aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola
3. LEGISLATÍVNA ČINNOSŤ

ÚJD ako ústredný orgán štátnej správy vykonáva legislatívnu činnosť v oblasti svojej pôsobnosti a stanovuje záväzné kritériá v oblasti jadrovej bezpečnosti. Na základe zmocňovacích ustanovení zákona č.130/1998 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie pokračovala v roku 2000 príprava zvyšných 8 vykonávacích vyhlášok k zákonu. V priebehu roku boli vydané a nadobudli účinnosť tieto vyhlášky:

 1. Vyhláška ÚJD č.31/2000 Z.z. o udalostiach na jadrových zariadeniach, ktorá nadobudla účinnosť 15.februára 2000.
 2. Vyhláška ÚJD č.190/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o nakladaní s RAO a o nakladaní s vyhoretým jadrovým palivom, ktorá nadobudla účinnosť 1.júla 2000.

Zostávajúce vyhlášky

 1. o zabezpečovaní kvality jadrových zariadení,
 2. o periodickom hodnotení jadrovej bezpečnosti,
 3. o požiadavkách na zabezpečenie jadrovej bezpečnosti pri projektovaní jadrových zariadení,
 4. o požiadavkách na zabezpečenie jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení pri ich umiestňovaní,
 5. o požiadavkách na zabezpečenie jadrovej bezpečnosti pri uvádzaní do prevádzky a prevádzke jadrových zariadení,
 6. o bezpečnostnej dokumentácii jadrových zariadení,

sa nachádzajú v rôznom stupni rozpracovanosti.

V rámci edície Bezpečnosť jadrových zariadení vydáva ÚJD bezpečnostné návody. V roku 2000 boli vydané tieto bezpečnostné návody:

 1. BNS I.9.1/1999 Bezpečnosť jadrových zariadení pri ich vyraďovaní z prevádzky.
 2. BNS III.4.1/2000 Požiadavky na vydanie súhlasu ÚJD na používanie paliva v reaktoroch VVER-440.
 3. BNS III.4.3/2000 Požiadavky na hodnotenie palivových zavážok.
 4. BNS I.2.6/2000 Požiadavky ÚJD na kapitolu č.4 bezpečnostnej správy „Návrh aktívnej zóny “.
 5. BNS I.4.2/1996 Používanie metodológie PSA vo výkone štátneho dozoru.

ÚJD ako účastník pripomienkového konania k návrhom technických noriem v zmysle zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydal 35 stanovísk k návrhom technických noriem.

EURÓPSKA INTEGRÁCIA

V súvislosti s prípravou SR na vstup do EÚ zabezpečoval ÚJD podklady pre negociačné pozície v kapitolách Energetika a Životné prostredie, ktoré boli schválené vládou SR a odovzdané Európskej komisii. V týchto kapitolách nebolo pre oblasti gestorované ÚJD požadované prechodné obdobie, ani výnimky z plnenia a implementácie legislatívy EÚ.
V kapitole Energetika išlo o oblasť jadrová energetika, ktorá zahŕňa problematiku záruk na jadrové materiály, problematiku zásobovania jadrovým palivom, spoločné podnikanie a problematiku jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení, ktorá bola spravidla aj osobitným bodom programu zasadnutí príslušných asociačných podvýborov. K problematike bezpečnosti jadrových elektrární boli samostatne spracovávané informácie o postupe rekonštrukcie JE V-1 Bohunice, o plnení realizácie bezpečnostných opatrení na JE Mochovce a postupe ÚJD pri hodnotení modernizácie JE V-2 Bohunice. Bola zahájená príprava hlavných držiteľov jadrových materiálov na prechod od zárukového systému MAAE na zárukový systém Euratomu. V spolupráci s Euratom sa pripravuje projekt pre držiteľov jadrových materiálov k príprave budúcich zmlúv a inšpekcií.
V kapitole Životné prostredie boli poskytované údaje o aplikácii nových vyhlášok ÚJD v oblasti zaobchádzania s rádioaktívnymi odpadmi a ich preprave. Poskytli sa údaje o implementácii smernice Euratom-u o informovaní verejnosti v prípade jadrovej havárie do vyhlášky ÚJD a do havarijných plánov jadrových zariadení. Pravidelne sa vykonávalo hodnotenie implementácie Acquis do legislatívnych dokumentov, za ktorých prípravu a implementáciu je zodpovedný ÚJD.
Pre kapitolu Slobodný pohyb osôb v negociačnej pozícii bola vyjadrená potreba uplatniť smernicu Euratomu o uznávaní kvalifikácie v oblasti jadrovej energie až na základe skúseností z uplatňovania v členských štátoch EÚ po vstupe SR. Pre účely budúcich rokovaní s EK bol definovaný okruh regulovaných zamestnaní.
V pravidelnej správe Európskej komisie o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii 2000 z 8.11.2000 bolo konštatované, že ÚJD pokračoval v skvalitňovaní svojej činnosti. „Napriek tomu, že Úrad jadrového dozoru je dôveryhodný a odborne kompetentný, potrebuje viac zdrojov, aby mohol ešte lepšie plniť svoje úlohy, predovšetkým v oblasti technického hodnotenia.

VYDÁVANIE OPRÁVNENÍ

ÚJD udeľuje oprávnenia podľa „Atómového zákona “na:

 • umiestňovanie, projektovanie, výstavbu, dovoz, uvádzanie do prevádzky ,prevádzku a rekonštrukcie jadrových zariadení a ich vyraďovanie z prevádzky
 • navrhovanie, projektovanie, výstavbu, výrobu, dovoz, montáž, skúšanie, údržbu, opravy a rekonštrukcie vybraných zariadení
 • nadobúdanie a používanie jadrových materiálov okrem ich prepravy
 • nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom
 • odbornú prípravu zamestnancov jadrových zariadení

V roku 2000 požiadalo o udelenie oprávnenia na vyššie uvedené činnosti 14 žiadateľov.
ÚJD posudzoval žiadosti, vykonával kontrolu odbornej spôsobilosti žiadateľov ako aj previerku technických, materiálnych a organizačných predpokladov na riadne vykonávanie činností v príslušnej oblasti. Po odbornom posúdení a vykonaní previerok žiadateľov vydal ÚJD 12 oprávnení.

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola