Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaObsahNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

5) JADROVÉ MATERIÁLY A FYZICKÁ OCHRANA JZ

Cieľom dozornej činnosti ÚJD v oblasti nakladania s jadrovými materiálmi je zabezpečiť, aby sa jadrové materiály používali v súlade s povolením ÚJD. Povolenie na nakladanie s jadrovými materiálmi vydáva ÚJD len tým žiadateľom, ktorí preukážu schopnosť používať jadrové materiály v súlade s právnymi predpismi a medzinárodnými záväzkami SR; žiadateľ musí najmä zabezpečiť, aby jadrové materiály neboli zneužité na výrobu jadrových zbraní alebo na iné činnosti, ktoré sú v rozpore s medzinárodnými záväzkami SR (systém evidencie a fyzická ochrana) a aby ich používaním nebolo ohrozené životné prostredie a zdravie ľudí. Na kontrolu plnenia podmienok povolenia ÚJD vykonáva špecializované inšpekcie.

Evidencia a kontrola jadrových materiálov

Štátny systém evidencie a kontroly jadrových materiálov je založený na požiadavkách Dohody o uplatnení záruk na jadrové materiály medzi MAAE a vládou SR (ďalej Dohoda). ÚJD vykonáva túto činnosť na základe Atómového zákona a príslušnej vyhlášky.
Úlohou Štátneho systému evidencie a kontroly je o. i. zabrániť nezákonnému nakladaniu s jadrovými materiálmi, detekovať straty jadrových materiálov a poskytovať informácie, ktoré by mohli viesť k ich nájdeniu.
Podstatnú časť jadrových materiálov, nachádzajúcich sa na Slovensku, tvorí jadrové palivo v JE Bohunice, JE Mochovce a vyhoreté jadrové palivo skladované v MSVP Bohunice. Napriek tomu, že v uvedených jadrových zariadeniach sa nachádza viac ako 99% jadrových materiálov, s ich kontrolou a evidenciou nie sú výrazné problémy vzhľadom na stabilitu právnych subjektov, zodpovedajúcich za ich prevádzku a za zachovanie kontinuity informácií, ktoré sú potrebné pre splnenie požiadaviek Dohody a vzhľadom na pomerne jednoduchú identifikáciu evidenčných jednotiek - palivových kaziet.
Osobitnou kategóriou sú jadrové materiály, ktoré sa nachádzajú v nejadrových zariadeniach. Na území SR je 81 organizácií rôzneho typu a zamerania, ktoré používajú prevažne ochudobnený urán na tieniace účely a tiež malé množstvá prírodného uránu, nízko obohateného uránu a tória na experimentálne a výukové účely. Časté zmeny u týchto právnych subjektov, ich transformácia na iné organizácie, zánik organizácie a fluktuácia zamestnancov spôsobujú stratu informácií o jadrových materiáloch, a tým komplikujú plnenie požiadaviek vyplývajúcich z Dohody.
V roku 2001 vykonali inšpektori ÚJD 51 inšpekcií jadrových materiálov, z toho 31 inšpekcií bolo vykonaných v jadrových zariadeniach v spolupráci s inšpektormi MAAE.
V spolupráci s MAAE sú vykonávané pravidelné rutinné štvrťročné inšpekcie, kontroly zavezenia aktívnych zón po výmene paliva a ročné fyzické inventúry v jednotlivých jadrových zariadeniach. Okrem týchto inšpekcií boli v roku 2001 vykonané mimoriadne inšpekcie v spolupráci s inšpektormi MAAE, zamerané na kontrolu inventára čerstvého jadrového paliva naraz vo všetkých jadrových zariadeniach v SR a na kontrolu odvozu vyhoretého jadrového paliva. Dozorná činnosť v oblasti evidencie a kontroly jadrových materiálov zahŕňa aj kontrolu a spracovanie hlásení o zmene inventára jadrových materiálov zasielaných na ÚJD vlastníkmi jadrových materiálov, vypracovávanie a odosielanie predbežných oznámení, osobitných a evidenčných správ pre MAAE v zmysle dodatkových dojednaní k Dohode.
Pri inšpekciách v jadrových zariadeniach neboli zistené žiadne závažné nedostatky v nakladaní s jadrovými materiálmi a ciele záruk boli dosiahnuté v plnom rozsahu.

Preprava jadrových materiálov

Dozornú činnosť pri zabezpečovaní jadrovej bezpečnosti počas prepráv jadrových materiálov vykonával ÚJD v zmysle Atómového zákona a príslušnej vyhlášky ÚJD. V týchto dokumentoch sú aplikované požiadavky MAAE na bezpečnú prepravu rádioaktívnych materiálov. Za hodnotené obdobie sa uskutočnili:

5 prepráv čerstvého jadrového paliva z RF do JE Bohunice a 1 preprava do JE Mochovce; palivo je uložené v skladoch čerstvého paliva v JE Mochovce a v JE V-1 a V-2 Bohunice,
3 prepravy uránového koncentrátu z ČR cez územie SR do RF.

Dopravu jadrového paliva a uránového koncentrátu zabezpečovali ŽSR. Do MSVP Bohunice bolo prevezené vyhoreté palivo, chladené 3 roky v bazénoch skladovania všetkých 4 blokov JE Bohunice .ÚJD vydal povolenie na prepravu čerstvého jadrového paliva z RF do JE Dukovany cez SR. ÚJD vykonal inšpekcie vybraných prepráv čerstvého paliva a každej prepravy vyhoretého paliva.
Všetky prepravy jadrových materiálov v roku 2001 sa uskutočnili v súlade s podmienkami povolení ÚJD; žiadne závažné nedostatky sa nevyskytli.

ciara_spod.jpg (4990 bytes)