Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaObsahNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

6) RÁDIOAKTÍVNE ODPADY (RAO)

RAO vznikajú pri výrobe elektrickej energie z jadrového paliva a pri súvisiacich činnostiach (RAO z jadrových zariadení), taktiež aj pri využívaní zdrojov ionizujúceho žiarenia v priemysle, zdravotníctve a výskume - inštitucionálne rádioaktívne odpady (IRAO). Z hľadiska ochrany zdravia ľudí a ochrany životného prostredia je potrebné venovať nakladaniu s RAO zodpovedajúcu pozornosť. Nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi sa pritom rozumie integrovaný systém od ich zberu cez roztrieďovanie, skladovanie, spracovanie, úpravu, manipulácie, prepravu až po ich ukladanie (Obr. č. 6.1).

6_1.jpg (49640 bytes)
obr. č. 6.1. Nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi na Slovensku

ÚJD dozoruje všetky fázy nakladania s RAO z jadrových zariadení a záverečné fázy nakladania s IRAO.
Základná súčasná stratégia nakladania s RAO v SR je založená na nasledovných krokoch:

úprava RAO do formy vhodnej na uloženie alebo dlhodobé skladovanie,
ukladanie nízkoaktívnych a strednoaktívnych RAO do povrchového úložiska a dlhodobé skladovanie RAO neuložiteľných do povrchového úložiska,
výskum a vývoj hlbinného úložiska na ukladanie vyhoretého jadrového paliva a RAO neuložiteľných do povrchového úložiska.

Táto stratégia je v súlade s medzinárodným Dohovorom o bezpečnosti nakladania s RAO a o bezpečnosti nakladania s vyhoretým jadrovým palivom, ktorý SR ratifikovala ako jedna z prvých členských krajín MAAE koncom septembra 1998.


ciara_spod.jpg (4990 bytes)