aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola
2. POSLANIE ÚRADU JADROVÉHO DOZORU

Hlavným poslaním ÚJD je zaručiť občanom Slovenskej republiky ako i medzinárodnému spoločenstvu, že jadrová energia sa na území Slovenskej republiky využíva výlučne na mierové účely a že slovenské jadrové zariadenia sú projektované, budované, prevádzkované a vyraďované v súlade s príslušnou legislatívou a medzinárodnými štandardami Medzinárodnej Agentúry pre Atómovú Energiu vo Viedni.
Poslaním ÚJD je tiež dohliadať na to, aby prevádzka jadrových zariadení neohrozila obyvateľstvo alebo samotných zamestnancov jadrových zariadení a aby nepoškodila životné prostredie, alebo nespôsobila ujmu na majetku.
ÚJD pri svojej činnosti využíva výsledky vedy a výskumu ako aj širokú medzinárodnú spoluprácu s cieľom dosiahnuť medzinárodne uznávanú úroveň svojej činnosti ako i jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v Slovenskej republike. ÚJD o svojej činnosti ako i bezpečnosti jadrových zariadení na Slovensku informuje verejnosť. Dôležitou činnosťou je i kontrola jadrových materiálov, špeciálnych materiálov a zariadení, to znamená položiek, ktoré by sa dali za určitých okolností i zneužiť na iné ako mierové účely. Na medzinárodnej úrovni je hlavným poslaním ÚJD zabezpečovanie plnenie medzinárodných záväzkov SR v oblasti využívania jadrovej energie, jadrovej bezpečnosti a nešírenia jadrových zbraní.
Kvalita činnosti UJD, jeho postavenie a úroveň ako i kvalita legislatívy v oblasti jadrovej bezpečnosti boli vo februári preverené misiou WENRA, ktorá uvedené oblasti hodnotí veľmi pozitívne.

 

ŠTÁTNY DOZOR NAD JADROVOU BEZPEČNOSŤOU

Štátny dozor nad jadrovou bezpečnosťou je vykonávaný podľa zákona č.130/1998 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č.174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.256/1994 Z.z. („Atómový zákon “)

Tento zákon upravuje:

  1. podmienky využívania jadrovej energie na mierové účely
  2. povinnosti a práva právnických osôb a fyzických osôb pri využívaní jadrovej energie
  3. druhy jadrových materiálov, podmienky ich výroby, spracovania, nadobúdania, uskladňovania, prepravy, používania, evidencie a kontroly
  4. podmienky nakladania s rádioaktívnymi odpadmi z jadrových zariadení, vyhoretým jadrovým palivom a podmienky ukladania inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov
  5. podmienky jadrovej bezpečnosti
  6. havarijné plánovanie
  7. náhradu jadrovej škody
  8. štátny dozor nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení, nad nadobúdaním a používaním jadrových materiálov a nad nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom
  9. sankčné opatrenia za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto „Atómového zákona “.

„Atómový zákon“ je aproximovaný k právu EÚ. Ďalšie podrobnosti a podmienky využívania jadrovej energie na mierové účely, ako i ďalšie podmienky pre dosiahnutie jadrovej bezpečnosti na uznávanú medzinárodnú úroveň, stanovujú príslušné vyhlášky ÚJD. Súlad činností popísaných v zákone so samotným zákonom, ako i súlad s vyhláškami a rozhodnutiami ÚJD kontrolujú inšpektori jadrovej bezpečnosti.

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola