Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaObsahNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

2) LEGISLATÍVNA ČINNOSŤ

ÚJD ako ústredný orgán štátnej správy vykonáva legislatívnu činnosť v oblasti svojej pôsobnosti a stanovuje záväzné kritériá v oblasti jadrovej bezpečnosti. Na základe zmocňovacích ustanovení zákona č. 130/1998 Z. z. O mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. O štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z. (ďalej Atómový zákon) v roku 2001 pokračovala príprava zvyšných 5 vykonávacích vyhlášok k zákonu. V priebehu roku boli vypracované a zaslané na medzirezortné pripomienkové konanie tieto návrhy vyhlášok:

  1. o periodickom hodnotení jadrovej bezpečnosti
  2. o požiadavkách na zabezpečenie jadrovej bezpečnosti pri projektovaní jadrových zariadení
  3. o požiadavkách na zabezpečenie jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení pri ich umiestňovaní
  4. o požiadavkách na zabezpečenie jadrovej bezpečnosti pri uvádzaní do prevádzky a prevádzke jadrových zariadení
  5. o bezpečnostnej dokumentácii jadrových zariadení.

V rámci edície Bezpečnosť jadrových zariadení boli v roku 2001 vydané tieto bezpečnostné návody :

  1. BNS I. 11. 2/1999 “Požiadavky na vypracovávanie bezpečnostných analýz pre procesy abnormálnej prevádzky so zlyhaním automatickej ochrany reaktora”
  2. BNS II.3.1/2000 “ Hodnotenie prípustnosti defektov zisťovaných pri prevádzkových kontrolách vybraných zariadení jadrových zariadení ”

V rámci medzirezorného pripomienkového konania vydal ÚJD vyše 200 stanovísk k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov. ÚJD má zastúpenie v Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre technické právne predpisy.
ÚJD ako účastník pripomienkového konania k návrhom technických noriem v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. O technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydal 10 stanovísk k návrhom technických noriem.

Európska integrácia

ÚJD zabezpečoval podklady k negociačnému dokumentu v kapitole 14 - Energetika. Išlo predovšetkým o dodatočné informácie požadované Európskou komisiou (EK). Pracovná skupina, špeciálne vytvorená radou EÚ, spracovala súbor odporúčaní k jadrovej bezpečnosti, ktorých realizácia je predpokladom uzatvorenia prístupových rokovaní o kapitole 14. V spolupráci s SE, a. s. a MH SR boli stanovené termíny a postupy opatrení k splneniu odporúčaní, ktoré boli zaslané ako dodatočná informácia EK. Prístupové rokovania ku kapitole 14 - Energetika boli úspešne ukončené v októbri 2001.
V oblasti kapitoly 22 - Životné prostredie boli poskytované podklady o stave legislatívy pre projekt EK, vedený Dánskom, ktorým sa hodnotila pripravenosť SR. Boli spracované tabuľky implementácie Acquis legislatívy EÚ do národnej legislatívy za oblasť prepravy RAO.
Boli spracované materiály pre Národný program aplikácie Acquis a bolo pravidelne hodnotené jeho plnenie. Analyzovali sa potreby administratívneho posilnenia ÚJD. Zabezpečili sa preklady nových legislatívnych dokumentov EÚ prostredníctvom Centrálnej prekladateľskej jednotky Úradu vlády SR. Na základe analýzy sa v roku 2002 zvýši počet zamestnancov ÚJD o troch. Na základe požiadaviek misie EÚ v SR boli spracúvané podklady do Pravidelnej správy o pripravenosti SR na členstvo v EÚ.

Vydávanie oprávnení

ÚJD udeľuje oprávnenia podľa Atómového zákona na :

umiestňovanie, projektovanie, výstavbu, dovoz, uvádzanie do prevádzky, prevádzku a rekonštrukcie jadrových zariadení a ich vyraďovanie z prevádzky
navrhovanie, projektovanie, konštruovanie, výrobu, dovoz, montáž, skúšanie, údržbu, opravy a rekonštrukcie vybraných zariadení
nadobúdanie a používanie jadrových materiálov okrem ich prepravy
nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom
odbornú prípravu zamestnancov jadrových zariadení.

V roku 2001 požiadalo o udelenie oprávnenia na vyššie uvedené činnosti 52 žiadateľov.
ÚJD posudzoval žiadosti, vykonával kontrolu odbornej spôsobilosti žiadateľov, tiež aj previerku technických, materiálnych a organizačných predpokladov na riadne vykonávanie činností v príslušnej oblasti. Po odbornom posúdení a vykonaní previerok žiadateľov vydal ÚJD 41 oprávnení.

ciara_spod.jpg (4990 bytes)