Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaObsahNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

JADROVÁ ELEKTRÁREŇ V-1 BOHUNICE

JE V-1 Bohunice je vybavená dvoma reaktormi VVER 440 typu V-230 a do prevádzky bola uvedená v rokoch 1978 -1980 ako jedna z posledných jadrových elektrární s týmto typom reaktora. Oba bloky JE V-1 Bohunice pracovali v roku 2001 podľa požiadaviek energetického dispečingu na nominálnom výkone alebo v režime terciárnej regulácie.

3_2.jpg (14918 bytes)
Pohľad na areál JE V-1 Bohunice

Od roku 1990 sa v JE V-1 Bohunice trvalo vykonávali bezpečnostné vylepšenia. Ich cieľom bolo zvýšiť jadrovú bezpečnosť tejto elektrárne na cieľovú úroveň, ktorá bola v roku 1994 stanovená ÚJD a ktorá je v súlade s odporúčaniami MAAE. Plánované aktivity programu zvyšovania bezpečnosti boli ukončené už v roku 2000. V novembri 2000 sa v JE Bohunice na pozvanie ÚJD uskutočnila misia špecialistov delegovaných MAAE. Účastníci misie za prítomnosti špecialistov prevádzkovateľa posudzovali bezpečnosť prevádzkovaných blokov VVER-440/V-230 jadrovej elektrárne V-1 Bohunice po rekonštrukcii. Účastníci misie spracovali správu pre MAAE o stave bezpečnosti týchto blokov. Správa bola zverejnená začiatkom roka 2001 a rekonštrukciu elektrárne hodnotila pozitívne. V roku 2001 vydal ÚJD svojimi rozhodnutiami súhlas na ďalšiu prevádzku oboch blokov JE V-1 Bohunice.

Hodnotiaca činnosť

Zásadným krokom hodnotiacej činnosti ÚJD v roku 2001 bola kontrola úloh z Rozhodnutia ÚJD č. 110/1994 a úloh z následných rozhodnutí a protokolov až do roku 2001, čím bola z hľadiska ÚJD uzatvorená postupná rekonštrukcia. Po posúdení bezpečnostnej správy po postupnej rekonštrukcii a po zhodnotení bezpečnosti zrekonštruovaných blokov bol vydaný súhlas na ďalšiu prevádzku rozhodnutiami ÚJD pre 1. blok a pre 2. blok JE V-1 Bohunice.
Ťažiskom hodnotiacej činnosti ÚJD v roku 2001 bolo posudzovanie bezpečnostnej správy JE V-1 Bohunice po postupnej rekonštrukcii, ktorá podáva ucelený obraz o jadrovej bezpečnosti zrekonštruovanej elektrárne JE V-1 Bohunice.
V obidvoch blokoch JE V-1 Bohunice vykonával ÚJD v priebehu odstávok blokov priebežnú kontrolu plnenia programov prevádzkových kontrol, ako aj hodnotenie výsledkov realizovaných nedeštruktívnych skúšok. Počas kontrol neboli zistené žiadne závažné indikácie, ktoré by si vyžadovali mimoriadne riešenia.
Medzi významné projektové zmeny zrealizované v blokoch JE V-1 Bohunice patria aj zmeny a modifikácie programového vybavenia (software) v systémoch ochrany reaktora zamerané na zvýšenie spoľahlivosti.
V súlade s požiadavkami ÚJD prevádzkovateľ po každej kampani zabezpečuje hodnotenie zostatkovej životnosti hlavného technologického zariadenia a tlakovej nádoby reaktora. Je možné konštatovať, že čerpanie životnosti hlavných zariadení a reaktora je priaznivé a nelimituje ďalšiu prevádzku oboch blokov.
V oblasti zabezpečenia požiadaviek na tesnosť hermetickej zóny bola činnosť ÚJD zameraná na realizáciu programu skúšok a zvyšovania tesnosti hermetickej zóny. Po plánovaných GO blokov JE V-1 Bohunice došlo k ďalšiemu zlepšeniu stavu tesnosti hermetickej zóny.

3_3.jpg (23907 bytes)
Pohľad na JE V-1 Bohunice po rekonštrukcii

V zmysle príslušnej vyhlášky o udalostiach bolo v JE V-1 Bohunice v roku 2001 zaznamenaných 20 udalostí. Celkový počet udalostí má stále klesajúcu tendenciu. Klesajúci trend vypovedá o dobrej kvalite zariadenia JE po vykonanej rekonštrukcii, ako aj o zlepšujúcej sa činnosti prevádzkového personálu.
Kvôli chybnej manipulácii v nadradenej rozvodni prišlo v etape nábehu 1. bloku JE V-1 Bohunice k rýchlemu automatickému odstaveniu reaktora, ktorý pracoval na výkone 0,5 %. 2. blok spoľahlivo zreguloval nominálny výkon na úroveň vlastnej spotreby.
Podľa stupnice INES bolo 19 udalostí ohodnotených stupňom 0. Jedna udalosť bola zaradená mimo stupnice.
Počas roka 2001 neprišlo ani raz k porušeniu limít a podmienok bezpečnej prevádzky. Štatistický prehľad o počte prevádzkových udalostí v JE V-1 Bohunice v rokoch 1993 až 2001 a ich zaradenie do stupnice INES ako i štatistický prehľad kolektívnej dávky personálu je uvedený v tab. č. 3.1 až 3.3. V tabuľke sú zaznamenané iba tie udalosti, ktoré podliehajú podľa vyhlášky hláseniu ÚJD.

3_1_tab.jpg (17591 bytes)
tab. 3.1. Počet udalostí na blokoch JE V-1 Bohunice

3_2_tab.jpg (12254 bytes)
tab. 3.2. Počet rýchlych automatických odstavení na JE V-1 Bohunice

3_3_tab.jpg (11948 bytes)
tab. 3.3. Kolektívna dávka personálu na JE V-1 Bohunice (man Sv)

Zvýšená kolektívna dávka v roku 2001 bola zapríčinená veľkým rozsahom rekonštrukčných prác v kontrolovanom pásme.

Kontrolná činnosť v JE V-1 Bohunice

Kontrolná činnosť ÚJD je upravená vnútornou smernicou, súčasťou ktorej je každoročne novelizovaný inšpekčný plán. Vlastná kontrolná činnosť sa vykonáva formou rutinných, špeciálnych, tímových a mimoriadnych inšpekcií. V roku 2001 bola kontrolná činnosť v JE V-1 Bohunice okrem štandartných rutinných kontrol v oblasti prevádzky, údržby, prípravy a činnosti personálu, stavu technologického zariadenia, protipožiarnych opatrení z pohľadu jadrovej bezpečnosti, čerpania LaP, čistoty a ostatných oblastí, ktoré súvisia so spoľahlivosťou prevádzky a kultúrou bezpečnosti, zameraná predovšetkým na kontrolu požiadaviek ÚJD vyplývajúcich z jeho rozhodnutí.
Tímová inšpekcia ku kontrole pripravenosti bloku k ďalšej prevádzke po ukončení rozšírenej generálnej opravy (RGO) bola v 1. bloku vykonaná v apríli a v 2. bloku v októbri. Výsledky inšpekcií boli základom súhlasu pre ďalšiu prevádzku blokov.
V blokoch JE V-1 Bohunice bola kontrolná činnosť po ukončení realizácie programu bezpečnostných vylepšení v rámci postupnej rekonštrukcie zameraná predovšetkým na:

sledovanie spoľahlivosti prevádzky bloku s novými systémami a inštrumentáciou
pravidelné testy bezpečnostných systémov, zvlášť novo inštalovaných
sledovanie schopnosti prevádzky nového integrovaného systému automatickej ochrany a riadenia bloku
sledovanie novoinštalovaných alebo zrekonštruovaných systémov, spoločných pre obidva bloky.

Spolu sa v priebehu roka v obidvoch blokoch vykonalo 21 špeciálnych a 2 tímové inšpekcie. Závery rutinných inšpekcií lokalitných inšpektorov sú zhrnuté v štvrťročných protokoloch. Z rozboru skutočností zistených počas inšpekcií ÚJD možno konštatovať, že závažnejšie nedostatky sa nevyskytli. Rekonštrukciu blokov možno hodnotiť ako úspešnú.
Na základe komplexného hodnotenia ÚJD hodnotí prevádzku JE V-1 Bohunice v roku 2001 ako bezpečnú a spoľahlivú.

ciara_spod.jpg (4990 bytes)