aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola

1. PREDHOVOR

Vážení čitatelia,

vítam Vás pri čítaní výročnej správy Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD) za rok 2000. Chcem Vás uistiť,že i v poslednom roku storočia a tisícročia ÚJD dozeral na to,aby prevádzka jadrových zariadení v Slovenskej republike (SR) bola bezpečná, spoľahlivá a aby v SR boli plnené všetky medzinárodné záväzky v oblasti využívania jadrovej energie.
Rok 2000 bol pre ÚJD významný z hľadiska nezávislého hodnotenia jeho činnosti. Vo februári predstavitelia asociácie dozorov krajín Európskej únie (WENRA) vykonali audit kvality činnosti ÚJD, jeho postavenia, úrovne ako i kvality legislatívy v oblasti jadrovej bezpečnosti. Hlavné závery možno zhrnúť nasledovne : „Režim  dozoru a dozorný orgán na Slovensku je porovnateľný so západoeurópskou praxou. Nezávislosť dozorného orgánu od organizácií, ktoré sú zapojené do podpory jadrovej energie, je plne ustanovená   v legislatíve, ktorá tiež jednoznačne stanovuje prevádzkovateľa ako priamo zodpovedného za jadrovú bezpečnosť. Veľmi dobre je definovaný a ustanovený licenčný systém“.

Ďalším významným dokumentom z medzinárodného pohľadu je Hodnotiaca správa SR Európskou komisiou (EK). Správa konštatuje nasledovné : „Napriek tomu, že Úrad  jadrového dozoru je dôveryhodný  a odborne  kompetentný, potrebuje viac zdrojov, aby mohol lepšie plniť svoje úlohy, predovšetkým v oblasti technického hodnotenia“.
Z oboch dokumentov jednoznačne vyplýva, že ÚJD i v roku 2000 plnil svoje úlohy a poslanie na vysokej úrovni. Je však nutné skonštatovať, že hoci v SR i v roku 2000 pribudli ďalšie jadrové zariadenia, neprichádza k posilneniu ÚJD (napriek doporučeniam WENRA i EK). Naďalej pokračuje odchod skúsených pracovníkov, pretože ich finančné ohodnotenie nie je adekvátne náročnosti a zodpovednosti ich práce.
ÚJD plní podľa zákona o mierovom využívaní jadrovej energie úlohy v oblasti legislatívy, hodnotenia bezpečnosti, vydávania bezpečnostných návodov, vydáva rozhodnutia, vykonáva inšpekcie, zabezpečuje protihavarijnú pripravenosť a informuje verejnosť o svojej činnosti a bezpečnosti jadrových zariadení. V roku 2000 ÚJD vydal dve nové vyhlášky a päť bezpečnostných návodov, ktoré upravujú podmienky využívania jadrovej energie v SR.
Pre jadrové zariadenia v SR bol rok 2000 mimoriadne dôležitý. V jadrovej elektrárni V-1 Bohunice bola ukončená postupná rekonštrukcia tejto elektrárne, ktorá bola zahájená vo februári 1994 vydaním rozhodnutia ÚJD č. 1/94. V tomto rozhodnutí ÚJD stanovil podmienky ďalšej prevádzky a rozsah rekonštrukcie. Bezpečnostné požiadavky rekonštrukcie boli stanovené na základe doporučení expertov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni.
V roku 2000 slovenské elektrárne splnili všetky požiadavky stanovené v rozhodnutí 1/94 a predložili ÚJD záverečnú bezpečnostnú správu. Navyše úroveň rekonštrukcie bola v novembri posúdená medzinárodným tímom expertov MAAE. Záverečná správa posúdenia sa očakáva vo februári 2001. Predbežné hodnotenie je pre elektráreň V-1 Bohunice veľmi pozitívne.
I v jadrovej elektrárni V-2 Bohunice sa rozbieha program modernizácie a zvyšovania bezpečnosti. ÚJD v roku 2000 posúdil „Koncept modernizácie a zvyšovania bezpečnosti JE V-2 Bohunice“ a stanovil podmienky realizácie jednotlivých opatrení.
V jadrovej elektrárni Mochovce bol rok 2000 významný z pohľadu ukončenia procesu uvádzania do prevádzky 2. bloku. V marci boli úspešne ukončené všetky testy a skúšky a v apríli vydal ÚJD rozhodnutie so súhlasom na prevádzku.
Na základe hodnotenia bezpečnosti z výsledkov inšpekcií, bezpečnostných ukazovateľov a udalostí, ktoré sa v prevádzke vyskytli, hodnotí ÚJD prevádzku všetkých blokov JE v Bohuniciach a Mochovciach ako bezpečnú a spoľahlivú.
Podobne ÚJD ako i po iné roky zameriaval svoju činnosť i na nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.
V roku 2000 bola úspešne dokončená rekonštrukcia medziskladu vyhoretého paliva Bohunice a všetky rekonštruované systémy a komponenty boli komplexne vyskúšané. ÚJD vydal rozhodnutie so súhlasom na uvedenie zrekonštruovaného medziskladu do prevádzky. V oblasti nakladania s rádioaktívnymi odpadmi sústredil ÚJD svoju činnosť na kontroly a hodnotenia bezpečnosti jednotlivých liniek Bohunického spracovateľského centra (BSC) počas uvádzania do prevádzky. V roku 2000 boli úspešne ukončené všetky náročné skúšky a testy zariadení na spracovanie rádioaktívnych odpadov. ÚJD vydá rozhodnutie so súhlasom na uvedenie do prevádzky. Aj v roku 2000 pokračovala veľmi rozsiahla medzinárodná spolupráca ÚJD. Najvýznamnejšou je spolupráca s MAAE, vzhľadom na jej medzinárodný význam a technické možnosti. Mimoriadne úspešná bola spolupráca v oblasti technických projektov. SR bola zapojená do riešenia 6 národných a 23 regionálnych projektov. V rámci riešenia najvýznamnejšieho národného projektu - „Cyklotrónového centra v SR“ bolo za výraznej finančnej podpory MAAE uvedené do prevádzky laboratórium na určovanie kvality používaných rádiofarmaceutických prípravkov.
Do septembra roku 2000 ÚJD reprezentoval SR v Rade guvernérov MAAE a dokonca zastával funkciu podpredsedu tejto Rady.
V roku 2000 sa hlbšie rozbehla i spolupráca s Agentúrou pre atómovú energiu (NEA) pri OECD. Dôležitým medzníkom bola návšteva generálneho riaditeľa NEA pána Luisa Echávarriho v SR, počas ktorej sa oboznámil s úlohami a postavením ÚJD ako i so stavom jadrovej energetiky a výskumu v tejto oblasti. ÚJD sa v roku 2000 zúčastnil ako pozorovateľ v niektorých výboroch OECD/NEA a pripravuje oficiálnu žiadosť pre vstup do tejto organizácie.
Pokračovala i veľmi úspešná spolupráca ÚJD s EK. Spolupráca je orientovaná predovšetkým do dozorných aktivít a činností, napr. v rámci pravidelných stretnutí vedúcich predstaviteľov jadrových dozorov krajín Európy (CONCERT) alebo Komisie pre koordináciu pomoci v jadrovej bezpečnosti (NUSAC). ÚJD sa tiež stal členom obnovenej skupiny pre bezpečnosť európskych jadrových zariadení (ENIS-G).
I v roku 2000 pokračovala bilaterálna spolupráca s mnohými krajinami sveta, ale predovšetkým s krajinami, s ktorými SR susedí. Uskutočnili sa bilaterálne stretnutia na výmenu informácií v jadrovej oblasti. Pre ÚJD bolo veľmi dôležité, že v roku 2000 boli podpísané nové zmluvy o spolupráci medzi ÚJD a dozorom Spojených štátov amerických (US NRC) na ďalších päť rokov a medzi ÚJD a francúzskym dozorom (DSIN) tiež na ďalších päť rokov. V uplynulom roku mal ÚJD česť privítať na svojej pôde predsedov dozorov USA, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Bulharska, Rumunska, Litvy, predstaviteľov dozorov zo Švajčiarska, Veľkej Británie, Nemecka, Francúzska, Japonska, Slovinska, Ruska a Ukrajiny, predsedu Rady guvernérov MAAE pána Sergio de Queiroz Duarte, predstaviteľov MAAE a ďalších významných hostí. Cieľom návštev, z ktorých mnohí navštívili i jednotlivé jadrové zariadenia alebo Výskumný ústav jadrových elektrární Trnava, a. s., bolo demonštrovať úlohy, poslanie a výsledky ÚJD ako i stav jadrových zariadení v SR a stav výskumu.
Osobitné významná je už od roku 1996 spolupráca so švajčiarskym dozorom. Pokračoval projekt SWISSUP spolupráce a transfer vedomostí medzi švajčiarskym, slovenským a ukrajinským dozorom. Z iniciatívy švajčiarskeho dozoru bol na pôde ÚJD uskutočnený medzinárodný seminár o príprave medzinárodného centra technickej podpory a zvyšovania kvalifikácie pre dozory regiónu. Seminár otvoril podpredseda vlády SR pre legislatívu pán Ľubomír Fogaš a jeho excelencia Thomas Wernly, veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie v SR.

Vážení čitatelia,
uvedeným krátkym prehľadom som Vám chcel priblížiť najdôležitejšie aktivity a výsledky ÚJD za rok 2000. Podrobnejšie sa s nimi môžete zoznámiť i v predkladanej správe.
Verím, že výročná správa ÚJD za rok 2000 prispeje k ďalšiemu objektívnemu a nezávislému informovaniu verejnosti o stave jadrových zariadení v SR.

 

Predseda
Úradu jadrového dozoru Slovenskej Republiky


aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola