Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaObsahNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

JADROVÁ ELEKTRÁREŇ MOCHOVCE, MO 3,4

Hodnotiaca a kontrolná činnosť

Od 1.júla 2001 došlo k odčleneniu 3. a 4. bloku od JE Mochovce a bol zriadený nový odštepný závod SE - MO3,4, ktorý zabezpečuje starostlivosť o zariadenia 3. a 4. bloku v súvislosti s prerušením výstavby.
Po prerušení výstavby 3. a 4. bloku boli na základe požiadavky ÚJD a po zohľadnení skúseností z 1. a 2. bloku dopracované Programy konzervácie pre 3. a 4. blok JE Mochovce, ktoré schválil ÚJD svojím rozhodnutím. Plnenie programu bolo preverené špeciálnou inšpekciou, ktorá nezistila závažné nedostatky.

3_9.jpg (30054 bytes)
Pohľad na areál JE Mochovce

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O HODNOTIACEJ A KONTROLNEJ ČINNOSTI ÚJD

Hodnotiace a kontrolné činnosti ÚJD v roku 2001, ktoré boli ukončené Rozhodnutiami ÚJD sú prezentované v tabuľke č. 3.10. Tabuľka obsahuje počty rozhodnutí v členení na hlavné dozorované subjekty, prípadne dozorné činnosti (transport jadrových materiálov a pod.), ktoré vydal ÚJD v roku 2001.

3_10_tab.jpg (29249 bytes)
tab. 3.10. Počet rozhodnutí ÚJD SR vydaných v roku 2001

* rôzne organizácie, najmä v súvislosti s vydávaním oprávnení podľa § 4 zák. č. 130/1998 Z. z.

Prehľad inšpekcií vykonaných za rok 2001, členený podľa prevádzkujúcich organizácií, je uvedený v tabuľke č. 3.11.

3_11_tab.jpg (27606 bytes)
tab. 3.11. Prehľad inšpekcií ÚJD SR v roku 2001

Rutinné inšpekcie

Zistenia rutinných inšpekcií sú v jednotlivých lokalitách JE spracované v štvrťročných protokoloch.

ciara_spod.jpg (4990 bytes)