Slovenská verzia / Slovak version

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH ČINNOSTI
ÚRADU JADROVÉHO DOZORU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
A BEZPEČNOSTI JADROVÝCH
ZARIADENÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
ZA ROK 2000


REPORT ON ACTIVITIES OF NUCLEAR
REGULATORY AUTHORITY
OF THE SLOVAK REPUBLIC AND SAFETY
OF NUCLEAR INSTALLATIONS
IN THE SLOVAK REPUBLIC IN 2000

 
Redakčná príprava: M. Šeliga
Fotografie: M. Šeliga, M. Durišová
Spracované z podkladov tlačenej správy

©  Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic, 2000
© 
Úrad jadrového dozoru SR, 2000