Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaObsahNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

PRÍLOHY

RADIAČNÁ BEZPEČNOSŤ

Hodnota kolektívnej dávky v JE V-1 Bohunice bola spôsobená počas GO 2.bloku. Hodnoty dávok v roku 2001 oproti predchádzajúcim rokom sú menšie, čo je spôsobené ukončením prác na rekonštrukcii JE V-1 Bohunice.
Na prvom a druhom bloku JE Mochovce, o. z. bola prevažná väčšina prác s vyšším radiačným rizikom vykonaná v čase odstávok v období od 30.12.2000-24.3.2001 (85 dní pre 1. blok) a od 31.3.2001-29.5.2001 (60 dní pre druhý blok).
Počet zamestnancov a dodávateľských organizácií v JE V-1 Bohunice bol 1804, v JE V-2 Bohunice bol 1852 a v JE Mochovce bol 1944.

15_1.jpg (21052 bytes)
Odhad kolektívnej efektívnej dávky S (man mSv) zamestnancov JE a dodávateľských organizácií.

15_2.jpg (21176 bytes)
Maximálna individuálna dávka E (mSv) zamestnancov JE dodávateľských organizácií

V oblasti plynných a kvapalných výpustí nedošlo k prevýšeniu limitov. Plynné výpuste v JE V-1 Bohunice mali merateľný, no napriek tomu minimálny vplyv na okolie. Merateľný vplyv bol spôsobený vyššími výpusťami vzácnych plynov a jódovými výpusťami, spojenými s GO 1.a 2.bloku. Zdrojom vyšších plynných výpustí z JE V-1 Bohunice boli 3 netesné kazety.
Počas TGO 2.bloku prišlo k prekročeniu vyšetrovacej úrovne výpustí jódu (vyšetrovacia úroveň 37 MBq/deň) ventilačným komínom. Počas TGO bola zaznamenaná aj zvýšená výpusť plynov cez ventilačný komín V-1 Bohunice počas roztesňovania PO a v priebehu plnenia bazénu výmeny paliva.
Záverom možno konštatovať, že prevádzka JE V-1 a JE V-2 Bohunice za rok 2001 mala zanedbateľný vplyv na svoje okolie. Hodnoty výpustí z ventilačného komína a kvapalných výpustí do rieky Hron boli nízke; vplyv výpustí rádioaktívnych látok na okolie je minimálny. Podľa klasifikácie neštandardných stavov v oblasti radiačnej bezpečnosti boli za sledované obdobie roku 2001 zaznamenané 4 porušenia pravidiel radiačnej bezpečnosti a 40 klasifikovaných odchýlok od programu radiačnej ochrany. Stav radiačnej bezpečnosti v JE Mochovce za rok 2001 bol v hodnotenom období dobrý. V priebehu tohto obdobia sa z pohľadu radiačnej bezpečnosti v kontrolovanom pásme (KP) JE Mochovce nevyskytli žiadne vážnejšie problémy.
Za sledované obdobie sa v JE V-1 a V-2 Bohunice a JE Mochovce nevyskytli sa žiadne radiačné udalosti alebo nehody.
V priebehu roku 2001 sa pri meraniach LRKO Levice a LVD Trnava nevyskytla ani raz pozitívne štatisticky významná hodnota nad dlhodobý priemer pozadia, meraná v životnom prostredí alebo v zmeraných vzorkách životného prostredia z monitorovaného okolia JE V-1 a V-2 Bohunice a JE Mochovce (kde sa vo vzorkách vôd z rieky Hron dala zaregistrovať počas vypúšťania kontrolných nádrží zvýšená, ale povolená hodnota trícia).

15_3.jpg (54439 bytes)
Výpuste do atmostéry a hydrosféry


ciara_spod.jpg (4990 bytes)