Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaObsahNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

10) MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Spolupráca s MAAE

Najvýznamnejšiu úlohu v tejto oblasti, vzhľadom na medzinárodný význam a širokú škálu možností technickej pomoci, predstavuje spolupráca s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) so sídlom vo Viedni. V spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenská republika včas a v plnom rozsahu plnila svoje finančné záväzky (členský príspevok a príspevky do fondu technickej pomoci a spolupráce) voči tejto organizácii. Príspevky do fondu technickej spolupráce za rok 2001 tvorili celkovo 2 616 tis. Sk. V roku 2001 pracovalo 11 zástupcov SR v MAAE.

10_1.jpg (19660 bytes)
Werner Burkart, nám. gen. riaditeľa MAAE navštívil ÚJD

V septembri sa konalo 45. zasadnutie Generálnej konferencie MAAE. Konferencia schválila správu o činnosti MAAE v uplynulom období, návrh rozpočtu na rok 2002 a posúdila rad politických a technických otázok. Slovenská delegácia využila svoju účasť na bilaterálne rokovania s USA, Maďarskom, Ukrajinou, Japonskom a Švajčiarskom.
Spolupráca SR a MAAE v oblasti technických projektov je mimoriadne úspešná. V roku 2001 pokračovala SR v 4 národných a v desiatkach regionálnych a interregionálnych projektoch. V roku 2001 sa 83 účastníkov z ÚJD zúčastnilo na odborných stážach, krátkodobých vedeckých pobytoch, alebo workshopoch v zahraničí. V rámci regionálnych projektov bolo v SR školených spolu 13 zahraničných expertov, najmä z rozvojových krajín a z krajín bývalého Sovietskeho zväzu, v oblastiach jadrovej a radiačnej bezpečnosti, nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a bezpečnostných analýz. Celkovo sa na území SR uskutočnili 3 semináre-workshopy so širokou medzinárodnou účasťou. Boli zamerané na problematiku výstavby JE, kultúry bezpečnosti a fyzickej ochrany jadrových zariadení. V oblasti poľnohospodárstva, jadrovej energetiky, bezpečnosti JE a RAO bolo v roku 2001 aktívnych 6 vedeckých kontraktov. Cieľom ÚJD v oblasti technickej spolupráce je postupný prechod na aktívnu zahraničnú pomoc, v rámci ktorej sa poskytuje pomoc menej rozvinutým krajinám. V rámci technických projektov už MAAE týmto spôsobom poskytla pomoc predovšetkým krajinám bývalého Sovietskeho zväzu.

Organizácia Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBTO)

Dňa 3. marca 1998 ratifikovala vláda SR Zmluvu o úplnom zákaze jadrových skúšok. Vláda SR uložila predsedovi ÚJD zabezpečiť (v zmysle článku III Zmluvy) vykonávanie funkcie národného orgánu. V roku 2001 pracovali 2 zástupcovia SR na Dočasnom sekretariáte CTBTO. Členský poplatok bol hradený z rozpočtu MZV SR. V spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR, Ministerstvom obrany SR a Slovenskou akadémiou vied boli zabezpečované úlohy, vyplývajúce predovšetkým z plenárnych zasadnutí Prípravnej komisie organizácie zmluvy a z rokovaní jej pracovných skupín.

10_2.jpg (21819 bytes)
Delegácia SR na 45. Generálnej konferencii MAAE

ÚJD sa na prelome septembra a októbra 2001 podieľal na organizovaní medzinárodného experimentu na území Slovenska pod názvom OSI Field Experiment CTBTO.

10_3.jpg (18095 bytes)
Medzinárodný experiment CTBTO na Tureckom vrchu

Účelom experimentu bolo testovanie inšpekčných postupov v mieste vstupu pri budúcich reálnych inšpekciách a testovanie mobilných seizmických staníc, ktoré budú používať budúci inšpektori. V decembri 2001 navštívil ÚJD už druhýkrát výkonný tajomník Dočasného technického sekretariátu W. Hoffmann. Počas jeho návštevy boli prerokované otázky z oblasti prehlbovania spolupráce SR s Dočasným technickým sekretariátom.

Spolupráca s Agentúrou pre atómovú energiu pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD/NEA)

Slovenská republika bola 14.decembra 2000 oficiálne prijatá do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Vláda SR (uznesením č. 245 zo dňa 15. marca 2001) schválila vstup SR do Agentúry pre jadrovú energiu a súhlasila so zahájením prístupového procesu k tejto agentúre. Uložila predsedovi ÚJD zabezpečiť úlohy, súvisiace s prístupovým procesom SR do OECD/NEA a plniť záväzky, vyplývajúce z členstva v uvedenej agentúre. Na základe uznesenia vlády minister zahraničných vecí SR E. Kukan listom zo dňa 30. marca 2001 zaslal generálnemu tajomníkovi OECD D.J. Johnstonovi a generálnemu riaditeľovi OECD/NEA L. Echávarrimu žiadosť o prijatie SR za člena tejto organizácie. Na rokovaní Riadiaceho výboru OECD/NEA, ktoré sa konalo v októbri 2001 v Paríži boli s jeho obsahom, a tým aj so žiadosťou SR o členstvo v OECD/NEA oboznámení ostatní členovia OECD/NEA, ktorých je v súčasnosti 27.
ÚJD v roku 2001 pokračoval v úzkej spolupráci s OECD/NEA, predovšetkým s Legislatívnym výborom, kde má SR štatút pozorovateľa. Zástupcovia ÚJD sa zúčastnili na zasadnutiach Výboru pre bezpečnosť jadrových zariadení (CSNI) a Výboru pre jadrové dozorné činnosti (CNRA). SR participuje aj na činnosti projektu HALDEN REACTOR, pričom ÚJD uhradil finančný príspevok na projekt za rok 2001 v sume 511 000 Sk.

Spolupráca s Európskou komisiou

Pravidelné stretnutie vedúcich predstaviteľov jadrových dozorov Európy za účasti zástupcov Európskej únie (Skupina CONCERT) sa konalo v júni 2001 v Budapešti a v decembri 2001 v Bruseli. Hlavnou témou rokovaní bolo budovanie inštitucionálneho rámca štátnych dozorov pre jadrovú bezpečnosť.

10_4.jpg (17391 bytes)
Predstavitelia EÚ navštívili ÚJD

Zástupcovia ÚJD sa zúčastňovali na zasadnutiach skupiny pre bezpečnosť európskych jadrových zariadení (ENIS-G) a na 57. zasadnutí pracovnej skupiny štátnych dozorov (NRWG), cieľom ktorých bolo zosúladiť názory na hodnotenie úrovne jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v Európe. Zástupcovia ÚJD sa zúčastnili aj na rokovaní expertov EÚ o dozorných aspektoch nakladania s RAO. Významným prínosom v tejto oblasti boli rokovania spojené s prípravou správy Pracovnej skupiny pre jadrovú bezpečnosť (WPNS), ktorá hodnotila stav dozorných orgánov, legislatívy a jadrovej bezpečnosti v asociovaných krajinách. Správa v zásade pozitívne hodnotí stav legislatívy v danej oblasti, úroveň ÚJD a pokroky dosiahnuté v procese zvyšovania bezpečnosti prevádzkovaných jadrových elektrární. Správa súčasne obsahovala niektoré doporučenia, týkajúce sa bezpečnostnej dokumentácie, bezpečnostných analýz a budovania štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou.

Fórum štátnych dozorov nad jadrovou bezpečnosťou krajín prevádzkujúcich jadrové elektrárne typu VVER

V dňoch od 10. do 11. mája 2001 sa v SR uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny Fóra, zamerané na nezávislosť dozorov. Cieľom uvedenej pracovnej skupiny bolo zhodnotiť stupeň nezávislosti zúčastnených členských štátov Fóra a prediskutovať opatrenia na vylepšenie súčasného stavu. Zároveň boli prezentované Bezpečnostné návody MAAE zamerané práve na problematiku nezávislosti dozorov nad jadrovou bezpečnosťou. Informácie, poznatky a skúsenosti z konferencie sa môžu využiť pri „sebahodnotení“ dozorov, pri príprave správy k Dohovoru o jadrovej bezpečnosti, pri príprave IRRT misií, pri negociačných rokovaniach s EU a pod. Na zasadnutí sa zúčastnili zástupcovia 8 štátov.

Účasť na medzinárodných projektoch

SR sa na základe uznesenia vlády SR č.497 zo dňa 21. júla 1998 a pod odborným gestorstvom ÚJD zúčastňuje na realizácii medzinárodného Projektu na obnovu krytu havarovanej Černobyľskej jadrovej elektrárne. Finančný príspevok Slovenska na tento projekt bol v roku 2001 vo výške 21 922 tis. Sk.

Plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmluvných dokumentov

Na základe Zmluvy o nešírení jadrových zbraní a Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a MAAE o uplatnení záruk na základe Zmluvy o nešírení jadrových zbraní vykonali inšpektori MAAE celkovo 30 inšpekcií. Ani v jednom prípade inšpektori MAAE nepoukázali na porušovanie záväzkov SR v oblasti nešírenia jadrových zbraní a zárukového systému. Slovenská republika ratifikovala Dohovor o jadrovej bezpečnosti dňa 23. februára 1995. ÚJD je poverený odborným garantom a plnením záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru. V spolupráci so zainteresovanými rezortmi a organizáciami bola vypracovaná Národná správa SR (v zmysle čl. 5 Dohovoru), ktorá bola prerokovaná vo vláde SR a predložená MAAE v septembri 2001. Prvé vydanie Národnej správy SR je prístupné na internetovej adrese: http//www.ujd.gov.sk.
Spoločný dohovor o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s RAO nadobudol platnosť 18. júna 2001. Odborným garantom plnenia záväzkov vyplývajúcich zo Spoločného dohovoru je ÚJD. V decembri 2001 sa zástupcovia SR zúčastnili na prípravnom zasadnutí zmluvných štátov, na ktorom prerokovali postup pri implementácii Spoločného dohovoru vrátane spôsobu a termínu prípravy národných správ v roku 2003.


ciara_spod.jpg (4990 bytes)