aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola

Kontrolná činnosť

Kontrolná činnosť ÚJD je upravená vnútornou smernicou, súčasťou ktorej je každoročne novelizovaný inšpekčný plán. Vlastná kontrolná činnosť sa vykonáva formou rutinných, špeciálnych, tímových a mimoriadnych inšpekcií. V roku 2000 bola kontrolná činnosť na 1.bloku JE V-1 Bohunice, okrem štandartných rutinných kontrol v oblasti prevádzky, údržby, prípravy a činnosti personálu, stavu technologického zariadenia, protipožiarnych opatrení, čerpania LaP, čistoty, ako i ostatných oblastí súvisiacich so spoľahlivosťou prevádzky a kultúrou bezpečnosti, zameraná predovšetkým na kontrolu požiadaviek ÚJD vyplývajúcich z jeho rozhodnutí. Vzhľadom na skutočnosť, že na 1.bloku JE V-1 Bohunice bola od januára 2000 realizovaná rozhodujúca časť postupnej rekonštrukcie, bola pozornosť dozoru sústredená predovšetkým na:

  • úspešnú priebežnú realizáciu hlavných bezpečnostných vylepšení bloku
  • overovanie súladu parametrov a funkcie systémov s bezpečnostnou správou a projektovanými parametrami v priebehu a po nábehu bloku
  • zabezpečenie kvality pri realizácii zmien
  • prevádzkové kontroly zariadení.

Zvláštny dôraz bol v priebehu spúšťania 1.bloku JE V-1 Bohunice a v ďalšej prevádzke kladený na kontrolu funkčnosti a spoľahlivosti nového integrovaného systému automatickej ochrany a riadenia bloku. Priebeh spúšťania, výsledky testov i monitorovanie ďalšej prevádzky potvrdili očakávané vlastnosti systému. Nesúlady s projektovanými hodnotami boli odstraňované priebežne. V júni bola na prvom bloku vykonaná tímová inšpekcia vo všetkých dozorovaných oblastiach a na základe jej výsledkov bola povolená ďalšia prevádzka bloku.
Na 2.bloku JE V-1 Bohunice bola kontrolná činnosť po ukončení realizácie programu bezpečnostných vylepšení v rámci postupnej rekonštrukcie, zameraná predovšetkým na:

  • sledovanie spoľahlivosti prevádzky bloku s novými systémami a inštrumentáciou
  • zvlášť bola venovaná pozornosť novému integrovanému systému automatickej ochrany a riadenia bloku
  • z pohľadu prevádzky bola v priebehu hodnoteného obdobia venovaná mimoriadna pozornosť pravidelným testom bezpečnostných systémov, zvlášť novo inštalovaným
  • v kontrolnej činnosti bola zo strany dozoru venovaná pozornosť tiež systémom, ktoré boli novoinštalované alebo rekonštruované a slúžia ako spoločné pre obidva bloky.

Po ukončení RGO +REKO na obidvoch blokoch bola vykonaná aj špeciálna inšpekcia so zameraním na protipožiarne opatrenia. Spolu bolo na obidvoch blokoch vykonaných v priebehu roku 2000 -21 špeciálnych inšpekcií a 2 tímové inšpekcie. Závery rutinných inšpekcií lokalitných inšpektorov sú zhrnuté v štvrťročných protokoloch. Z rozboru skutočností zistených počas inšpekcií ÚJD možno konštatovať, že závažnejšie nedostatky sa nevyskytli. Rekonštrukciu blokov možno hodnotiť ako úspešnú. Na základe komplexného hodnotenia ÚJD hodnotí prevádzku JE V-1 Bohunice v roku 2000 ako bezpečnú a spoľahlivú.


Slávnostné otvorenie blokovej dozorne JE V-1 Bohunice po rekonštrukcii

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola