Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaObsahNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

13) ZÁVER

ÚJD na základe komplexného hodnotenia bezpečnosti jadrových zariadení v SR, ktoré bolo podporené i medzinárodným hodnotením konštatuje, že prevádzka jadrových zariadení v SR bola v roku 2001 bezpečná a spoľahlivá a boli splnené všetky medzinárodné záväzky, ktoré vyplývajú z medzinárodných konvencií a dohôd v oblasti jadrovej bezpečnosti a jadrových materiálov. Boli splnené i všetky záväzky vyplývajúce z bilaterálnych dohôd. Všetky úlohy ÚJD splnil na vysokej odbornej úrovni a pokračoval v trende byť medzinárodne uznávanou organizáciou s vysokým kreditom.
Je potešiteľné, že odborníci ÚJD, ale i iných organizácií na Slovensku, predovšetkým Slovenských elektrární, a.s. a VÚJE, a.s. sa zúčastňovali na hodnotení jadrovej bezpečnosti v iných krajinách, alebo aktívne pracovali vo výboroch a komisiách medzinárodných organizácií. Tým SR dokazuje, že má odborníkov, ktorí sa dokážu presadiť i v medzinárodnom meradle.
V tomto roku bude pozornosť okrem štandardného hodnotenia jadrovej bezpečnosti vo všetkých jadrových zariadeniach venovaná predovšetkým hodnoteniu projektov zvyšovania bezpečnosti JE V-2 Bohunice. ÚJD bude dohliadať i na plnenie odporúčaní Pracovnej skupiny otázok jadrovej bezpečnosti EK tak, aby i v tejto oblasti bolo Slovensko pripravené na vstup do EÚ.
Veľmi dôležitou činnosťou ÚJD bude účasť na druhom hodnotiacom stretnutí v zmysle Konvencie o jadrovej bezpečnosti, na ktorom sa uskutoční prezentácia Národnej správy a zodpovedanie všetkých otázok zúčastnených krajín Dohovoru.
Bude pokračovať i široká spolupráca s medzinárodnými organizáciami MAAE, EK, OECD/NEA ako i bilaterálna spolupráca so susednými krajinami a ďalšími krajinami, s ktorými má ÚJD uzavreté dohody o spolupráci.
Prvým krokom v roku 2002 bude misia OECD/NEA, ktorá by mala posúdiť pripravenosť SR na vstup do tejto organizácie. Misia bude hodnotiť dozor, jadrové zariadenia ako i výskumnú základňu SR v tejto oblasti. Veľmi dôležitou oblasťou bude i aplikácia zákona o štátnej a verejnej službe v podmienkach ÚJD.
ÚJD oceňuje všetku pomoc a podporu medzinárodných organizácií, vlád štátov s vyspelou jadrovou energetikou, ale i podporu vlády SR a iných slovenských orgánov a organizácií. Veľmi prospešná a účinná je spolupráca so Stálou misiou SR pri OSN a ostatných medzinárodných organizáciách vo Viedni.
O svojej činnosti bude ÚJD informovať verejnosť výročnou správou, web stránkou, tlačovými konferenciami a príspevkami do médií v SR i v zahraničí.


ciara_spod.jpg (4990 bytes)