Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaObsahNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

1) PREDHOVOR

Miroslav Lipár, predseda ÚJD SR

Vážení čitatelia,

dovoľte, aby som Vás pozdravil a privítal pri čítaní výročnej správy Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD) za rok 2001.
Uisťujem Vás, že i v deviatom roku svojej existencie ÚJD zodpovedne dozeral na to, aby prevádzka jadrových zariadení v Slovenskej republike (SR) bola bezpečná, spoľahlivá a aby v SR boli plnené všetky medzinárodné záväzky v oblasti využívania jadrovej energie, ktorá sa na Slovensku využíva výlučne na mierové účely.

V roku 2001 ÚJD privítal medzinárodné hodnotenie svojej činnosti a medzinárodné hodnotenie bezpečnosti jadrových zariadení v SR. Nepochybne najvýznamnejším bolo hodnotenie pracovnou skupinou Európskej komisie, ktorá bola vytvorená na hodnotenie dozorov, legislatívy, dozornej činnosti a bezpečnosti jadrových zariadení v krajinách, ktoré sa usilujú o vstup do EÚ. Pre SR a ÚJD bolo toto hodnotenie mimoriadne priaznivé a skupina hodnotila dozorný režim na Slovensku ako rovnocenný s dozorným režimom krajín EÚ.
Bezpečnosť všetkých jadrových zariadení na Slovensku bola touto skupinou hodnotená priaznivo. Na základe tohto hodnotenia bola v októbri s EK uzavretá kapitola energetika.
Ďalším významným dokumentom prístupového procesu je Hodnotiaca správa EK o Slovensku. Správa už tradičné hodnotí ÚJD ako dôveryhodný a odborne kompetentný orgán, ktorý však potrebuje viac zdrojov na plnenie svojich úloh.
Z oboch dokumentov jednoznačne vyplýva, že ÚJD i v roku 2001 plnil svoje úlohy a poslanie na vysokej odbornej úrovni, avšak na plnenie všetkých úloh vo vysokej kvalite nevyhnutne potrebuje personálne i finančné posilnenie.
V roku 2001 vydal ÚJD povolenia na trvalú prevádzku pre ďalšie zariadenia, kde v uplynulých rokoch prebiehala výstavba, uvádzanie do prevádzky, skúšobná prevádzka alebo rekonštrukcie. Výsledky rekonštrukcie boli posúdené medzinárodným tímom expertov MAAE. Správa expertov, z ktorých väčšina bola z krajín EÚ, hodnotí bezpečnosť jadrovej elektrárne V-1 Bohunice veľmi pozitívne. Správa konštatuje nasledovné: V JE V-1 Bohunice bol pripravený a realizovaný rozsiahly a dobre odôvodnený program zvyšovania bezpečnosti. Program definuje novú bezpečnostnú úroveň, ktorá spĺňa požiadavky dozoru a odporúčania medzinárodných štandardov MAAE. Všetky bezpečnostné problémy, ktoré MAAE v minulosti identifikovala pre tento typ elektrárne vo svojich dokumentoch, boli vyriešené.
Program zvyšovania bezpečnosti pokračuje i v JE V-2 v Jaslovských Bohuniciach. V roku 2001 ÚJD schválil podrobný program a termíny modernizácie JE V-2 Bohunice, ktorý si kladie za cieľ zvýšiť bezpečnosť, zvýšiť výkon a predĺžiť životnosť tejto elektrárne.
Pre jadrovú elektráreň Mochovce bol rok 2001 prvým rokom komerčnej prevádzky oboch blokov a oba bloky JE Mochovce sa stali bezpečným a spoľahlivým zdrojom výroby elektrickej energie.
ÚJD zameriaval svoju činnosť i na hodnotenie a inšpekcie ostatných jadrových zariadení a jadrových materiálov na Slovensku. V roku 2001 vydal rozhodnutia, ktorými povolil trvalú prevádzku Bohunického spracovateľského centra rádioaktívnych odpadov a Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov.
ÚJD konštatuje, že prevádzka všetkých jadrových zariadení, ktoré slúžia na úpravu a ukladanie rádioaktívnych odpadov a skladovanie vyhoretého paliva bola v roku 2001 bežpečná a spoľahlivá.
Po septembrových udalostiach v USA ÚJD zvýšil dozor nad fyzickou ochranou jadrových zariadení a spoluprácu s ďalšími štátnymi orgánmi v tejto oblasti.
V roku 2001 pokračovala veľmi rozsiahla medzinárodná spolupráca ÚJD. Najvýznamnejšia je spolupráca s MAAE, vzhľadom na jej medzinárodný význam a technické možnosti.
MAAE vykonala v SR misiu na stanovenie priorít v oblasti technickej spolupráce a ÚJD navštívili dvaja námestníci generálneho riaditeľa Jihut Qian a Werner Burkart. Rok 2001 predstavoval dôležitý míľnik i v spolupráci s Agentúrou pre atómovú energiu (NEA) pri OECD. V roku 2001 SR oficiálne požiadala o členstvo v tejto organizácii a ÚJD pracoval vo výboroch, dôležitých pre jadrovú bezpečnosť.
Pokračovala i veľmi úspešná spolupráca ÚJD s EK. Spolupráca je orientovaná predovšetkým na dozorné aktivity a činnosti, napr. v rámci pravidelných stretnutí vedúcich predstaviteľov jadrových dozorov krajín Európy (CONCERT), ktorého predseda a zároveň komisár španielskeho dozoru Annibal Martin navštívil v roku 2001 Slovensko.
ÚJD aktívne pracoval i v ďalších pracovných skupinách EK, ktoré sa zaoberajú jadrovou bezpečnosťou a rádioaktívnymi odpadmi. I v roku 2001 pokračovala bilaterálna spolupráca ÚJD s mnohými krajinami sveta, ale predovšetkým s našimi susedmi. Uskutočnili sa bilaterálne stretnutia na výmenu informácii so všetkými susednými krajinami a okrem toho so Slovinskom, Nemeckom, Japonskom, Švajčiarskom a USA.
V uplynulom roku navštívili SR predstavitelia českého a slovinského dozoru, predstavitelia dozorov zo Švajčiarska, Maďarska, Ruska, Ukrajiny, Španielska, Japonska, Arménska. ÚJD zorganizoval v rámci medzinárodnej spolupráce i medzinárodné cvičenie protihavarijnej pripravenosti, na ktorom sa aktívne zúčastnili i ďalšie krajiny - Rakúsko, Maďarsko a Poľsko.
ÚJD v spolupráci so švajčiarskym dozorom pripravuje vybudovanie Centra jadrovej bezpečnosti pre krajiny strednej a východnej Európy (CENS). Slovenským príspevkom do CENS je vybudovanie priestorov pre jeho činnosť.
ÚJD plní funkciu národného orgánu i v organizácii Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBT). V roku 2001 sa na území SR uskutočnil rozsiahly poľný experiment a SR navštívil i výkonný tajomník Dočasného technického sekretariátu CTBTO Wolfgang Hoffman.

Vážení čitatelia,

Uvedený krátky prehľad Vám priblížil najdôležitejšie aktivity a výsledky ÚJD za rok 2001. Podrobnejšie sa s tým môžete zoznámiť v predkladanej správe, alebo na našej webovej stránke.

Verím, že výročná správa i webová stránka prispejú k objektívnemu a nezávislému informovaniu verejnosti o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v SR.

Miroslav Lipár
predseda
Úradu jadrového dozoru SR
sign.gif (2880 bytes)

ciara_spod.jpg (4990 bytes)