Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaObsahNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

Bilaterálna spolupráca

Rakúsko: Na základe Dohody medzi vládou ČSSR a vládou Rakúskej republiky o úprave otázok spoločného záujmu, týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením, sa dňa 20. decembra 2001 v Stupave uskutočnilo 9. spoločné stretnutie zástupcov vládnych organizácií a expertov oboch štátov v oblasti jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany. Počas stretnutia bolo konštatované, že výmena informácií na základe dohody bola dostačujúca a úplná.

10_5.jpg (18574 bytes)
Rokovanie vládnych orgánov a organizácií Rakúska a Slovenska

V októbri 2001 sa konalo trilaterálne cvičenie Slovenská republika - Rakúsko - Maďarsko, ktoré ukázalo možnosť úzkej spolupráce týchto susedných krajín v prípade havarijnej situácie. ( viac informácií v kapitole 9.)

Maďarsko: V zmysle Dohody medzi vládou ČSFR a vládou Maďarskej republiky o výmene informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením sa uskutočnilo v dňoch od 31. júna do 1. júla 2001 bilaterálne stretnutie v Balatonfürrede v Maďarsku. V závere rokovania bolo podpísané Memorandum o porozumení pre spoluprácu a výmenu informácií v oblasti jadrovej bezpečnosti medzi Úradom jadrového dozoru SR a Úradom pre atómovú energiu Maďarskej republiky, ktoré konkretizuje spoluprácu medzi oboma dozornými orgánmi v oblasti dozornej činnosti nad bezpečnosťou jadrových zariadení.

10_6.jpg (15433 bytes)
Rokovanie vládnych orgánov a organizácií Maďarska a Slovenska

Výmena informácií a skúseností s maďarskými expertmi je hodnotená veľmi vysoko. V roku 2001 sa uskutočnili viaceré stretnutia expertov, počas ktorých si zástupcovia oboch dozorných orgánov vymenili skúsenosti v rôznych oblastiach, ktoré sa týkajú jadrovej bezpečnosti a medzinárodnej spolupráce.

Česká republika: V dňoch od 11. do12. januára 2001 sa v Bratislave na základe Zmluvy medzi vládou SR a vládou ČR o spolupráci v oblasti štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení a štátneho dozoru nad jadrovými materiálmi uskutočnilo pravidelné dvojstranné stretnutie zástupcov ÚJD a SÚJB. Na rokovaní experti riešili aktuálne otázky legislatívy v oblasti jadrovej bezpečnosti, otázky dozorných aktivít v oblasti fyzickej ochrany jadrových elektrární, nakladania s RAO, otázky koncepcie zvyšovania bezpečnosti JE typu VVER 440/213. Venovali sa aj medzinárodnej spolupráci so zameraním na aktivity v OECD/NEA, EU a implementácii zákona o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach oboch dozorných orgánov.

10_7.jpg (15849 bytes)
Každoročne sa stretávajú predstavitelia dozorov SR a ČR

Diskutovalo sa aj o príprave medzivládnej Dohody o včasnom oznamovaní jadrových havárií, ktorá je v súčasnosti rozpracovaná. Význam spolupráce podčiarkuje aj skutočnosť, že predseda ÚJD je členom Rady jadrovej bezpečnosti SÚJB a predsedníčka SÚJB je členkou Rady jadrovej bezpečnosti ÚJD.

Poľská republika: Pravidelné stretnutie na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o včasnom oznamovaní jadrovej havárie, o výmene informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením sa konalo v dňoch od 4. do 5. júna 2001 v Krakove.

10_9.jpg (14842 bytes)
Každoročne sa stretávajú predstavitelia vlád Slovenska a Poľska

Poľskí i slovenskí experti si vymenili informácie a skúsenosti v oblasti jadrovej a radiačnej bezpečnosti, nakladania s RAO, rokovali o problematike protihavarijného plánovania a informovania verejnosti.

Ukrajina: Spolupráca s Ukrajinou sa realizuje na základe Dohody medzi vládou SR a vládou Ukrajiny o včasnom oznamovaní jadrovej havárie, o výmene informácií a o spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením. Na základe uvedenej Dohody sa dňa 18. septembra 2001 počas zasadnutia 45. Generálnej konferencie vo Viedni uskutočnilo stretnutie predsedov a zástupcov oboch dozorných orgánov, ktorí prerokovali sa otázky týkajúce sa spolupráce oboch krajín v rámci medzinárodných organizácií MAAE, WANO, CENS, FORUM VVER a pod.

10_8.jpg (16960 bytes)
Rokovanie medzi dozormi Slovenska a Ukrajiny v MAAE

Zástupcovia dozorov sa vzájomne informovali o stave prípravy Národnej správy spracovávanej na základe Dohovoru o jadrovej bezpečnosti a o súčasnej situácii v oblasti dozoru nad jadrovou bezpečnosťou v oboch krajinách. Účastníci konferencie konkretizovali oblasti spolupráce, ktoré sú v záujme oboch strán. Predstavitelia Ukrajiny boli pozvaní na návštevu SR aj v roku 2002.

Nemecko: V dňoch od 22.do 23. októbra 2001 sa v Bonne uskutočnilo dvojstranné stretnutie zástupcov ÚJD a Ministerstva zdravotníctva SR so zástupcami Federálneho ministerstva pre životné prostredie, ochranu prírody a jadrovú bezpečnosť SRN. Konalo sa na základe Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej federatívnej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o úprave otázok spoločného záujmu, týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením. Na programe rokovania bola výmena informácií o jadrovej energetike v oboch štátoch, o legislatíve, o výsledkoch a budúcich výhľadoch vedecko-technickej spolupráce. Nemecká strana oboznámila zástupcov ÚJD so súčasným vývojom v EU a v OECD/NEA, pričom vyslovila podporu vstupu SR do EU a do OECD/NEA. Zároveň sa pracovalo na novom návrhu medzivládnej dohody na expertnej úrovni.

Nemecká Spoločnosť pre bezpečnosť jadrových zariadení (GRS) organizuje a podporuje účasť slovenských špecialistov na seminároch o bezpečnosti jadrových zariadení, o metódach prístupu k systému fyzickej ochrany JE a jadrových materiálov a nakladaní s rádioaktívnym odpadom a pod. V roku 2001 sa experti zo SR zúčastnili na 5 seminároch. ÚJD spolupracuje s GRS aj na vedecko-technickej báze v oblasti hodnotenia bezpečnosti, vykonávania bezpečnostných analýz a podporných aktivít, posudzovania bezpečnostnej dokumentácie a využívania analytických nástrojov a skúseností.

Slovinsko: Dňa 17. decembra 2001 sa uskutočnilo v Bratislave druhé stretnutie zástupcov ÚJD a Slovinskej správy jadrovej bezpečnosti na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o výmene informácií v oblasti jadrovej bezpečnosti.

10_10.jpg (17044 bytes)
Rokovanie medzi dozormi Slovenska a Slovinska

Účastníci stretnutia si vymenili skúsenosti a informácie v oblasti dozoru nad jadrovou a radiačnou bezpečnosťou. Zamerali sa na legislatívu v tejto oblasti, inšpekčné aktivity, fyzickú ochranu jadrových elektrární, nakladanie s RAO a na protihavarijnú pripravenosť.

Rumunsko: Vláda SR v novembri 2001 odsúhlasila návrh Dohody medzi vládou SR a vládou Rumunska o včasnom oznamovaní jadrových havárií a výmene informácií o jadrových zariadeniach. Uvedená dohoda vymedzuje formu včasného oznamovania jadrových havárií a rozsah výmeny informácií a spolupráce medzi SR a Rumunskom v oblasti mierového využívania jadrovej energie. Podpis dohody sa predpokladá v prvej polovici roka 2002.

Spojené štáty americké
Komisia jadrového dozoru Spojených štátov amerických:
Spolupráca s dozorným orgánom USA je realizovaná na základe obnovenej dohody medzi Úradom jadrového dozoru (ÚJD SR) a Komisiou jadrového dozoru Spojených štátov amerických (US NRC) o výmene technických informácií a o spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti. Medzi ÚJD a US NRC bola podpísaná aj ďalšia zmluva o spolupráci v oblasti výskumu ťažkých havárií. V rámci dohody US NRC poskytuje ÚJD výpočtové programy na modelovanie ťažkých havárií.
Dohoda CAMP (Agreement on Thermal-hydraulic Code Applications and Maintenance) uzavretá medzi ÚJD a US NRC znamená členstvo ÚJD v medzinárodnom združení užívateľov termo-hydraulických výpočtových programov US NRC. V roku 2001 ÚJD dostal vylepšené aktualizované verzie výpočtových programov; organizovali sa pracovné stretnutia za účelom výmeny informácií, skúseností a poznatkov v oblasti vývoja, overovania a používania výpočtových programov US NRC.
ÚJD spolupracuje s US NRC a s Ministerstvom energetiky (US DOE) pri realizácii programov spolupráce s tretími krajinami v oblasti zvyšovania jadrovej bezpečnosti jadrových elektrární.

Francúzsko: Spolupráca je zameraná predovšetkým na výmenu informácií a skúseností s francúzskym štátnym dozorom (DSIN) a jeho podpornou organizáciou IPSN na základe Dohody medzi Úradom jadrového dozoru SR (ÚJD SR) a Riaditeľstvom bezpečnosti jadrových zariadení FR (DSIN) o výmene informácií a o spolupráci v oblasti dozoru nad jadrovou bezpečnosťou.

Japonsko: Japonská vláda v rámci Medzinárodného pozývacieho programu (International Invitation Program), prostredníctvom Ministerstva hospodárstva, obchodu a priemyslu (MITI), Ministerstva pre vzdelávanie, kultúru, šport, vedu a technológiu (MEXT), Informačného centra pre elektrickú energiu Japonska (JEPIC) a Asociácie pre rozvoj využitia ionizujúceho žiarenia (RADA), zabezpečila školenia expertov z ÚJD, SE, a. s., výskumných ústavov, univerzít a príslušných vládnych organizácií. V r. 2001 sa na uvedených seminároch a kurzoch zúčastnilo 12 expertov zo SR. Japonská vláda ponúkla možnosť dlhodobejších stáží na rok 2001 v Japonsku pre odborníkov v jadrovej energetike so zameraním na výskumné a vývojové činnosti. Jeden odborník je v súčasnosti na takejto ročnej stáži v Japonskom výskumnom ústave pre atómovú energiu ( JAERI) v Tokai-mura.

10_11.jpg (15900 bytes)
Predstavitelia JEPIC a japonského jadrového priemyslu navštívili ÚJD

V októbri 2001 navštívila SR delegácia zložená zo zástupcov MITI, Japonskej spoločnosti pre atómovú energiu, Federálnej spoločnosti pre elektrickú energiu, JEPIC a delegácia predstaviteľov RADA. Obe delegácie sa zaujímali predovšetkým o prínos medzinárodného pozývacieho programu pre slovenských expertov a pre jadrovú energetiku na Slovensku.

Švajčiarsko: V dňoch od 12. do 16. novembra 2001 sa v SR uskutočnil pilotný kurz pre dozory na tému Hodnotenie bezpečnosti, ktorý bol organizovaný v rámci projektu CENS (Centrum pre jadrovú bezpečnosť v strednej a východnej Európe). Pilotný kurz bol sponzorovaný Švajčiarskou vládou.

10_12.jpg (16900 bytes)
Rokovanie predstaviteľov Švajčiarska a ÚJD v MAAE

Základnou myšlienkou CENS-u je spolupráca dozorných orgánov štátov strednej a východnej Európy v oblasti hodnotenia jadrovej bezpečnosti. (viac informácií v Kapitole 4)

Arménsko: V rámci spolupráce MAAE s arménskym dozorom nad jadrovou bezpečnosťou sa uskutočňovala aj v roku 2001 vzájomná výmena expertov v oblasti posilňovania štátneho dozorného orgánu, v oblasti inšpekčných činností, legislatívy, výcviku personálu JZ, tvorby návodov a predpisov. Zástupcovia ÚJD sa vo februári 2001 zúčastnili spoločne s predstaviteľmi US NRC a Ministerstva energetiky (US DOE) na rokovaní v Arménsku, kde prediskutovali požiadavky Arménska na pomoc v oblasti zvyšovania bezpečnosti JE Metzamor. Vytypovala sa potenciálna pomoc Slovenskej republiky pri vypracovaní bezpečnostnej dokumentácie pre JE Metzamor, ďalej v oblasti systému kontroly a riadenia a pri vypracovaní normatívnych dokumentov pre licencovanie simulátora a inštruktorov.


ciara_spod.jpg (4990 bytes)