aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola
4. HODNOTENIE A KONTROLA BEZPEČNOSTI JADROVÝCH ZARIADENÍ

Dozorná činnosť ÚJD nad bezpečnosťou jadrových zariadení v súlade s „Atómovým zákonom “a ďalšími právnymi predpismi zahrňuje kontrolné a hodnotiace aktivity ÚJD.

Hodnotiaca činnosť
Hodnotiaca činnosť ÚJD vo vzťahu k jadrovým zariadeniam spočíva v posudzovaní bezpečnostnej dokumentácie pre stavby realizované ako jadrové zariadenia alebo stavby, ktorými sa realizujú zmeny na jadrových zariadeniach. Rozsah bezpečnostnej dokumentácie vyžadovaný pre hodnotenie vymedzuje „Atómový zákon “.V roku 2000 bola hodnotiaca činnosť zameraná predovšetkým na 1.blok JE V-1 Bohunice po ukončení Programu jeho postupnej rekonštrukcie, na Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO) v Mochovciach a na technológie na úpravu a spracovanie rádioaktívnych odpadov v Jaslovských Bohuniciach. Aktivity ÚJD pri hodnotení boli zamerané najmä na kontrolu plnenia požiadaviek na jadrovú bezpečnosť, na hodnotenie programov spúšťania, prevádzkových predpisov, limitov a podmienok, atď. Významnú súčasť hodnotiacej činnosti ÚJD predstavuje posudzovanie zmien, ktoré ovplyvňujú jadrovú bezpečnosť na prevádzkovaných jadrových zariadeniach, ktorých realizácia je podmienená súhlasom ÚJD. Ide najmä o posudzovanie projektových zmien, zmien limitov a podmienok, prevádzkových predpisov, zmien programov periodických skúšok zariadení dôležitých z hľadiska jadrovej bezpečnosti, zmien fyzickej ochrany jadrových zariadení, atď. Samostatnou kategóriou hodnotiacej činnosti ÚJD je hodnotenie bezpečnosti prevádzky jadrových zariadení založené na hodnotení prevádzkových udalostí, na dodržiavaní limitov a podmienok bezpečnej prevádzky, na hodnotení bezpečnostných ukazovateľov prevádzky a na hodnotení výsledkov inšpekcií.


Lokalitný inšpektor BSC RAO D. Švorc pri previerke

Vo februári 2000 nadobudla účinnosť vyhláška ÚJD o udalostiach na jadrových zariadeniach, ktorá stanovuje systematický prístup ku kategorizácii udalostí, pre ich ohlasovanie, pre zisťovanie ich príčin ako aj pre informovanie verejnosti o udalostiach.
Súčasťou hodnotenia bezpečnosti prevádzky jadrových zariadení je i hodnotenie technického stavu zariadení, dôležitých z hľadiska jadrovej bezpečnosti, najmä na základe výsledkov prevádzkových kontrol a periodických skúšok bezpečnostne dôležitých komponentov a systémov. Hodnotiaca činnosť ÚJD bola zameraná v roku 2000 aj na žiadateľov o oprávnenie v súlade s „Atómovým zákonom “.

Odborná spôsobilosť žiadateľov bola preverovaná z hľadiska:

  • technického vybavenia žiadateľa
  • prístrojového vybavenia na meranie resp. skúšanie, vrátane kontroly dodržiavania požiadaviek metrologických predpisov
  • personálneho vybavenia pre spracovávanie realizačnej dokumentácie, dokumentácie skutočného vyhotovenia, pre zabezpečovanie technologickej disciplíny vo výrobe, vrátane zvárania a tepelného spracovania; technickej kontroly a skúšok po ukončení výroby (montáže)
  • systému kvality určujúceho systémové prístupy (vrátane zodpovednosti) k vyššie uvedeným činnostiam.

Kontrolná činnosť
Výkon kontrolnej činnosti špecifikovaný v „Atómovom zákone “je upravený vnútornou smernicou, ktorej významnou súčasťou je ročný inšpekčný plán. Plán uvažuje s nasledovnými druhmi inšpekcií:

Rutinné inšpekcie vykonávajú predovšetkým lokalitní inšpektori. Kontrolujú, ako sa zabezpečuje dodržiavanie podmienok a požiadaviek jadrovej bezpečnosti. Kontrolujú tiež technický stav jadrových zariadení, vykonávanie periodických skúšok zariadení dôležitých z hľadiska jadrovej bezpečnosti, dodržiavanie schválených limitov a podmienok, vybraných prevádzkových predpisov a programov zabezpečenia kvality počas výstavby a spúšťania, prevádzky a údržby, ako aj pri vyraďovaní jadrových zariadení.

Špeciálne inšpekcie sú zamerané do úzko profesijných oblastí (ako napríklad požiarna bezpečnosť, kvalifikácia a výcvik personálu JE, atď.), najmä na kontrolu plnenia špecifických požiadaviek jadrovej bezpečnosti.


Lokalitný inšpektor JE Bohunice I. Moravčík pri previerke

Tímové inšpekcie sú zamerané na komplexnú kontrolu bezpečnosti príslušného jadrového zariadenia a spravidla súčasne prebiehajú vo viacerých profesijných oblastiach. Typickým príkladom tímovej inšpekcie je kontrola pripravenosti jadrového zariadenia k etapám spúšťania. Ide o kontrolu plnenia podmienok ÚJD uložených držiteľovi oprávnenia na prevádzku jadrových elektrární k vydaniu súhlasu s nábehom bloku po výmene paliva. Tímové inšpekcie počas prevádzky sú spravidla orientované do oblastí, ktoré sú stanovené na základe dlhodobého hodnotenia výsledkov prevádzkovateľa jadrového zariadenia.

Mimoriadne inšpekcie
sú neplánované, vyvolané neočakávanými prevádzkovými udalosťami na jadrových zariadeniach, alebo dozorný orgán nimi reaguje na vzniknutú situáciu v dozorovanej organizácii. V súlade s „Atómovým zákonom “ÚJD vykonáva aj inšpekcie počas výstavby, rekonštrukcie, opráv a údržby jadrových zariadení formou účasti inšpektorov ÚJD pri skúškach montážne ukončených vybraných zariadení. Kontrolnú činnosť ÚJD vykonávali inšpektori jadrovej bezpečnosti, z ktorých väčšina má dlhoročné skúsenosti v príslušnej oblasti. Z vykonaných kontrol vypracovávajú inšpektori jadrovej bezpečnosti protokol, v ktorom sú uvedené zistené skutočnosti a tiež aj príkazy a opatrenia uložené ÚJD na odstránenie zistených nedostatkov. Kvalifikácia a skúšky inšpektorov jadrovej bezpečnosti sú zabezpečované v súlade s vnútornou smernicou ÚJD. Inšpektori sa zúčastňujú nielen tréningových kurzov a iných technických stretnutí, ktoré sú organizované MAAE, ale aj špeciálnych výcvikových kurzov, organizovaných v spolupráci s dozornými orgánmi jadrovej bezpečnosti európskych krajín, USA, Kanady a Japonska.

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola