aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola

JADROVÉ TECHNOLÓGIE NA SPRACOVANIE A ÚPRAVU RAO BOHUNICE

Jadrové zariadenia „Technológie na spracovanie a úpravu RAO Bohunice “ spracovávajú a upravujú nízko a stredne rádioaktívne aktívne odpady. Pozostávajú z Bohunického spracovateľského centra (BSC) a bitumenačných liniek.

V BSC pokračovalo postupné uvádzanie do prevádzky jednotlivých technológií, t.j. cementácia, zahusťovanie koncentrátov, fragmentácia, triedenie a spaľovanie. Výsledným produktom z BSC sú spevnené RAO vo vláknobetónovom kontajneri, t.j. balená forma RA, ktorá vyhovuje LaP bezpečnej prevádzky pre RÚ RAO Mochovce, schválených ÚJD na základe bezpečnostných rozborov. V objekte bitumenácie bola v činnosti linka PS 44 a do prevádzky bola uvedená aj druhá bitumenačná linka PS 100.
Množstvá spracovaných a upravených RAO v SE - VYZ za rok 2000 sú uvedené v tabuľkách č. 7.2 a 7.3.


Pohľad na budovu Bohunického spracovateľského centra RAO

Hodnotiaca činnosť
Hodnotiaca činnosť bola sústredená na posudzovanie vyhodnotení 1. etapy skúšobnej prevádzky BSC a na posudzovanie a schvaľovanie bezpečnostnej dokumentácie predloženej k vydaniu súhlasu na 2. etapu uvádzania BSC do prevádzky. Podobne bola posudzovaná a schvaľovaná bezpečnostná dokumentácia k vydaniu súhlasu na uvedenie do prevádzky bitúmenačnej linky PS 100. V priebehu roku 2000 na zariadeniach na spracovanie a úpravu RAO sa nevyskytli žiadne udalosti podľa stupnice INES.

Kontrolná činnosť
Kontrolná činnosť ÚJD bola zameraná na dodržiavanie jadrovej bezpečnosti pri spracovaní RAO a produkcii balenej formy RAO a na zníženie požiarneho rizika pri bitúmenácii koncentrátov. V roku 2000 bolo celkove vykonaných 5 inšpekcií, z toho na BSC 3 inšpekcie a na bitúmenačných linkách 2 inšpekcie. Uložené opatrenia boli zamerané na upresňovanie podmienok nakladania s neštandardnými RAO .

REPUBLIKOVÉ ÚLOŽISKO RAO MOCHOVCE

RÚ RAO Mochovce je určené na ukladanie balených foriem nízkoaktívnych a strednoaktívnych RAO .Uložením prvých VBK s RAO v júni 2000 prevádzkovateľ tohto jadrového zariadenia zahájil jeho ročnú aktívnu skúšobnú prevádzku. Do konca roku 2000 bolo uložených celkovo 7 kontajnerov a vykonávali sa rutinné činnosti zamerané hlavne na prevádzkové monitorovanie životného prostredia. V priebehu doterajšieho uvádzania RÚ RAO Mochovce do prevádzky neboli porušené LaP jeho bezpečnej prevádzky a neprišlo k žiadnej udalosti.

Hodnotiaca činnosť
ÚJD posudzoval bezpečnostnú dokumentáciu predkladanú prevádzkovateľom RÚ RAO Mochovce ako plnenie jednotlivých podmienok rozhodnutia o súhlase na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky.
Ide najmä o dokumenty:

  • správa o spôsobe zaplňovania medzipriestoru v úložných boxoch
  • doplnenie monitorovacieho programu geotechnickej stability o kritériá nápravných opatrení a sledovanie erózie svahov
  • doplnenie PpBS o citlivostné analýzy a analýzy neurčitosti pre parametre ovplyvňujúce procesy uvoľňovania rádionuklidov z upravených RAO do blízkeho i vzdialeného okolia.

Pozornosť ÚJD venoval aj ďalšej dokumentácii, na základe ktorej prevádzkovateľ žiadal zmeny v LaP bezpečnej prevádzky RÚ RAO Mochovce.

16.jpg (10174 bytes)
Pohľad na prevádzkované republikové úložisko RAO v Mochovciach

Kontrolná činnosť
Pri rutinných a špeciálnych inšpekciách bola kontrolná činnosť smerovaná na pravidelné sledovanie procesu aktívnej skúšobnej prevádzky RÚ RAO Mochovce a dodržiavania podmienok z rozhodnutia ÚJD o súhlase na uvádzanie do prevádzky tohto jadrového zariadenia. Tímová inšpekcia sa sústredila na kontrolu priebehu do- terajšieho uvádzania RÚ RAO Mochovce do prevádzky a na zisťovanie stavu uložených VBK s RAO. Záväzný príkaz bol orientovaný na realizáciu opatrení týkajúcich sa hodnotenia životnosti VBK, bezpečnostných rozborov a prípravy dokumentácie potrebnej k vydaniu súhlasu na prevádzku RÚ RAO Mochovce.

JADROVÉ ZARIADENIA VÚJE TRNAVA

V areáli JE A-1 Bohunice sú inštalované jadrové zariadenia VÚJE Trnava - experimentálna spaľovňa s cementačným zariadením a bitumenačná linka. Bitumenačná linka nebola v roku 2000 v prevádzke. Je pripravovaný experiment na overenie protipožiarnych opatrení všetkých bitúmenačných liniek v areáli a kontrakt na bitúmenáciu koncentrátov spolu s dowthermom. V spaľovni bol spracovávaný spáliteľný odpad z JE V-1 a JE A-1 Bohunice. Na cementačnom zariadení prebiehali modelové experimenty s cementáciou rôznych kalov z JE A-1 Bohunice, s cieľom vypracovať receptúry pre cementačnú linku BSC.

Kontrolná činnosť
Kontrolná činnosť bola zameraná na dokladovanie zloženia upravených alebo spracovaných odpadov a na kultúru bezpečnosti pri nakladaní s RAO .

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola