aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola
JADROVÁ ELEKTRÁREŇ V-1 BOHUNICE

JE V-1 Bohunice je vybavená dvomi reaktormi VVER 440 typu V-230 a bola uvedená do prevádzky v rokoch 1978 - 1980 ako jedna z posledných jadrových elektrární s týmto typom reaktora. Oba bloky JE V-1 Bohunice pracovali v roku 2000 podľa požiadaviek energetického dispečingu na nominálnom výkone alebo v režime terciárnej regulácie.


Pohľad na JE V-1 Bohunice

Od roku 1990 sa na JE V-1 Bohunice trvalo vykonávali bezpečnostné vylepšenia, ktorých cieľom bolo zvýšiť jadrovú bezpečnosť tejto elektrárne na cieľovú úroveň, ktorá bola v roku 1994 stanovená ÚJD a ktorá je v súlade s odporúčaniami MAAE. Plánované aktivity programu zvyšovania bezpečnosti boli už v roku 1999 ukončené na 2.bloku JE V-1 Bohunice, najmä realizáciou systému pre lokalizáciu havárie, bezpečnostného systému chladenia aktívnej zóny reaktora, automatickej ochrany reaktora a dokončením prác seizmického zodolnenia bloku. Na 1.bloku bolo v rámci generálnej opravy ešte v roku 1999 implementovaných spolu 23 zmien a vylepšení, program rekonštrukcie tohto bloku bol ukončený až počas plánovanej odstávky 1.bloku v prvej polovici roku 2000. V apríli a v máji 2000 harmonogram generálnej opravy uvažoval aj so súčasnou odstávkou oboch blokov JE V-1 Bohunice, aby bolo umožnené vykonať rekonštrukčné práce na spoločných zariadeniach oboch blokov. V novembri 2000 sa na JE Bohunice na pozvanie ÚJD uskutočnila Misia špecialistov delegovaných MAAE. Desať účastníkov misie z Brazílie, Fínska, Francúzska, Nemecka, Španielska, Bulharska a ČR, za účasti špecialistov prevádzkovateľa posudzovalo bezpečnosť prevádzkovaných blokov VVER-440/V-230 jadrovej elektrárne V-1 Bohunice po rekonštrukcii. Účastníci misie spracovali predbežnú správu pre MAAE o súčasnom stave bezpečnosti týchto blokov. Oficiálna správa MAAE bude pripravená na zverejnenie vo februári 2001.Predbežné hodnotenie je však pozitívne.


Pohľad na JE V-1 Bohunice

Hodnotiaca činnosť
Hodnotiace aktivity ÚJD v roku 2000 na JE V-1 Bohunice boli zamerané najmä na akcie súvisiace s ukončením rekonštrukcie prvého bloku, ukončením dobudovania v oboch blokoch spoločných systémov a hodnotenie bezpečnosti a stability prevádzky 2.bloku v prvom roku prevádzky po postupnej rekonštrukcii.
Ťažiskom hodnotiacej činnosti ÚJD v roku 2000 bolo posudzovanie bezpečnostnej správy JE V-1 Bohunice po postupnej rekonštrukcii, ktorá podáva ucelený obraz o jadrovej bezpečnosti zrekonštruovanej elektrárne JE V-1 Bohunice. Toto hodnotenie nebolo ku koncu roku 2000 ešte úplné ukončené.
Boli posúdené úpravy limitných podmienok pre zariadenia a systémy, ktoré boli projektovými zmenami rekonštruované v rámci postupnej rekonštrukcie, ako aj posúdené a schválené dokumenty predložené prevádzkovateľom k 20.výmene paliva na 2.bloku JE V-1 Bohunice. Bola posudzovaná PSA štúdia na 1.úrovni 1.bloku JE V-1 Bohunice pre stav elektrárne po postupnej rekonštrukcii. Bola posúdená možnosť predĺženia povolenej doby nepohotovosti motorgenerátorov systému zaisteného napájania 1.kategórie blokov JE V-1 Bohunice na základe pravdepodobnostného prístupu s využitím modelu PSA uvedenej štúdie, pričom boli pre JE V-1 Bohunice vydané konkrétne odporúčania pre predĺženie tejto doby. Týmto ÚJD uplatnil moderný prístup k výkonu dozorných činností na základe informácií o riziku. Začiatkom roka v rámci projektovej prípravy na ukončenie rekonštrukčných prác na 1.bloku (počas generálnej opravy) bola pozornosť zameraná na:

 • systém bezpečnostného chladenia aktívnej zóny
 • systém technickej vody dôležitej
 • sprchový systém
 • systém ochrany reaktora, systém obmedzenia výkonu reaktora, systém riadenia výkonu reaktora, systém pohavarijného monitorovania -PAMS, systém vnútroreaktorových meraní
 • úprava rozvodní 6 kV a 0,4 kV
 • výmena motorgenerátora a rekonštrukcia uzla prvej kategórie zaisteného napájania (ZN)
 • úprava bezpečnostného zdroja dieselegenerátorovej stanice
 • úprava úsekových a podružných rozvádzačov I. a II. kat. ZN
 • seizmické zodolnenie nenosných priečok a elektrotechnológii

V tejto súvislosti ÚJD vykonával:

 • posudzovanie projektových zmien, za účelom vydávania súhlasov
 • posudzovanie a schvaľovanie dokumentácie pre zabezpečenie kvality pri realizácii projektových zmien
 • posudzovanie a hodnotenie bezpečnostnej dokumentácie vypracovanej v procese verifikácie a validácie nového systému ochrany reaktora
 • posudzovanie a schvaľovanie modifikácií a zmien aplikačného software systému ochrany reaktora,
 • posudzovanie programov predkomplexného a komplexného vyskúšania rekonštruovaných systémov, s cieľom skúškami preukázať a zdokumentovať ich funkčnosť a spoľahlivosť,
 • posudzovanie zmien systému kontroly a riadenia,
 • kontrolovanie, verifikáciu a validáciu pevnostných výpočtov nátrubkov bezpečnostného systému chladenia aktívnej zóny,
 • účasť na vybraných skúškach a testoch systémov pred ich uvedením do prevádzky
 • sledovanie atestov a hodnotenie skúšky digitálneho systému automatickej ochrany reaktora, ktorý bol už inštalovaný na 1.bloku a do ukončenia postupnej rekonštrukcie pracoval len v otvorenej slučke bez pripojenia na akčné členy bezpečnostných systémov. Po ukončení rekonštrukcie, boli týmto novým systémom počas generálnej opravy na 1.bloku nahradené jestvujúce ochranné a riadiace bezpečnostné systémy,
 • kontrolu stavu zmontovaného, resp. rekonštruovaného zariadenia.


Pohľad na areál JE V-1 Bohunice po rekonštrukcii

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola