Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaObsahNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

JADROVÁ ELEKTRÁREŇ MOCHOVCE

JE Mochovce tvoria štyri bloky VVER 440 s reaktormi typu V213 so zvýšenou bezpečnosťou. Prvý blok bol spustený v roku 1998 a druhý v apríli roku 2000. Tretí a štvrtý blok sú vo fáze výstavby, ktorá je od roku 1994 prerušená. V priebehu roka

3_7.jpg (24540 bytes)
Letecký pohľad na areál JE Mochovce

sa dokončovala realizácia časti bezpečnostných opatrení, ktoré boli uložené rozhodnutím ÚJD. Počas druhej odstávky v 1. bloku, keď bola vyvezená celá aktívna zóna, boli realizované bezpečnostné opatrenia, uložené rozhodnutím ÚJD na:

doplňovacích trasách systému chladenia aktívnej zóny
protipožiarnych klapkách
úpravách zariadení a potrubí z hľadiska obmedzenia vnútorných rizík vyvolaných prasknutím vysokoenergetických potrubí
seizmickom zodolnení technologických zariadení.

Pred nábehom obidvoch blokov po odstávke, vykonal ÚJD formou tímových inšpekcií komplexné hodnotenie stavu plnenia požiadaviek z obecne platných právnych predpisov a aj z požiadaviek ÚJD obsiahnutých v jeho rozhodnutiach a protokoloch. ÚJD vyjadril spokojnosť s dosiahnutými výsledkami plnenia požiadaviek, týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti. Dňom 1. júla 2001 bol zriadený v lokalite JE Mochovce odštepný závod SE-MO34, riadiaci konzerváciu rozostavaného 3. a 4. bloku JE Mochovce.

Hodnotiaca činnosť

V roku 2001 ÚJD posudzoval správy z plnenia realizácie bezpečnostných opatrení, obsiahnutých v Programe bezpečnostných vylepšení JE Mochovce. V priebehu odstávok v 1. a 2. bloku bola realizovaná príslušná časť programu prevádzkových kontrol vybraných zariadení, v rozsahu podľa príslušného cyklu prevádzkových kontrol. Na základe výsledkov prevádzkových kontrol boli zariadenia posúdené ako spôsobilé pre ďalšiu prevádzku a technický stav zariadení možno hodnotiť ako dobrý.
V priebehu roka 2001 boli posudzované zmeny individuálnych programov zabezpečenia kvality a programy nedeštruktívnych defektoskopických kontrol vybraných zariadení, ktoré vyplynuli z vyhodnotenia etapy predprevádzkových kontrol.
ÚJD v roku 2001 ukončil posudzovanie 4 a 15 kapitoly PpBS, týkajúcej sa licencovania profilovaného paliva, ktoré sa začalo v JE Mochovce používať. Jednou z pozoruhodných projektových zmien zrealizovaných v 1. a 2. bloku JE Mochovce, boli zmeny programového vybavenia systému vnútroreaktorovej kontroly v súvislosti s používaním profilovaného paliva.
V JE Mochovce sa v roku 2001 vyskytlo 62 udalostí, ktoré je podľa príslušnej vyhlášky potrebné nahlásiť ÚJD. Tento počet je vyšší ako v JE Bohunice, ale nevybočuje z rámca počtu udalostí, typických pre bloky uvádzané do prevádzky. Podľa stupnice INES bolo 12 udalostí ohodnotených stupňom 0 a 43 udalostí bolo zaradených mimo stupnice. Dve udalosti boli ohodnotené stupňom INES 1, čo podľa uvedenej stupnice ešte nepredstavuje poruchu ovplyvňujúcu jadrovú bezpečnosť. Jednou z týchto udalostí bol krátkodobý nesúlad technologických parametrov s požiadavkami LaP počas spúšťania bloku, zapríčinený ľudským činiteľom. Ani tento prípad však nebol bezpečnostne významný.
Počas celého roku nedošlo v prvom bloku k aktivácii automatiky rýchleho odstavenia reaktora, čo je i celosvetovo vynikajúci výsledok. V druhom bloku bolo operatívnym personálom jeden krát ručne aktivované rýchle odstavenie reaktora z dôvodu výpadku 400kV linky, pričom automatiky v priebehu udalosti pracovali správne.
V priebehu prevádzky sa v druhom bloku vyskytla netesnosť na sekundárnej strane parogenerátora a netesnosť upchávky hlavnej uzatváracej armatúry. Obidve netesnosti boli odstránené počas krátkodobých odstávok bloku a po ich odstránení blok pokračoval v normálnej prevádzke. Celkový počet a charakter udalostí v 1. a 2. bloku JE Mochovce nevybočuje z rámca obvyklých technických porúch a ich príčin, charakteristických pre nové zariadenie. Systémy a zariadenia, dôležité z hľadiska jadrovej bezpečnosti, pracovali počas celého roka spoľahlivo.

3_8.jpg (28100 bytes)
Lokalitný inšpektor JE Mochovce M. Benčat pri kontrole

Štatistický prehľad o počte prevádzkových udalostí v JE Mochovce v rokoch 1998 až 2001 a ich zaradenie do stupnice INES, ako aj o kolektívnej dávke personálu je uvedený v tab. č. 3.7 až 3.9. V tabuľke sú zaznamenané iba tie udalosti, ktoré podliehajú podľa vyhlášky hláseniu ÚJD.

3_7_tab.jpg (13377 bytes)
tab. 3.7. Počet udalostí na blokoch JE Mochovce

* Celkový počet udalostí v roku 2001 je rozdielny ako počet udalostí ohodnotených stupňom INES (alebo mimo stupnice INES), pretože osem poruchových udalostí rovnakého charakteru bolo zoskupených do troch skupín a stupňom INES bola ohodnotená celá skupina.

3_8_tab.jpg (9693 bytes)
tab. 3.8. Počet automatických odstavení reaktorov JE Mochovce

3_9_tab.jpg (8923 bytes)
tab. 3.9. Kolektívna dávka personálu na JE Mochovce (man Sv)

* v roku 2000 nebola žiadna odstávka blokov na výmenu paliva

Kontrolná činnosť

Inšpekčná činnosť ÚJD v JE Mochovce bola zameraná na prevádzku a spúšťanie blokov po výmenách paliva, na dodržiavanie LaP bezpečnej prevádzky, na dodržiavanie prevádzkových predpisov prevádzkovým personálom a na vykonávanie periodických skúšok na zariadeniach podľa vypracovaných programov.
V 1.a 2. bloku JE Mochovce boli v roku 2001 vykonané inšpekcie v zmysle inšpekčného plánu. Z hľadiska prevádzky bola vykonaná jedna neplánovaná inšpekcia, zameraná na hodnotenie postupu organizácie v súvislosti s prevádzkovou udalosťou v 2. bloku. Počas inšpekcie neboli zistené nedostatky v postupe prevádzkového personálu počas tejto udalosti. Prevádzkový personál postupoval v zmysle prevádzkových predpisov, v súlade so zásadami jadrovej bezpečnosti.
Na základe hodnotenia prevádzkových udalostí, výsledkov hodnotiacej a kontrolnej činnosti a s prihliadnutím na bezpečnostné ukazovatele ÚJD vyhodnotil prevádzku 1.a 2. bloku JE Mochovce v roku 2001 ako bezpečnú a spoľahlivú.

ciara_spod.jpg (4990 bytes)