aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola

JADROVÁ ELEKTRÁREŇ A-1 BOHUNICE

Jadrová elektráreň JE A-1 Bohunice s heterogénnym reaktorom na prírodný urán moderovaným ťažkou vodou a chladeným oxidom uhličitým, pracovala celkom 4 roky a bola definitívne odstavená z prevádzky po havárii vo februári roku 1977 (stupeň INES 4). Prvá fáza vyraďovania prebieha v súlade s plánom vyraďovania.
Povolenie k 1.etape vyraďovania bolo vydané ÚJD v roku 1999 v súlade s „atómovým zákonom “. V roku 2000, po výraznom znížení rádioaktívneho inventára transportom zvyšného vyhoretého paliva do Ruskej federácie v roku 1999, boli hlavné činnosti na JE A-1 Bohunice v roku 2000 zamerané na zvyšovanie bezpečnosti skladovania kvapalných a pevných rádioaktívnych odpadov a na ich úpravu pred uložením. Pozornosť bola sústredená najmä na pokračovanie prác v sklade vyhoretého paliva. Kombináciou dekontaminácie a tienenia boli vytvárané podmienky pre realizáciu preskladnenia príp. spracovania zvyšných RA z tohto zariadenia. Nádrže na preskladnenie chrompiku (chladivo vyhoretého paliva) a nový sklad určený pre skladovanie iných pevných a kvapalných odpadov s vyššou úrovňou aktivity, boli v roku 2000 uvedené do prevádzky. Boli zahájené projekčné práce na fragmentačnom pracovisku určenom pre spracovanie vnútorných častí pôvodného skladu vyhoretého paliva.


Pohľad na jadrovú elektráreň A-1 Bohunice

Pokračovala vitrifikácia chrompiku a spracovanie nízko kontaminovaných kovových odpadov na dekontaminačnej linke a fragmentačnom zariadení. V časti hlavného objektu, v priestoroch uvoľnených demontážou zariadení sekundárneho okruhu (pôvodnej strojovne), bola dobudovaná komplexná technológia pre fragmentáciu a dekontamináciu kovových materiálov, vrátane skladovacích priestorov pre nespracovaný i spracovaný odpad.

Hodnotiaca činnosť
Hodnotiaca činnosť ÚJD bola zameraná na posudzovanie bezpečnostnej dokumentácie k uvedeným činnostiam a na schvaľovanie zmien limitov a podmienok bezpečnej prevádzky.


Pohľad na areál JE Bohunice

Kontrolná činnosť
Kontrolná činnosť ÚJD na JE A-1 Bohunice bola zameraná na jadrovú, radiačnú a požiarnu bezpečnosť týchto zariadení, priebeh prác pri vyraďovaní JE A-1 Bohunice z prevádzky, vykonávanie zmien, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a na pripravenosť nových častí zariadenia k uvádzaniu do prevádzky. Kontrolná činnosť zameraná výlučne na činnosti na JE A-1 Bohunice bola doplnená i o kontrolu činností spoločných pre celý SE-VYZ, ako napr. kvalifikácia a školenie personálu, havarijné plánovanie a plnenie programov zabezpečovania kvality. Medzi charakteristickými nedostatkami pretrváva nedostatočná vnútorná kontrola dokumentácie a neplnenie vlastných termínov realizácie jednotlivých prác. Opatrenia uložené prevádzkovateľovi sú priebežne plnené. V roku 2000 bola na JE A-1 Bohunice zaznamenaná jedna prevádzková udalosť hodnotená ako stupeň 0 na stupnici INES.

MEDZISKLAD VYHORETÉHO PALIVA BOHUNICE

Medzisklad vyhoretého paliva (MSVP) Bohunice slúži na dočasné ukladanie vyhoretého paliva z JE V-1 a JE V-2 Bohunice pred jeho transportom do prepracovateľského závodu, alebo pred trvalým uložením v úložisku. Pôvodná skladovacia kapacita palivových kaziet bola v rokoch 1998 až 2000 rozšírená takmer trojnásobne. Toto sa dosiahlo použitím nových typov skladovacích zásobníkov s vyššou skladovacou kapacitou palivových kaziet a ich tesnejším uložením v existujúcich bazénoch MSVP Bohunice. Tieto zmeny si vyžiadali i zvýšenie kapacity chladiacich a ventilačných systémov.
V priebehu dokončovacích prác rekonštrukcie MSVP Bohunice v roku 2000 sa dokončilo seizmické zodolnenie stavby a technológie a úpravy na technologických systémoch. Všetky rekonštruované systémy a komponenty boli komplexne vyskúšané.

Hodnotiaca činnosť
V priebehu roku 2000 bola hodnotiaca činnosť aktivít spojených s rekonštrukciou MSVP orientovaná na dokončovacie práce a zhromažďovanie potrebných dokumentov na vydanie rozhodnutia ÚJD pre súhlas so začatím prevádzky MSVP Bohunice po rekonštrukcii. Prevádzkovateľom MSVP Bohunice bola na ÚJD predložená na posúdenie a odsúhlasenie konečná verzia harmonogramu plnenia kompaktných zásobníkov a časového postupu ich umiestňovania v bazénoch MSVP Bohunice. Ďalej bol predložený Program uvádzania rekonštruovaného MSVP Bohunice do prevádzky, Predprevádzková bezpečnostná správa MSVP Bohunice po seizmickom zodolnení a zvýšení skladovacej kapacity a Záverečný protokol o ukončení komplexného vyskúšania rekonštruovaného MSVP Bohunice. Na základe ich posúdenia a schválenia, ako i ďalších dokumentov, požadovaných „atómovým zákonom “, vydal ÚJD rozhodnutie so súhlasom na uvedenie zrekonštruovaného MSVP Bohunice do prevádzky.

Kontrolná činnosť
Kontrolná činnosť bola vykonávaná na základe inšpekčného plánu ÚJD na rok 2000.Boli vykonané dve plánované kontroly skladovania vyhoretého paliva. Ich cieľom bola kontrola dodržiavania limitov a podmienok a prevádzkových predpisov pre obsluhu jednotlivých zariadení. Ani v jednom prípade nebolo zistené porušenie podmienok jadrovej a radiačnej bezpečnosti a prevádzkových predpisov. Mimoriadna kontrola bola zameraná na kontrolu realizácie seizmického zodolnenia stavebných konštrukcií skladu. Zistené odchýlky od projektu boli buď odstránené alebo boli projektantom zdôvodnené ako nevyhnutné a takto premietnuté aj do bezpečnostnej dokumentácie. ÚJD vyhodnotil prevádzku MSVP Bohunice ako bezpečnú.

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola