Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaObsahNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

Čerpanie výdavkov z poskytnutých mimorozpočtových prostriedkov (zahraničných grantov) predstavovalo celkový objem 1 773 tis. Sk, z ktorých pre oblasť bežných výdavkov bolo vynaložených 1 752 tis. Sk a pre kapitálovú oblasť čiastka 21 tis. Sk. Objemovo najvyššia čiastka výdavkov vo výške 1 177 tis. Sk súvisela s financovaním experimentu CTBT, organizovaného na teritóriu SR. V roku 2001 bolo definitívne ukončené dofinancovanie projektu SWISSUP - programu technickej pomoci Ukrajine, ktorý spadá do rámca vedeckej a technickej spolupráce a bol financovaný z grantu švajčiarskej vlády v objeme 163 tis. Sk. Na organizačné zabezpečenie Pilotného tréningového kurzu Centra pre jadrovú bezpečnosť v strednej a východnej Európe (CENS-u) bolo vynaložených 141 tis. Sk. V rámci projektu Evita, ktorý koordinuje nemecká firma GRS, boli uhradené výdavky v sume 102 tis. Sk. Z finančných prostriedkov poskytnutých od MAAE (malé výskumné projekty, podpora ÚJD) bola prefinancovaná čiastka 190 tis. Sk.
Naším trvalým zámerom aj naďalej ostáva udržanie vysokokvalifikovaného personálu, rozvoj ľudských zdrojov, odborný a osobnostný rast zamestnancov, ako aj vytváranie kvalitných pracovných podmienok, vhodnej vnútornej a celospoločenskej atmosféry, čo znamená zachovanie dobrého mena ÚJD a jeho postavenia medzi ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy.

12_3.jpg (28300 bytes)
Štruktúra čerpania výdavkov z prostriedkov ŠR za rok 2001 (v tis. Sk)

12_4.jpg (27239 bytes)
Základné druhové členenie výdavkov vynaložených na obstaranie tovarov a služieb v roku 2001 ( v tis. Sk)

12_5.jpg (25242 bytes)
Vývoj výdavkov čerpaných z prostriedkov štátneho rozpočtu (v tis. Sk)

12_6.jpg (15365 bytes)
Vývoj počtu zamestnancov (prepočítaný počet)


ciara_spod.jpg (4990 bytes)