Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaObsahNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

FYZICKÁ OCHRANA JZ A JADROVÝCH MATERIÁLOV

Dozornú činnosť v tejto oblasti sústredil ÚJD na kontrolu prevádzky systémov fyzickej ochrany AKOBOJE (automatizovaný systém bezpečnostnej ochrany jadrovej elektrárne) v JE Bohunice a v JE Mochovce.
Fyzická ochrana areálu JE Bohunice bola v hodnotenom období naďalej zabezpečovaná súkromnou bezpečnostnou službou G5, s.r.o. Košice, ktorej ÚJD vydal na základe žiadosti prevádzkovateľa JE Bohunice súhlas na vykonávanie režimovej ochrany v súčinnosti so zásahovou jednotkou PZ SR.
V súvislosti s výstavbou novej nákladnej vrátnice A1 v objekte JE V-1 Bohunice vydal ÚJD súhlas so zmenami v režimovej ochrane tak, aby nebol narušený systém fyzickej ochrany dotknutých objektov a aby bolo dodávateľským firmám umožnené plynulo pokračovať v prácach na schválených projektoch.
V súvislosti s ukončením kompletácie systému AKOBOJE JE Bohunice predložil prevádzkovateľ ÚJD na posúdenie štúdiu nového záložného riadiaceho centra AKOBOJE JE Bohunice, ktoré svojou prevádzkou umožní plnú zálohovateľnosť systému fyzickej ochrany, čím sa zvýši jeho celková úroveň.
Fyzickú ochranu areálu JE Mochovce zabezpečoval prevádzkovateľ vlastnou ochranou, ktorej ÚJD vydal súhlas na zabezpečenie režimovej ochrany v súčinnosti so zásahovou jednotkou PZ SR. ÚJD vydal prevádzkovateľovi JE Mochovce súhlas na realizáciu zmien v Pláne fyzickej ochrany - AKOBOJE II. Zmeny spočívajú v sprevádzkovaní dobudovanej bariéry stráženého priestoru JE Mochovce (vrátane 3. a 4. bloku).
V súvislosti s dokončením kompletácie systému fyzickej ochrany AKOBOJE JE Mochovce vydal ÚJD súhlas na realizáciu zmien, spočívajúcich vo vybudovaní záložného riadiaceho centra, čím bude plnohodnotne zálohovaný celý systém fyzickej ochrany JE Mochovce.
Inšpekčná činnosť v JE Bohunice a v JE Mochovce bola v súlade s Inšpekčným postupom ÚJD zameraná na kontrolu stavu technických prostriedkov systému fyzickej ochrany so stavom, odsúhlaseným v bezpečnostnej dokumentácii pre jednotlivé jadrové zariadenia.
V priebehu roku 2001 ÚJD vykonal deväť inšpekcií zameraných na fyzickú ochranu jadrových zariadení, jadrových materiálov a RAO, z čoho dve inšpekcie boli mimoriadne.
Nedostatky zistené počas jednotlivých inšpekcií riešili prevádzkovatelia priebežne v súlade s opatreniami uloženými ÚJD.

Nezákonné nakladanie s jadrovými a rádioaktívnymi materiálmi

V roku 2001 sa v SR nevyskytli žiadne prípady nezákonného nakladania s jadrovými a rádio-aktívnymi materiálmi.
ÚJD sa aktívne zapájal do medzinárodnej spolupráce v boji proti nezákonnému nakladaniu s rádioaktívnymi materiálmi. Okrem pravidelnej účasti na aktivitách MAAE v rámci regionálneho projektu zameraného na pomoc členským štátom v boji proti nezákonnému nakladaniu s rádioaktívnymi materiálmi, bol podpísaný kontrakt s pracoviskom Spojeného výskumného strediska EÚ - Inštitútu transuranov v Karlsruhe, ktorý umožní špecializovaným pracoviskám v SR využívať vyspelú techniku tohto strediska pri identifikácii zachytených jadrových materiálov.

MEDZISKLAD VYHORETÉHO PALIVA BOHUNICE

Medzisklad vyhoretého paliva (MSVP) Bohunice slúži na dočasné ukladanie vyhoretého paliva z JE V-1 a z JE V-2 Bohunice pred jeho transportom do prepracovateľského závodu, alebo trvalým uložením v úložisku. Po ukončení rekonštrukcie medziskladu v roku 2000 pokračoval v roku 2001 program postupného prekladania vyhoretého paliva z pôvodných zásobníkov T-12 do nových skompaktnených zásobníkov KZ-48. V roku 2001 sa začal realizovať program prevádzkových kontrol stavu stavebných a technologických častí a systémov MSVP Bohunice a skladovaného vyhoretého jadrového paliva.

Hodnotiaca činnosť

V priebehu roka 2001 bola hodnotiaca činnosť zameraná na posúdenie programu prevádzkových kontrol stavu stavebných a technologických častí a systémov MSVP Bohunice a skladovaného vyhoretého jadrového paliva. Prevádzkovateľ medziskladu predložil ÚJD na posúdenie Harmonogram prevádzkových kontrol vybraných zariadení MSVP Bohunice.

Kontrolná činnosť

Kontrolná činnosť sa vykonávala na základe inšpekčného plánu ÚJD na rok 2001. Vykonali sa dve kontroly skladovania vyhoretého jadrového paliva v MSVP Bohunice. Cieľom inšpekcií bola kontrola dodržiavania Limít a podmienok a prevádzkových predpisov pre obsluhu jednotlivých zariadení. Ani v jednom prípade nebolo zistené porušenie podmienok jadrovej a radiačnej bezpečnosti a prevádzkových predpisov. ÚJD vyhodnotil prevádzku MSVP Bohunice ako bezpečnú.

MEDZISKLAD VYHORETÉHO PALIVA MOCHOVCE

V roku 2001 začala projektová príprava výstavby suchého medziskladu vyhoretého jadrového paliva kontajnerového typu v lokalite Mochovce.

Hodnotiaca činnosť

Hodnotila sa bezpečnostná správa pre MSVP Mochovce v rámci posudzovania vplyvu tohto jadrového zariadenia na životné prostredie.

 
ciara_spod.jpg (4990 bytes)