aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola

JADROVÁ ELEKTRÁREŇ MOCHOVCE

JE Mochovce tvoria štyri bloky VVER 440 s reaktormi typu V213 so zvýšenou bezpečnosťou. Prvý blok bol spustený v roku 1998.Na druhom bloku v roku 2000 prebiehali jednotlivé etapy energetického spúšťania a po ukončení všetkých testov energetického spúšťania blok prešiel do trvalej prevádzky. Tretí a štvrtý blok sú vo fáze výstavby, ktorá je od roku 1994 prerušená. V priebehu roku pokračovala realizácia časti bezpečnostných opatrení na 1.a 2.bloku,ktoré boli uložené rozhodnutím ÚJD.


Pohľad na areál JE Mochovce

Významnými míľnikmi pri energetickom spúšťaní 2.bloku v roku 2000 bolo ukončenie všetkých testov energetického spúšťania bloku dňa 3.3.2000 a ukončenie 144 hodinového preukazného chodu dňa 19.3.2000. Súhlas na prevádzku 2.bloku JE Mochovce na dobu podľa projektu vydal ÚJD svojím rozhodnutím dňa 10.4.2000.

Hodnotiaca činnosť
V roku 2000 ÚJD posudzoval návrhy nových LaP bezpečnej prevádzky pre obidva prevádzkované bloky, ktoré prevádzkovateľ vypracoval na základe skúseností zo spúšťania 1.a 2.bloku.Významným krokom pre efektívnejšie riešenie prípadných porúch prevádzkovým personálom bolo používanie nových, symptómovo-orientovaných prevádzkových predpisov už počas spúšťania aj na 2.bloku JE Mochovce. Predpisy boli schválené ÚJD. Samostatnú kategóriu hodnotiacej činnosti predstavovalo posudzovanie dokumentácie bezpečnostných opatrení, obsiahnutých v Programe bezpečnostných vylepšení JE Mochovce, ktoré boli realizované v priebehu odstávky obidvoch blokov v polovici roka. V priebehu odstávky na 2.bloku bola realizovaná príslušná časť programu prevádzkových kontrol vybraných zariadení, v rozsahu podľa príslušného cyklu prevádzkových kontrol. Počas prevádzkových kontrol boli zistené iba nepodstatné závady typu mechanického poškodenia spojovacieho materiálu a tesniacich plôch prírubových spojov. Na základe výsledkov prevádzkových kontrol možno hodnotiť technický stav zariadení 1.a 2.bloku ako dobrý.
Významným krokom k preukázaniu vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti JE Mochovce bolo vyhodnotenie a kladné posúdenie výsledkov testu systému dochladzovania bloku v prípade seizmickej udalosti na tejto elektrárni. Ťažiskom hodnotiacej činnosti v JE Mochovce bol 2.blok, ktorý na začiatku roka 2000 bol v etape energetického spúšťania. Činnosť ÚJD bola zameraná na hodnotenie testov bezpečnostných systémov v rámci programu energetického spúšťania 2.bloku.
V priebehu roka 2000 boli posudzované zmeny individuálnych programov zabezpečenia kvality a programy nedeštruktívnych defektoskopických kontrol vybraných zariadení 1.a 2. bloku, ktoré vyplynuli z vyhodnotenia etapy predprevádzkových kontrol.
Udalosťou, hodnotenou stupňom INES 1 na 1. bloku JE Mochovce pri nabiehaní bloku, bolo krátkodobé narušenie technologických parametrov vplyvom ľudského činiteľa, čo súčasne znamenalo porušenie LaP. Ani tento prípad však nebol bezpečnostne významný.
Pôsobenie automatiky rýchleho odstavenia reaktora 1. bloku bolo v r. 2000 vyvolané dvakrát, z toho jedenkrát na nízkej výkonovej hladine. Na 2. bloku pôsobila automatika rýchleho odstavenia reaktora trikrát v čase energetického spúšťania. Od ukončenia spúšťania neprišlo na 2. bloku ani k jednému automatickému odstaveniu reaktora, čo je i celosvetovo vynikajúci výsledok. Celkový počet a charakter udalostí na 1.a 2. bloku JE Mochovce nevybočuje z rámca obvyklých technických porúch a ich príčin charakteristických pre nové zariadenie. Systémy a zariadenia dôležité z hľadiska jadrovej bezpečnosti pracovali počas celého roku spoľahlivo.
Na 3.a 4. bloku JE Mochovce je pozastavená ďalšia výstavba. Na základe požiadavky prevádzkovateľa ÚJD posúdil návrh programu konzervácie zariadení a kontroly ich stavu v priebehu konzervácie.


Pohľad na jadrovú elektráreň Mochovce

Kontrolná činnosť
Inšpekčná činnosť ÚJD v JE Mochovce bola zameraná na prevádzku a spúšťanie, na dodržiavanie LaP bezpečnej prevádzky, na dodržiavanie prevádzkových predpisov prevádzkovým personálom a na vykonávanie periodických skúšok na zariadeniach podľa programov.
Na 1.a 2. bloku JE Mochovce boli v roku 2000 vykonané inšpekcie zamerané na:

 • kontrolu prevádzky
 • kontrolu požiarnej bezpečnosti
 • kontrolu dodržiavania limitov a podmienok a evidenciu ich čerpania
 • vykonávanie periodických previerok a kontrol zariadenia dôležitého z hľadiska jadrovej bezpečnosti za prevádzky.

Nad rozsah inšpekčného plánu bol na 1.a 2. bloku JE Mochovce vykonaný celý rad špeciálnych inšpekcií zameraných na kontrolu:

 • fyzickej ochrany
 • jadrových materiálov
 • protihavarijnej pripravenosti
 • systému kvality
 • kvality vydávanej dokumentácie
 • skladovania rádioaktívnych odpadov v areáli elektrárne
 • stavu komponentov a systémov elektrárne
 • prípravy a realizácie bezpečnostných opatrení počas spoločnej odstávky obidvoch blokov.

Rutinné inšpekcie na 1. bloku boli zamerané na dodržiavanie režimu na blokovej dozorni, používanie platnej dokumentácie, dodržiavanie LaP ako aj na dodržiavanie prevádzkových predpisov a inštrukcií. Nálezy z rutinných inšpekcií najčastejšie predstavovali nesúlad medzi prevádzkovými predpismi a skutočným stavom zariadenia po realizácii bezpečnostných opatrení, dodržiavaním technologickej disciplíny a udržiavaním čistoty v priestoroch 1. bloku. Nálezy boli zapísané do denníka operatívneho styku alebo štvrťročného protokolu spolu s uloženými príkazmi inšpektora na odstránenie zistených nedostatkov. ÚJD na základe zistených nedostatkov priebežne ukladal opatrenia.
Na záver energetického spúšťania ÚJD zorganizoval tímovú inšpekciu na kontrolu pripravenosti 2. bloku JE Mochovce na skúšobnú prevádzku a na kontrolu pripravenosti bloku k prechodu do trvalej prevádzky. Výsledky tímovej inšpekcie na základe predložených dokladov poukázali na to, že druhý blok je z hľadiska stavu zariadení a systémov, ako aj z hľadiska činnosti personálu dobre pripravený na prechod do trvalej prevádzky, a preto ÚJD vydal súhlas na jeho prevádzku. Rutinné inšpekcie na 2. bloku po jeho prechode do skúšobnej prevádzky a následne do trvalej prevádzky boli zamerané na dodržiavanie technologickej disciplíny obsluhujúcim personálom na blokovej dozorni a ostatným zmenovým personálom, v zmysle platnej dokumentácie na kontrolu vykonávania periodických skúšok bezpečnostných systémov podľa schválených LaP, na kontrolu plnenia opatrení z protokolov a rozhodnutí ÚJD a na dodržiavanie LaP. Nálezy z týchto rutinných inšpekcií, spočívajúcich najčastejšie v nedodržiavaní technologickej disciplíny, v udržiavaní čistoty v priestoroch 2. bloku, v nesúlade medzi prevádzkovými predpismi a skutočným stavom zariadení, boli riešené záväznými príkazmi inšpektorov. Trvalá pozornosť zo strany ÚJD bola venovaná kontrole plnenia podmienok Rozhodnutia, ktorým ÚJD vydal súhlas na prevádzku 2. bloku JE Mochovce a spresnil podmienky požadované svojím rozhodnutím na prevádzku 1. bloku.
Okrem plánovaných inšpekcií boli z hľadiska prevádzky vykonané tri neplánované inšpekcie, zamerané na hodnotenie postupu organizácie v súvislosti s prevádzkovými udalosťami na 1.a 2. bloku. Z výsledku inšpekcií vydal inšpekčný tím záväzné príkazy pre prevádzkovateľa s určenými termínmi ich splnenia, ktoré následne prevádzkovateľ splnil.
Na základe hodnotenia prevádzkových udalostí, výsledkov hodnotiacej a kontrolnej činnosti, ako aj s prihliadnutím na bezpečnostné ukazovatele, ÚJD vyhodnotil prevádzku 1. a 2. bloku JE Mochovce v roku 2000 ako bezpečnú a spoľahlivú.

Počet udalostí na 1. a 2. bloku JE Mochovce:
Celkový počet 57, z toho:  INES 1   
lol        1
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnINES 0nnnnnnnnn24
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmimo stupnicemn32

Počet odstavení reaktora na 1. a 2. bloku JE Mochovce:
mmmmmUnit 1mmmmmm2
mmmmmUnit 2mmmmmm3 (počas skúšobných testov)

Kolektívna dávka personálu za obdobie roku 2000 (hodnoty sú viazané na dvojblok): 49,48 man mSv

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola