Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaObsahNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

11) INFORMOVANIE VEREJNOSTI

Úrad jadrového dozoru ako ústredný orgán štátnej správy SR poskytuje v oblasti svojej pôsobnosti informácie o bezpečnosti prevádzky jadrových zariadení nezávisle od ich prevádzkovateľov. Umožňuje verejnosti a masmédiám kontrolu údajov a informácií o jadrových zariadeniach. Oblasť využívania jadrovej energie má v SR svoje záväzné pravidlá a ich dodržiavanie je kontrolované štátom prostredníctvom nezávislej inštitúcie - ÚJD. Už v roku 1995 sa v ÚJD položili základy koncepcie informovania verejnosti o činnosti ÚJD a o bezpečnosti jadrových zariadení otvorením Informačného strediska ÚJD, ktoré svojou činnosťou zabezpečuje komunikáciu s verejnosťou a masmédiami. To napomáha vytvoriť vo verejnosti priaznivý obraz o nezávislom štátnom dozore nad jadrovou bezpečnosťou.

11.jpg (17202 bytes)
Pravidelná tlačová konferencia ÚJD k hodnoteniu činnosti ÚJD

V priebehu celého uplynulého roka sa venovala zvýšená pozornosť realizácii zákona č. 211/2000 Z. z. O slobodnom prístupe k informáciám, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2001. Tento zákon zabezpečuje právo verejnosti na informácie, ktoré majú k dispozícii štátne orgány, teda i ÚJD, ďalej orgány územnej samosprávy ako i ďalšie subjekty hospodáriace s verejnými prostriedkami. Tento zákon ukladá týmto inštitúciám povinnosť zverejňovať základné a štandardné informácie o svojej činnosti automaticky tak, aby boli všeobecne prístupné, ďalej aby sa zjednodušil a sprehľadnil výkon verejnej správy.
ÚJD vydal 4. januára 2001 Smernicu o uplatnení zákona č. 211/2000 Z. z. O slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach ÚJD. Smernica bola tiež zverejnená na webovej stránke ÚJD so zvýraznením miesta, času, spôsobu a novej e-mailovej linky pre sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. Z. (info@ujd.gov.sk). Na ÚJD v Bratislave a v Trnave boli umiestnené informačné tabule so základnými údajmi o poskytovaní informácií podľa zákona.
Od začiatku roka 2001 bolo zaregistrovaných 56 žiadostí o sprístupnenie informácií (telefonicky, na e-mailovú linku, písomne a osobne). Jedna písomná žiadosť Greenpeace nebola sprístupnená, pretože informácie sú predmetom obchodného tajomstva. Záležitosťou sa zaoberá Najvyšší súd SR.

Komunikácia s masmédiami a publikačná činnosť

V roku 2001 bolo zaslaných 63 príspevkov o domácich a zahraničných aktivitách ÚJD do tlačových agentúr SR, do denníkov a do elektronických médií.
ÚJD je spolu s SÚJB vydavateľom odborného časopisu Bezpečnosť jadrovej energetiky. V mesačníku Verejná správa boli v roku 2001 uverejnené 2 zásadné články z oblasti legislatívnych aktivít ÚJD a informovania verejnosti. Príspevky o dozornej činnosti a o medzinárodnej spolupráci ÚJD sú pravidelne uverejňované v periodiku Spravodajstvo SE, a. s., v podnikových časopisoch Mochovce a Bohunice. Domáce a zahraničné aktivity ÚJD boli uverejnené v 5 číslach Bulletinu Slovenskej nukleárnej spoločnosti (SNUS). V tomto roku bola tiež uverejnená správa o bezpečnosti jadrových zariadení a o nakladaní s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v SR v časopise Európskej nukleárnej spoločnosti Nuclear Europe Worldscan v č. 7-8/2001. Niekoľko zásadných príspevkov bolo uverejnených v magazíne Energia. V almanachu Energia 2001/2002 a v Euro nuclear boli uverejnené príspevky o úlohách a poslaní ÚJD.
Do svetovej informačnej agentúry NucNet boli pripravené 3 príspevky zamerané na domácu a zahraničnú činnosť ÚJD. Pre verejnosť bol spracovaný a vydaný slovensko-anglický doplňujúci informačný materiál o ÚJD (12/2001). ÚJD pripravil a vydal výročnú správu o výsledkoch činnosti ÚJD a o bezpečnosti jadrových zariadení v SR za rok 2001 v slovensko-anglickej mutácii.
V roku 2001 sa konali v ÚJD štyri tlačové konferencie, po ktorých nasledovalo vystúpenie vedenia ÚJD v televízii a v rozhlase. Vedúci pracovníci ÚJD vystúpili 4-krát v televízii a pre Slovenský rozhlas poskytli 4 rozhovory a pre časopisy a denníky 5 závažných interview.

Vnútorná komunikácia na ÚJD

Informačné stredisko ÚJD poskytovalo v minulom roku tematické materiály a konzultačnú činnosť, celoročne zabezpečovalo každodennú výmenu informácií, faxov, e-mailových správ a materiálov medzi lokalitami v Bratislave a v Trnave. Ďalej sa denne spracovávali a poskytovali aktuálne informácie a správy z Agentúry STORIN a zo správ NucNet a WANO cez PC sieť všetkým vedúcim pracovníkom ÚJD. Spracované a vydané boli 3 Bulletiny ÚJD o domácich a zahraničných aktivitách ÚJD. Denne sa monitorovala tlač a pripravovali sa správy a informácie na nástenky pre obidve lokality v Trnave a Bratislave. V roku 2001 boli pripravené a zverejnené 4 fotografické súbory (nástenky a albumy) z významných podujatí ÚJD a z významných domácich a zahraničných návštev na ÚJD. V priebehu roka 2001 boli zorganizované dve stretnutia zamestnancov ÚJD, na ktorých sa zamestnanci zoznamovali s plnením úloh na pracoviskách za uplynulé obdobie a s najnovšími zmenami v legislatíve, v bezpečnosti práce, v zákonníku práce a pod.


ciara_spod.jpg (4990 bytes)