aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola

JADROVÁ ELEKTRÁREŇ V-2 BOHUNICE

JE V-2 Bohunice tvoria dva bloky s reaktormi VVER 440 zdokonaleného typu V-213, ktoré boli uvedené do prevádzky v rokoch 1984 a 1985.Oba bloky pracovali v roku 2000 podľa potrieb energetického dispečingu v základnom režime, prípadne aj v režime terciárnej regulácie. U oboch blokov JE V-2 Bohunice sa využívala i neelektrická produkcia -para, odberom z turbín, ktorá slúžila podľa potreby ako zdroj tepla pre vykurovanie miest Trnava, Hlohovec a Leopoldov. V roku 2000 bola na oboch blokoch vykonaná plánovaná generálna oprava spojená s výmenou paliva, pričom na štvrtom bloku bola vykonaná rozšírená generálna oprava. Najdôležitejšou činnosťou počas plánovanej rozšírenej generálnej opravy na štvrtom bloku boli prevádzkové kontroly zariadení primárneho a sekundárneho okruhu, vrátane kontroly telesa tlakovej nádoby reaktora.


Netradičný pohľad na JE V-2 Bohunice


Hodnotiaca činnosť
Významnou činnosťou ÚJD v roku 2000 v súvislosti s hodnotením bezpečnosti JE V-2 Bohunice bolo posúdenie „Konceptu modernizácie a zvyšovania bezpečnosti JE V-2 Bohunice “,predloženého prevádzkovateľom na základe rozhodnutia ÚJD. ÚJD posúdil a vypracoval pripomienky k celkovej koncepcii, ako aj k jednotlivým konkrétnym úlohám zvyšovania bezpečnosti a určil požiadavky na prípravu ich realizácie v stanovených termínoch.
V roku 2000 sa uskutočnila RGO 4.bloku JE V-2 Bohunice, v rámci ktorej bola realizovaná prevádzková defektoskopická kontrola reaktora. ÚJD posúdil programy prevádzkových kontrol na RGO 4.bloku a TGO 3.bloku a vykonával priebežné kontroly, zamerané na plnenie týchto programov a hodnotenie dosiahnutých výsledkov. Výsledky prevádzkových kontrol boli odsúhlasené komisiou pre hodnotenie prevádzkových kontrol, ktorých úspešnosť vyhodnotil zástupca ÚJD.
Počas prevádzkových kontrol neboli zistené žiadne významné indikácie, ktoré by si vyžiadali mimoriadny prístup. Stav technologického zariadenia možno hodnotiť ako dobrý.


Pohľad do reaktorovej sály JE V-2 Bohunice

Boli posúdené a schválené dokumenty predložené prevádzkovateľom k 16.výmene paliva na 3.bloku,resp.k 15.výmene paliva na 4.bloku JE V-2 Bohunice.
Bola posúdená aktualizovaná PSA štúdia 3.bloku JE V-2 Bohunice ktorá bola doplnená aj o pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti reaktora v odstavenom stave. Model štúdie bol zapracovaný do programu EOOS Monitor -zariadenie mimo prevádzky. EOOS Monitor je súčasťou súboru programov Riziko a Spoľahlivosť, ktorý bol vyvinutý v inštitúte EPRI v USA. Uvedené programové prostriedky boli v rámci kontraktu s US DoE poskytnuté pre ÚJD a JE Bohunice.
Ďalšími aktivitami na 3.a 4.bloku JE V-2 Bohunice v roku 2000 bola hodnotiaca činnosť ÚJD zameraná na posudzovanie projektových zmien bezpečnostne významných systémov, ktoré boli predkladané na ÚJD prevádzkovateľom so zámerom zvýšiť úroveň bezpečnosti a spoľahlivosti bloku. Ako najvýznamnejšie z nich boli posudzované nasledovné projektové zmeny:

 • inštalácia stabilného hasiaceho zariadenia paluby HCČ,
 • ochranné sitá na saní čerpadiel bezpečnostného systému chladenia aktívnej zóny na podlahe boxu parogenerátorov na 4.bloku (na 3.bloku boli zrealizované už v roku 1999),
 • meranie maximálnej hladiny v žľaboch barbotážneho systému,
 • zmena princípu merania hladiny v nádržiach bezpečnostných systémov,
 • signalizácia chodu čerpadiel demi-vody 1 MPa na blokovej dozorni.

Na 4.bloku bol v rámci rozšírenej generálnej opravy realizovaný pôvodný program prevádzkových kontrol, vrátane kontroly tlakovej nádoby reaktora z vnútornej strany. Na základe požiadavky ÚJD boli v roku 2000 na 4.bloku vykonané aj kontroly tlakovej nádoby reaktora tiež z vonkajšej strany, použitím inovovanej aparatúry nedeštruktívnej kontroly. Možno konštatovať, že počas prevádzkových kontrol JE V-2 Bohunice neboli zistené žiadne závažné nové indikácie a stav komponentov obidvoch blokov možno hodnotiť ako dobrý.
Hodnotiace aktivity ÚJD boli ďalej zamerané na realizáciu opatrení na zvýšenie tesnosti kontejmentu (ktoré boli vyžiadané ÚJD).V roku 2000 bolo dosiahnuté, že tesnosť kontejmentu na 3.bloku predstavuje zlepšenie o 2,87 % /24 hod oproti výsledku v predchádzajúcej kampani. Analogická hodnota na 4.bloku predstavuje zlepšenie o 2,06 %/24 hod oproti výsledku v predchádzajúcej kampani. V obidvoch prípadoch sú namerané hodnoty lepšie ako predpisujú LaP bezpečnej prevádzky. Ďalším posudzovaným materiálom bola správa „Principiálne ciele a koncepcia programu inovácie SKR 3.a 4. bloku JE V-2 Bohunice “. Posudzovanie a hodnotenie modernizácie SKR zahrňuje celý rad aspektov ako sú: bezpečnostná klasifikácia funkcií, systémov a zariadení, stanovenie rozsahu normatívnych požiadaviek a aplikovateľných noriem, štandardov a doporučení, kritériá a požiadavky navrhovania a projektovania SKR dôležitých pre bezpečnosť, špecifikácia požiadaviek na systémy a zariadenia, stanovenie požiadaviek na spoľahlivosť a disponibilnosť, na zabezpečenie kvality.
Významnou súčasťou hodnotenia JE V-2 Bohunice v roku 2000 bolo hodnotenie prevádzkových udalostí. Podľa novej metodiky hodnotenia udalostí v zmysle vyhlášky o udalostiach bolo zaznamenaných spolu 22 udalostí. V jednom prípade došlo k ožiareniu troch pracovníkov dodávateľského personálu, z dôvodu ich vlastného zavinenia, avšak hodnota ožiarenia bola nižšia ako predpisuje limit Ministerstva zdravotníctva SR. Vzhľadom na celkový charakter bola táto udalosť klasifikovaná stupňom INES 1,čo znamená poruchu, ktorá nepredstavuje riziko, ale poukazuje na drobné nedostatky v prevádzkových postupoch. O tejto udalosti ÚJD informoval verejnosť a uplatnil nápravné opatrenia.
Ostatné udalosti boli hodnotené stupňom INES 0, alebo mimo stupnice. Nebol zaznamenaný žiadny prípad rýchleho automatického odstavenia reaktora ani porušenie Limitov a Podmienok bezpečnej prevádzky.
Štatistický prehľad o počte prevádzkových udalostí na JE V-2 Bohunice v rokoch 1993 až 2000 a ich zaradenie do stupnice INES ako i kolektívnej dávky personálu sú uvedené na nasledujúcich obrázkoch (č.4.4 -4.6):


obr. 4.4


obr. 4.5


obr. 4.6

Kontrolná činnosť
Kontrolná činnosť UJD na JE V-2 Bohunice bola realizovaná hlavne formou rutinných inšpekcií. Okrem toho bolo vykonaných 19 špeciálnych inšpekcií so zameraním na rôzne dozorované oblasti v súlade s inšpekčným plánom ÚJD. Kontroly boli zamerané predovšetkým na:

 • kultúru bezpečnosti a spoľahlivosť prevádzky
 • prípravu a činnosť personálu
 • protipožiarne opatrenia
 • overovanie dodržovania
 • limitov a podmienok počas prevádzky blokov
 • fyzickú ochranu jadrového paliva, skladovanie vyhoreného i čerstvého paliva
 • kontrolu zabezpečenia kvality a na kontrolu plnenia opatrení vyplývajúcich z rozhodnutí ÚJD
 • skúšky bezpečnostných systémov

V priebehu mája a júna bola na 4.bloku realizovaná RGO. Po jej ukončení bola na bloku vykonaná tímová inšpekcia so zameraním na kontrolu realizácie RGO, pripravenosti k ďalšej prevádzke a kontrolu plnenia opatrení z predošlých rozhodnutí ÚJD. Ďalšia tímová inšpekcia bola zameraná na zmenové havarijné cvičenie.
Na základe výsledkov hodnotiacej a kontrolnej činnosti a hodnotenia bezpečnostných ukazovateľov ÚJD hodnotil prevádzku   oboch blokov  JE V-2 Bohunice v roku 2000 ako bezpečnú a spoľahlivú.


Bloková dozorňa JE V-2 po čiastočnej rekonštrukcii

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola