aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola

Na 2.bloku JE V-1 Bohunice ÚJD sledoval a hodnotil spoľahlivú a bezpečnú prevádzku bloku po rekonštrukčných prácach, ktoré boli realizované v predchádzajúcich rokoch.
Na obidvoch blokoch JE V-1 Bohunice vykonával ÚJD v priebehu odstávok blokov priebežnú kontrolu plnenia programov prevádzkových kontrol ako aj hodnotenie výsledkov realizovaných nedeštruktívnych skúšok. Počas kontrol neboli zistené žiadne nové závažné indikácie, ktoré by si vyžadovali mimoriadne riešenia. V súlade s požiadavkami ÚJD prevádzkovateľ po každej kampani zabezpečuje hodnotenie zostatkovej životnosti hlavného technologického zariadenia z hľadiska nízkocyklovej únavy na základe histórie prevádzky príslušného bloku a reaktorových nádob z hľadiska hodnotenia krehnutia vplyvom expozície neutrónov počas prevádzky. Je možné konštatovať, že čerpanie životnosti hlavných zariadení i hodnotenie odolnosti reaktorov proti krehkému porušeniu sú priaznivé a nelimitujú ďalšiu prevádzku oboch blokov.
V oblasti zabezpečenia požiadaviek na tesnosť hermetickej zóny bola činnosť ÚJD zameraná na realizáciu programu skúšok a zvyšovania tesnosti hermetickej zóny. Možno konštatovať, že po GO blokov JE V-1 Bohunice došlo k ďalšiemu zlepšeniu stavu tesnosti hermetickej zóny (HZ).
Významným krokom pre zvyšovanie bezpečnosti a spoľahlivosti systémov kontroly a riadenia (SKR) dôležitých pre bezpečnosť, bolo uvedenie do prevádzky integrovaného systému automatickej ochrany a riadenia reaktora na 1.bloku JE V-1 Bohunice. V rámci postupnej rekonštrukcie JE V-1 Bohunice, boli existujúce SKR bezpečnostných systémov JE nahradené novým systémom ochrany reaktora na báze digitálneho systému TELEPERM XS, v ktorom sú integrované funkcie rýchleho odstavenia reaktora ako aj funkcie aktivovania systémov zaistenia bezpečnosti pre zmiernenie účinkov postulovaných havarijných udalostí. Nový digitálny systém ochrany reaktora, vrátane aplikačného software spĺňa požiadavky a kritériá navrhovania a projektovania bezpečnostných systémov JE podľa medzinárodných doporučení, noriem a štandardov. Prevádzkové skúsenosti s novým digitálnym systémom ochrany reaktora na 2.bloku ako aj na 1.bloku JE V-1 Bohunice potvrdzujú vysokú spoľahlivosť a disponibilnosť tohto systému.
V roku 2000 boli hodnotené aj príslušné časti bezpečnostnej správy ovplyvnené realizovanými projektovými zmenami. Ide najmä o bezpečnostné analýzy v súvislosti so zmenami na systéme zmierňovania a lokalizácie havárie. S týmito úpravami súvisia aj analýzy nadprojektových havárií vrátane ich následkov na obyvateľstvo. Boli hodnotené analýzy tvorby, distribúcie a spaľovanie vodíka v podmienkach ťažkých havárií blokov JE V-1 Bohunice po ich rekonštrukcii.
Významnou súčasťou hodnotenia na JE V-1 Bohunice bolo hodnotenie prevádzkových udalostí. Podľa novej metodiky hodnotenia udalostí bolo zaznamenaných 22 udalostí.
Celkový počet udalostí oproti predchádzajúcemu roku významne poklesol, čo bolo spôsobené najmä zdokonalením činnosti prevádzkového personálu po vykonaných predchádzajúcich rekonštrukciách zariadení.
K rýchlemu automatickému odstaveniu reaktora došlo jedenkrát z dôvodu vonkajšieho vplyvu (chybné manipulácie v nadradenej rozvodni -mimo areálu elektrárne). Z hľadiska informovania verejnosti nenastala ani jedna udalosť, o ktorej by verejnosť mala byť informovaná -podľa stupnice INES bolo 20 udalostí ohodnotených stupňom „0 “a dve udalosti „mimo stupnice “.
Počas roka 2000 na JE V-1 Bohunice neprišlo ani raz k porušeniu limitov a podmienok bezpečnej prevádzky. Štatistický prehľad o počte prevádzkových udalostí na JE V-1 Bohunice v rokoch 1993 až 2000 a ich zaradenie do stupnice INES ako i kolektívnej dávky personálu je uvedený (obr.č.4.1 až 4.3)


obr 4.1obr. 4.2obr. 4.3

Zvýšená kolektívna dávka v roku 2000 bola zapríčinená veľkým rozsahom rekonštrukčných prác v kontrolovanom pásme.

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola