Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaObsahNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

JADROVÁ ELEKTRÁREŇ V-2 BOHUNICE

JE V-2 Bohunice tvoria dva bloky s reaktormi VVER 440 zdokonaleného typu V-213, ktoré boli uvedené do prevádzky v rokoch 1984 a 1985. Oba bloky pracovali v roku 2001 podľa potrieb energetického dispečingu v základnom režime, prípadne aj v režime terciárnej, resp. primárnej regulácie. U oboch blokov JE V-2 Bohunice sa odberom z turbín využívala i neelektrická produkcia - para, ktorá slúžila ako zdroj tepla na vykurovanie miest Trnava, Hlohovec a Leopoldov. V roku 2001 bola v oboch blokoch vykonaná plánovaná typová generálna oprava (TGO) spojená s výmenou paliva.

Hodnotiaca činnosť

Významnou činnosťou ÚJD v roku 2001 v súvislosti s hodnotením bezpečnosti JE V-2 Bohunice bolo pokračovanie posúdenia Konceptu modernizácie a zvyšovania bezpečnosti JE V-2 Bohunice, ktorý na základe rozhodnutia ÚJD predložil prevádzkovateľ. ÚJD posúdil a vypracoval pripomienky k celkovej koncepcii, ako aj k jednotlivým konkrétnym úlohám zvyšovania bezpečnosti a určil požiadavky na prípravu ich realizácie v stanovených termínoch svojím rozhodnutím. Vedenie SE, a.s. následne definitívne schválilo program modernizácie JE V-2 Bohunice.

3_4.jpg (34503 bytes)
Letecký pohľad na areál JE Bohunice

V roku 2001 sa uskutočnila TGO v 1. a 2. bloku JE V-2 Bohunice. ÚJD posúdil programy prevádzkových kontrol v TGO 1. i 2. bloku a vykonával priebežné kontroly, zamerané na plnenie týchto programov a hodnotenie dosiahnutých výsledkov. Počas prevádzkových kontrol neboli zistené žiadne významné indikácie, ktoré by si vyžiadali mimoriadny prístup. Stav technologického zariadenia možno hodnotiť ako dobrý a nelimitujúci ďalšiu bezpečnú prevádzku 1. a 2. bloku JE V-2 Bohunice.
Medzi aktuálne projektové zmeny, zrealizované v oboch blokoch JE V-2 Bohunice, treba považovať inováciu systému monitorovania stavu aktívnej zóny reaktorov VVER 440 v 1. a 2. bloku JE V-2 Bohunice . Existujúce systémy komplexu vnútroreaktorovej kontroly oboch blokov boli doplnené o nový systém, ktorý je už adaptovaný na prevádzku s profilovaným palivom. Implementácia tohto systému a jeho zaradenie do prevádzky ako záložného systému si vyžiadala zo strany pracovníkov ÚJD posúdenie a zhodnotenie rozsiahlej bezpečnostnej dokumentácie. V 1. a 2. bloku JE V-2 Bohunice bolo počas TGO v roku 2001 zavezené do aktívnej zóny profilované palivo so stredným obohatením 3,82%. Na základe toho boli vypracované zmeny v Bezpečnostnej správe. So zavezením nového paliva bol realizovaný licenčný proces v zmysle návodu ÚJD.

3_5.jpg (32409 bytes)
Lokalitný inšpektor ÚJD I. Moravčík v JE Bohunice pri kontrole

Počas plánovaných odstávok v 1. a 2. bloku JE V-2 Bohunice v roku 2001 bola hodnotiaca činnosť ÚJD zameraná na posudzovanie projektových zmien bezpečnostne významných systémov, predložených prevádzkovateľom so zámerom zvýšiť úroveň bezpečnosti a spoľahlivosti bloku. V 1. i 2. bloku bol v roku 2001 realizovaný program systematického zvyšovania tesnosti hermetickej zóny. Realizáciou tohto programu bolo dosiahnuté ďalšie zvýšenie tesnosti hermetickej zóny a veľkosť únikov dosiahla 5,97 % v 1. bloku a 9,34 % v 2. bloku. Toto sú hodnoty lepšie ako v roku 2000 a významne lepšie, než predpisujú limity a podmienky bezpečnej prevádzky pre JE V-2 Bohunice.
Z JE V-2 Bohunice bolo podľa príslušnej vyhlášky nahlásených na ÚJD 18 udalostí. Počet udalostí v JE V-2 Bohunice klesá podobne ako v JE V-1 Bohunice. JE pracuje spoľahlivo a kvalita personálu stúpa rastom prevádzkových skúseností. K automatickému rýchlemu odstaveniu reaktora neprišlo v uplynulom roku ani raz. Naposledy bol takto 1. blok odstavený v roku 1999 a 2. blok v roku 1998. Hodnotenie tohto kritéria zaraďuje JE V-2 Bohunice medzi najlepšie bloky na svete.
Nebol zaznamenaný ani jeden prípad porušenia LaP. Podľa stupnice INES bolo 10 udalostí ohodnotených stupňom 0 a 8 udalostí bolo zaradených mimo stupnice.

3_6.jpg (18689 bytes)
Netradičný pohľad na JE V-2 Bohunice

Štatistický prehľad o počte prevádzkových udalostí v JE V- 2 Bohunice v rokoch 1993 až 2001 a ich zaradenie do stupnice INES, ako aj o kolektívnej dávke personálu je uvedený v tab. č. 3.4 až 3.6. V tabuľke sú zaznamenané iba tie udalosti, ktoré podliehajú podľa vyhlášky hláseniu ÚJD.

3_4_tab.jpg (18013 bytes)
tab. 3.4. Počet udalostí na blokoch JE V-2 Bohunice

3_5_tab.jpg (12025 bytes)
tab. 3.5. Počet automatických odstavení v JE V-2 Bohunice

3_6_tab.jpg (12258 bytes)
tab. 3.6. Kolektívna dávka personálu na JE V-2 Bohunice (man Sv)

Kontrolná činnosť v JE V-2 Bohunice

Kontrolná činnosť ÚJD v JE V-2 Bohunice sa realizovala hlavne formou rutinných inšpekcií. Okrem toho bolo vykonaných 18 špeciálnych a 2 tímové inšpekcie so zameraním na rôzne dozorované oblasti v súlade s inšpekčným plánom ÚJD. Kontroly boli zamerané predovšetkým na:

overovanie dodržovania limít a podmienok počas prevádzky blokov
skúšky bezpečnostných systémov
kultúru bezpečnosti a spoľahlivosť prevádzky
prípravu a činnosť personálu
fyzickú ochranu, skladovanie vyhoreného i čerstvého paliva
kontrolu zabezpečenia kvality a na kontrolu plnenia opatrení vyplývajúcich z rozhodnutí ÚJD
havarijné cvičenie.

Na základe výsledkov hodnotiacej a kontrolnej činnosti a hodnotenia bezpečnostných ukazovateľov ÚJD hodnotil prevádzku oboch blokov JE V-2 Bohunice v roku 2001 ako bezpečnú a spoľahlivú.

ciara_spod.jpg (4990 bytes)