Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaObsahNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

12) PERSONÁLNE A EKONOMICKÉ ÚDAJE ÚJD

Činnosť ÚJD v roku 2001 bola naplnená veľkým rozsahom pracovných úloh a povinností. Ich splnenie znamenalo ďalší kvalitatívny posun v hodnotení štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou v Slovenskej republike. ÚJD venoval veľkú pozornosť aj v tomto roku výberu zamestnancov, ich vzdelávaniu a profesionálnemu rastu. Zamestnanci si v rámci vzdelávania prehlbovali odbornú spôsobilosť, používanie výpočtovej techniky a znalosti cudzích jazykov. Odborní zamestnanci a inšpektori absolvovali niekoľko špeciálnych kurzov, organizovaných zahraničnými organizáciami, predovšetkým Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu vo Viedni. Z celkového počtu zamestnancov navštevovalo jazykové kurzy 19 zamestnancov, štyria zamestnanci ukončili postgraduálne rekvalifikačné štúdium na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Bratislave.
Výsledky v oblasti štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou v roku 2001 boli podporené aj kvalitou práce, vyplývajúcej z finančnej politiky a personálneho riadenia ÚJD. K 31. decembru 2001 v ÚJD pracovalo 81 zamestnancov (fyzické osoby), z toho 30 žien a 51 mužov. Celkový podiel zamestnávaných žien predstavuje 37%. Z celkového počtu zamestnancov vykonávalo priamy výkon inšpekčnej činnosti nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení 40 zamestnancov, z toho 5 žien.
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov tiež priamo ovplyvňovala profesionálnu úroveň výkonu činností jednotlivých útvarov ÚJD. Až 77% zamestnancov má vysokoškolské vzdelanie, 21% pripadá na zamestnancov s úplným stredoškolským vzdelaním a 2% majú stredné odborné vzdelanie.

12_1.jpg (19843 bytes)

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov (k 31.12.2001)

Počas tohoto roku v ÚJD ukončilo pracovný pomer 10 zamestnancov ( z toho 1 stážistka) a obsadenie ich pracovných pozícií bolo zabezpečené nástupom piatich zamestnancov. Okrem týchto nových pracovných pomerov ÚJD prijal v nadväznosti na uznesenia vlády SR na jednoročný pobyt 4 stážistky.
Ani v roku 2001 nedošlo k výraznejšej zmene vekovej štruktúry zamestnancov oproti predchádzajúcemu roku. Najpočetnejšou skupinou zamestnancov ostávajú zamestnanci vo veku od 41 do 50 rokov, ktorí tvorili 36% z celkového počtu zamestnancov. Druhou najpočetnejšou skupinou boli zamestnanci vo veku od 51 do 60 rokov , ktorých percentuálny podiel predstavoval až 26%. Tento skutkový stav preukazuje, že proces výkonu štátneho dozoru zabezpečovali v roku 2001 v prevažnej miere zamestnanci s dlhoročnou odbornou praxou, t.j. zamestnanci od 41 do 60 rokov, ktorí tvorili spolu 62 percentný podiel. Ostatné vekové kategórie boli zastúpené takto: 20 až 30-ročných bolo 23% zamestnancov, 31 až 40-ročných bolo 10% a nad 60 rokov zamestnával ÚJD 5% zamestnancov.
ÚJD ako ústredný orgán štátnej správy má v rozpočtovom procese samostatné postavenie a vystupovanie ako rozpočtová kapitola, ktorá je priamo napojená na štátny rozpočet svojimi príjmami a výdavkami.
Financovanie výkonu štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou v roku 2001 bolo realizované z prostriedkov štátneho rozpočtu v celkovom objeme 77 911 tis. Sk. Okrem tohto zdroja financovania aj v roku 2001 čerpal ÚJD aj poskytnuté mimorozpočtové zdroje zo zahraničia (od švajčiarskej vlády cez projekt SWISSLOVAK, SWISSUP, cez projekt Evita, projekty MAAE a od Dočasného technického sekretariátu organizácie Zmluvy o úplnom zákaze jadrových skúšok) vo výške 1 773 tis. Sk. Celkový úhrn výdavkov čerpaných k 31. decembru 2001 dosiahol výšku 79 684 tis. Sk.
Podľa poskytnutého zdroja financovania bolo čerpanie v roku 2001 v základnom druhovom členení výdavkov v tis. Sk následovné:

12_2.jpg (18442 bytes)

Z celkového objemu rozpočtových prostriedkov bolo na oblasť bežných výdavkov vynaložených 71 394 tis. Sk a na obstaranie kapitálových aktív čiastka 6 517 tis. Sk. Úhrn skutočne vyčerpaných prostriedkov štátneho rozpočtu nedosiahol výšku limitu možného čerpania výdavkov, čím v rozpočtovej kapitole ÚJD došlo k nedočerpaniu prostriedkov v celkovej výške 3 685 tis. Sk. Tento stav podstatnou mieru ovplyvnili skutočnosti súvisiace s neuhradením transferových platieb do zahraničia v prospech medzinárodných organizácií (nevznikla povinnosť úhrady), ale čiastočne aj nižšie čerpanie ostatných bežných výdavkov.
V štruktúre bežných rozpočtových výdavkov najvyšší podiel pripadal na úhrady bežných transferov do zahraničia v celkovej sume 24 967 tis. Sk, t.j. príspevku na obnovu Černobyľského krytu do Európskej banky pre obnovu a rozvoj, dvoch príspevkov do Fondu technickej spolupráce MAAE a členského príspevku do OECD Halden Reactor Project (OECD/HRP).
Na obstaranie tovarov a služieb bolo vynaložených 21 134 tis. Sk. Základné druhové členenie týchto výdavkov v tis. Sk bolo nasledovné:

- cestovné výdavky 1 785
- komunikácie 1 065
- materiál a služby 2 849
- dopravné 935
- rutinná a štandardná údržba 1 491
- nájomné za prenájom 2 688
- ostatné tovary a služby 10 321

V rámci kategórie výdavkov - ostatné tovary a služby boli prostriedky použité na financovanie troch riešení úloh rozvoja vedy a techniky podnikateľskými subjektami v čiastke 7 094 tis. Sk.
Za ohodnotenie práce zamestnancov v pracovnom pomere bolo vyplatených 18 535 tis. Sk a s tým súvisiace zákonné poistenie zamestnancov zo strany zamestnávateľa sumou 6 618 tis. Sk. Priemerná mesačná mzda dosiahla na prepočítaný počet zamestnancov 19 270,- Sk, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 1 462,- Sk.
Výdavky v čiastke 58 tis. Sk boli použité na úhradu bežných transferov jednotlivcom a neziskovým organizáciám v tuzemsku.
V rámci kategórie kapitálových výdavkov ÚJD použil rozpočtové prostriedky na obstaranie kapitálových aktív za 6 517 tis. Sk. Z kapitálových výdavkov bolo obstarané (tis. Sk):

- softwarové vybavenie pre informačný systém

2 135

- nákup nábytku, kancelárskeho zariadenia a hardwaru 2 606
  z toho hardware a počítačové siete 1 736
- rozšírenie vybavenia dopravného prostriedku 9
- prístroje a zariadenia 300
- stavebné úpravy kancelárskych a prevádzkových priestorov 1 075
- modernizácia výpočtovej techniky 392ciara_spod.jpg (4990 bytes)