Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaObsahNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

4) BEZPEČTNOSTNÉ ANALÝZY

Bezpečnostné analýzy sú nevyhnutnou súčasťou bezpečnostnej dokumentácie ku každému jadrovému zariadeniu a slúžia ako prostriedok na preukázanie a posúdenie jadrovej bezpečnosti. Dávajú odpoveď na to, ako sú jadrové zariadenia zabezpečené pre prípad výskytu poruchy alebo havárie a predpovedajú následky týchto porúch a havárií. Výsledky bezpečnostných analýz musia vyhovovať všeobecne prijatým kritériám.
V roku 2001 sa činnosť v oblasti bezpečnostných analýz sústredila na previerku bezpečnostných správ JE V-2 Bohunice a JE Mochovce pre nové profilované palivo a na štúdiu pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti JE Mochovce. Vykonávali sa výpočtové bezpečnostné analýzy a vypracovávali sa odborné posudky pre vnútorné potreby ÚJD. Významný bol aj podiel na riešení vedecko-technických úloh stanovených v dvojstranných projektoch spolupráce medzi ÚJD a jeho zahraničnými partnerskými organizáciami i v medzinárodných projektoch, zadávaných a financovaných Európskou komisiou. Táto činnosť poskytovala ÚJD nezávislú podporu v oblasti deterministického i pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti jadrových zariadení.
Previerky bezpečnostných správ JE V-2 Bohunice a JE Mochovce pre nové profilované palivo boli v časti Bezpečnostné analýzy zamerané najmä na kontrolu a posúdenie kompletnosti uvažovaných iniciačných udalostí, bezpečnostných kritérií, vstupných údajov, adekvátnosti použitých výpočtových modelov a na celkovú kvalitu predkladaných dokumentácií. Vyhodnocovala sa vhodnosť použitých metodík a výpočtových programov, dosiahnutá úroveň ich preverenia, správnosť a interpretácia výsledkov. Výsledky analýz boli vyhodnotené vzhľadom na stanovené bezpečnostné kritériá a použité pre posúdenie bezpečnosti JE V-2 Bohunice a JE Mochovce v licenčnom procese. Vykonané previerky preukázali, že kontrolované bezpečnostné analýzy sú vypracované v súlade s medzinárodne zaužívanou praxou, podľa odporúčaní ÚJD a MAAE. Bola potvrdená požadovaná úroveň bezpečnosti JE V-2 Bohunice a JE Mochovce pre nové profilované palivo. Z previerok bezpečnostných správ boli vypracované dokumenty, v ktorých sú zakomponované nálezy posudzovateľov. Zhrnuté otázky a pripomienky boli adresované predkladateľom bezpečnostných správ.
Veľká pozornosť bola venovaná previerke štúdie pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti prvej úrovne pre JE Mochovce. V štúdii bola spracovaná pravdepodobnostná bezpečnostná analýza JE pre plný výkon a bol kvantifikovaný prínos technických a prevádzkových vylepšení z pohľadu znižovania rizika. Ďalej bola vypočítaná frekvencia poškodenia aktívnej zóny reaktora a boli určené dominantné iniciačné udalosti i havarijné reťazce s najväčším príspevkom k riziku. Cieľom previerky bolo určiť platnosť zdrojov vstupných informácií, predpokladov, modelov, dát, analýz a získaných výsledkov, aby pravdepodobnostný model bol skutočným obrazom JE. Previerka bola vykonaná v spolupráci ÚJD a MAAE (misia IPSART) a iných externých organizácií, ktoré neboli zapojené do vypracovávania preverovaného dokumentu a pravdepodobnostného modelu JE. Pri previerke sa postupovalo podľa návodov MAAE, metodických dokumentov ÚJD a US NRC. V oblasti výpočtových bezpečnostných analýz sa činnosť ÚJD sústredila na analýzu prevádzkovej udalosti, analýzu vybraných havarijných scenárov pre JE V-1 Bohunice a na posúdenie vplyvu modelovania vybraných komponentov na výsledky výpočtovej analýzy (citlivostná analýza pre JE Mochovce).
Významnou súčasťou činnosti ÚJD v roku 2001 bolo vypracovávanie nezávislých expertných posudkov pre vnútorné potreby ÚJD pri posudzovaní technických dokumentov v rámci rozhodovacieho procesu. ÚJD posúdil súbor novelizovaných limitov a podmienok pre prevádzku 2. bloku JE V-1 Bohunice, spoľahlivosť vybraných systémov pre JE V-1 Bohunice a JE Mochovce a pokrok vedy a techniky v oblasti jadrovej bezpečnosti na Slovensku.
V roku 2001 bol ukončený projekt odbornej spolupráce ÚJD s jeho partnerskou organizáciou Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit (GRS), ktorý bol zameraný na podporu ÚJD pri hodnotení bezpečnosti JE na Slovensku. V rámci projektu boli zamestnanci ÚJD vyškolení na prácu s nemeckými termohydraulickými výpočtovými programami. ÚJD tým získal ďalšie analytické nástroje na nezávislé hodnotenie jadrovej bezpečnosti. Súčasťou úloh riešených v projekte bolo i vykonanie série nezávislých výpočtových analýz na podporu rozhodovania ÚJD. Výsledky výpočtových analýz sú zdokumentované v technických správach GRS.
V roku 2001 sa ÚJD zapojil do nového európskeho projektu Alternatívne prístupy k bezpečnostným ukazovateľom. Projekt je zameraný na zhromaždenie informácií a stanovenie prístupov a doporučení pre implementáciu rizikovo orientovaných indikátorov, identifikáciu vplyvu úrovne kultúry bezpečnosti a organizačnej kultúry na bezpečnosť a na využitie indikátorov pre potreby dozorných orgánov i prevádzkovateľov.
V projekte PHARE sa ÚJD podieľal na riešení úlohy zameranej na zmiernenie priebehu a následkov ťažkých havárií pre JE s blokmi VVER-440/V213. V rámci projektu boli zhrnuté hlavné výsledky odozvy JE na ťažké havárie a bol zhodnotený stav ich analytickej bázy, vypracovanej v minulosti. Navrhli a posúdili sa možné opatrenia na zmiernenie následkov ťažkých havárií a prešetrila sa vhodnosť ich aplikácie v JE s blokmi VVER-440/V213. Získané výsledky a závery projektu budú využité pri hodnotiacej činnosti ÚJD a v protihavarijnom manažmente.

4.jpg (21815 bytes)
Účastníci seminára CENS, ktorý zorganizoval ÚJD

ÚJD bol zapojený aj do projektu EVITA, zaradeného do 5. rámcového programu EÚ. Projekt je zameraný na overovanie európskeho výpočtového programu ASTEC, ktorý je určený na modelovanie ťažkých havárií. V roku 2001 bol ASTEC testovaný na rôznych platformách. V septembri 2001 bola vydaná technická správa EK, ktorá sumarizuje výsledky testovania. Ďalšie aktivity v rámci tohto projektu boli zamerané na uskutočnenie analýz vybraných havarijných scenárov a porovnanie získaných výsledkov s analýzami, realizovanými inými výpočtovými programami. Riešenie projektu bude pokračovať v roku 2002.
V roku 2001 pokračovali prípravné práce na zriadení medzinárodného Centra pre jadrovú bezpečnosť v krajinách strednej a východnej Európy (CENS), ktoré má mať sídlo v Bratislave. Zamestnanci ÚJD pripravovali podklady pre rozhodovanie a činnosť prípravnej skupiny CENS-u a významne sa podieľali na organizovaní a zabezpečení medzinárodného pilotného kurzu CENS-u s názvom Hodnotenie bezpečnosti vykonávané dozorným orgánom. Všetci domáci a zahraniční účastníci hodnotili kurz pozitívne.

ciara_spod.jpg (4990 bytes)