Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaObsahNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

PRÍLOHY

Vysvetlenie skratie

ÚJD SR - Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
SE, a.s. - Slovenské elektrárne,a.s.
JE Bohunice - Jadrové elektrárne Bohunice
JE Mochovce - jadrové elektrárne Mochovce
EK - Európska komisia
- Európska únia
RAO - Rádioaktívne odpady
MAAE - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu
VÚJE Trnava, a.s. - Výskumný ústav jadrových elektrární
INES - Medzinárodná stupnica jadrových udalostí
PpBS - Predprevádzková bezpečnostná správa
LaP - Limity a podmienky
BSC RAO - Bohunické spracovateľské centrum
RÚ RAO - Republikové úložisko rádioaktívneho odpadu
KKC - Kontrolné a krízové centrum ÚJD
RF - Ruská federácia
SKR - Systém kontroly reaktora
SÚJB - Státni úřad pro jaderní bezpečnost ČR
RODOS - Podporný systém pre rozhodovanie v reálnom čase 
OECD/NEA - Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj
CTBTO - Organizácia zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok
NUSAC - Koordinácia pomoci v oblasti jadrovej bezpečnosti
US AID - Agentúra pre medzinárodný rozvoj
DOE - Ministerstvo Energetiky USA
US NRC - Úrad jadrového dozoru USA
QA - kontrola kvality
GO - generálna oprava
MSVP - medzisklad vyhoretého paliva
CEE - krajiny východnej Európyciara_spod.jpg (4990 bytes)