Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaObsahNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

3) HODNOTENIE A KONTROLA BEZPEČNOSTI JZ

Dozorná činnosť ÚJD nad bezpečnosťou jadrových zariadení v súlade s Atómovým zákonom a s ďalšími právnymi predpismi zahrňuje kontrolné a hodnotiace aktivity ÚJD.

Hodnotiaca činnosť

Hodnotiaca činnosť ÚJD vo vzťahu k jadrovým zariadeniam spočíva v posudzovaní bezpečnostnej dokumentácie pre stavby realizované ako jadrové zariadenia alebo stavby, ktorými sa realizujú zmeny na jadrových zariadeniach. Rozsah bezpečnostnej dokumentácie vyžadovaný pre hodnotenie vymedzuje Atómový zákon. Hodnotiaca činnosť ÚJD bola v roku 2001 zameraná na Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO) v Mochovciach, na technológie na úpravu a spracovanie rádioaktívnych odpadov (BSC RAO) v Jaslovských Bohuniciach a na hodnotenie dokumentácie pripravovanej modernizácie JE V-2 Bohunice.

3_1.jpg (13011 bytes)
Pohľad na areál JE Bohunice

Činnosti boli zamerané najmä na posudzovanie projektových zmien, programov zabezpečovania kvality, zmien limít a podmienok (LaP), zmien prevádzkových predpisov, zmien programov periodických skúšok zariadení dôležitých z hľadiska jadrovej bezpečnosti a zmien fyzickej ochrany jadrových zariadení.
Významnou činnosťou ÚJD je hodnotenie dodržiavania limít a podmienok bezpečnej prevádzky, hodnotenie bezpečnostných ukazovateľov prevádzky a hodnotenie výsledkov inšpekčnej činnosti.
Samostatnou kategóriou hodnotiacej činnosti ÚJD je hodnotenie bezpečnosti prevádzky jadrových zariadení, založené na hodnotení prevádzkových udalostí. Základným dokumentom, z ktorého tieto činnosti vychádzajú, je vyhláška ÚJD o udalostiach na jadrových zariadeniach. Vyhláška stanovuje systematický prístup pre kategorizáciu udalostí, pre ich ohlasovanie, pre zisťovanie ich príčin ako aj pre informovanie verejnosti o udalostiach.
Súčasťou hodnotenia bezpečnosti prevádzky jadrových zariadení je i hodnotenie technického stavu zariadení dôležitých z hľadiska jadrovej bezpečnosti, najmä na základe výsledkov prevádzkových kontrol a periodických skúšok bezpečnostne dôležitých komponentov a systémov. Hodnotiaca činnosť ÚJD bola v roku 2001zameraná aj na žiadateľov o oprávnenie v súlade s Atómovým zákonom.
Odborná spôsobilosť žiadateľov bola preverovaná z hľadiska:

technického vybavenia žiadateľa
prístrojového vybavenia na meranie, resp. skúšanie, vrátane kontroly dodržiavania požiadaviek metrologických predpisov
personálneho vybavenia pre spracovávanie realizačnej dokumentácie, výroby a montáže, dokumentácie skutočného vyhotovenia, pre zabezpečovanie technologickej disciplíny vo výrobe, vrátane zvárania a tepelného spracovania
technickej kontroly a skúšok po ukončení výroby (montáže)
systému kvality určujúceho systémové prístupy (vrátane zodpovednosti) k vyššie uvedeným činnostiam.

Prevádzkovatelia v súlade s vydanými rozhodnutiami ÚJD po každej kampani zabezpečujú hodnotenie zostatkovej životnosti hlavných technologických zariadení blokov. Hodnotenie sa vykonáva z hľadiska nízkocyklovej (vysokodeformačnej) únavy a krehnutia tlakovej nádoby reaktora. Na základe posúdenia hodnotiacich dokumentov možno konštatovať, že čerpanie únavovej životnosti zariadení i hodnoty kritickej teploty krehkosti materiálu reaktorov sú priaznivé a bezpečná prevádzka blokov je zaistená.
V rámci generálnej opravy (GO) blokov bola hodnotiaca činnosť ÚJD zameraná taktiež na realizáciu programu systematického zvyšovania tesnosti hermetickej zóny. Realizáciou programu sa aj v roku 2001 dosiahlo zlepšenie parametrov tesnosti hermetickej zóny na prevádzkovaných blokoch.

Kontrolná činnosť

Výkon kontrolnej činnosti špecifikovaný v Atómovom zákone je upravený vnútornou smernicou, ktorej významnou súčasťou je ročný inšpekčný plán. V súlade s Atómovým zákonom vykonáva ÚJD aj inšpekcie počas výstavby, rekonštrukcie, opráv a údržby jadrových zariadení. Kontrolnú činnosť ÚJD vykonávali inšpektori jadrovej bezpečnosti, z ktorých väčšina má dlhoročné skúsenosti v príslušnej oblasti. Inšpektori sa zúčastňujú tréningových kurzov a iných technických stretnutí, ktoré sú organizované MAAE a aj špeciálnych výcvikových kurzov, organizovaných dozornými orgánmi jadrovej bezpečnosti európskych krajín, USA a Japonska.

Neplánované inšpekcie sú vyvolané neočakávanými prevádzkovými udalosťami na jadrových zariadeniach, alebo nimi dozorný orgán reaguje na vzniknutú situáciu v dozorovanej organizácii.

ciara_spod.jpg (4990 bytes)