.2) Nárast od roku 1999 bol spôsobený uvedením blokov JE Mochovce do prevádzky a počiatočnou vysokou tvorbou koncentrátov na týchto blokoch.

6_2.jpg (22776 bytes)
obr. č. 6.2. Tvorba a spracovanie RA - koncentrátov z VVER

6_3.jpg (15151 bytes)
obr. č. 6.3. Tvorba PRAO v JE V-1 a V-2 Bohunice a Mochovce

Pevné RAO predstavujú filtre, kovové RAO, betónová suť, spáliteľné a lisovateľné RAO. V JE V-1 a V-2 Bohunice i JE Mochovce sú pevné RAO predbežne triedené v mieste vzniku podľa ich následného spracovania a aktivity. Presné súhrnné údaje o tvorbe pevných RAO vo väzbe na ich skladovanie nie je možné uviesť, nakoľko niektoré spáliteľné odpady sú priebežne spaľované a v evidencii sa nevyskytujú a niektoré druhy sú evidované prevádzkovateľom len v kusoch, či v tonách v závislosti od spôsobu skladovania. Ako príklad trendu tvorby pevných RAO je uvedený graf tvorby tých pevných RAO, ktoré sú vyjadrované v m3. (Obr. č. 6.3) Výrazný nárast tvorby pevných RAO v rokoch 1998-2000 bol zapríčinený rekonštrukciou JE V-1 Bohunice. Tvorba najdôležitejších typov RAO v prevádzkovaných JE v roku 2001 je uvedená v tabuľke č. 6.4.

6_1_tab.jpg (12818 bytes)
tab. 6.4. Tvorba RAO na JE v prevádzkach v roku 2001

Vzhľadom na pôvodnú koncepciu nakladania s RAO, zameranú na ich úpravu a uloženie až po odstavení JE z prevádzky, dochádzalo k hromadeniu RAO v skladovacích priestoroch. Ku koncu roka 2001 sa v nádržiach JE typu VVER v SR skladovalo takmer 8000 m3 koncentrátov, čo v lokalite Bohunice predstavuje 75,5% z celkových skladovacích kapacít. Ku koncu roka 2001 sa v JE typu VVER skladovalo 3500 m3 pevných RAO, skladovacie kapacity pre tieto RAO sú v JE V1 Bohunice vyčerpané.
V jadrových zariadeniach, ktoré sú vo vyraďovaní, vznikajú len sekundárne RAO v spojitosti s dekontaminačnými, demontážnymi a demolačnými prácami. Údaje o nakladaní s týmito odpadmi sú uvedené v časti vyraďovanie JE A-1 Bohunice.

VYRAĎOVANIE JE A-1 BOHUNICE Z PREVÁDZKY

Jadrová elektráreň JE A-1 Bohunice s heterogénnym reaktorom na prírodný urán, moderovaným ťažkou vodou a chladeným oxidom uhličitým, pracovala celkom 4 roky a bola definitívne odstavená z prevádzky po havárii vo februári roku 1977 (stupeň INES 4). Súčasná koncepcia jej vyraďovania z prevádzky bola prijatá uznesením vlády v roku 1992 a jej prvá etapa sa realizuje podľa plánu predloženého a doplneného v rokoch 1994-96. Jeho súčasťou je i nakladanie s RAO z vyraďovania. Povolenie k 1. etape vyraďovania bolo vydané ÚJD v roku 1999 v súlade s Atómovým zákonom . V roku 2001 boli hlavné činnosti v JE A-1 Bohunice zamerané na zvyšovanie bezpečnosti nakladania s RAO ich solidifikáciou alebo preskladnením, najmä v prípade anorganického chladiva vyhoretého paliva. V pôvodnom sklade pevných RAO bola vyprázdnená a zrekonštruovaná približne polovica kobiek. Pokračovalo spracovanie nízko kontaminovaných kovových RAO na dekontaminačnej linke a fragmentačnom zariadení.
Z historických dôvodov predstavujú RAO z JE A-1 Bohunice osobitný problém, nakoľko neboli za prevádzky tohto zariadenia ani dôsledne triedené, ani evidované. Vtedy bolo toto jadrové zariadenie odstavené z prevádzky už 13 rokov. Súhrnný objem kvapalných RAO, vrátane kalov vtedy dosiahol hodnotu 2112 m3. Niektoré z vyššie uvedených kvapalných RAO sa spracovali na koncentrát, ktorý bol v priebehu rokov 1994-1997 spracovaný bitúmenáciou. Aj priebežne vznikajúce koncentráty (cca 10 m3 za rok) sa každoročne spracovávajú touto technológiou. Ku koncu roka 2001 predstavuje upresnený súhrnný inventár kvapalných RAO viac ako 1400 m3 .
Súhrnné množstvá pevných RAO (okrem filtrov) dosahujú v roku 2001 cca 700 m3 zlisovaných a mäkkých netriedených RAO, 700 m3 triedených, 1 080 t kovových RAO a ďalších 260 m3 týchto RAO v sudoch. Celkový objem skladovanej kontaminovanej zeminy a sute dosiahol v roku 2001 hodnotu takmer 7200 m3 . Objem vlastných skladovaných pevných RAO sa mení na jednej strane v závislosti od demontážnych prác a na strane druhej od ich úpravy a ukladania. Celkový objem zvyšujú aj produkty cementačných a bitúmenačných liniek, ktoré sú pred úpravou skladované tiež v skladoch JE A1 Bohunice.


 
ciara_spod.jpg (4990 bytes)