aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola

9. KVALIFIKÁCIA A PRÍPRAVA ZAMESTNANCOV

Predmetom pozornosti ÚJD bol celkový systém prípravy a vypracovávanie projektov prípravy všetkých kategórií zamestnancov JE V-1, JE V-2 Bohunice, SE-VYZ a JE Mochovce. V priebehu roku 2000 boli v oblasti prípravy personálu JZ vykonané nasledovné inšpekcie:

JE Bohunice:

 • inšpekcia zameraná na plnenie požiadaviek na kvalifikáciu personálu a plnenie predpísaného výcviku personálu JE Bohunice

JE Mochovce:

 • inšpekcia zameraná na plnenie požiadaviek na kvalifikáciu personálu a plnenie predpísaného výcviku personálu JE Mochovce
 • inšpekcia zameraná na previerku výcviku na trenažéri
 • inšpekcia zameraná na kontrolu pripravenosti prevádzkového a technického personálu JE Mochovce ku skúšobnej prevádzke 2. bloku JE Mochovce

SE-VYZ:

 • inšpekcia zameraná na plnenie požiadaviek na kvalifikáciu personálu a plnenie predpísaného výcviku personálu SE-VYZ

VÚJE Trnava a.s.:

 • previerka technického vybavenia a odbornej spôsobilosti zamestnancov VÚJE Trnava, a.s. a úloh vyplývajúcich z vydaného „Oprávnenia k príprave zamestnancov JZ “


Účastníci seminára MAAE, ktorý zorganizoval ÚJD

Základná teoretická príprava, trenažérový výcvik pre personál JE Bohunice, periodická teoretická príprava a periodický výcvik na trenažéri sú realizované vo VÚJE Trnava, a.s., praktická a periodická príprava sa vykonáva v JE Bohunice. Základná teoretická príprava personálu JE Mochovce a periodická teoretická príprava je realizovaná VÚJE Trnava, a.s. a trenažérový výcvik, praktická a periodická príprava sa vykonáva v JE Mochovce. Podľa „Atómového zákona “a príslušnej vyhlášky ÚJD, zamestnanci, ktorých pracovná činnosť má priamy vplyv na jadrovú bezpečnosť, podliehajú overovaniu osobitnej odbornej spôsobilosti, t.j. overovaniu súhrnu ich odborných znalostí a schopností. Overovanie osobitnej spôsobilosti prebieha formou skúšky pred skúšobnou komisiou, ustanovenou predsedom ÚJD, ktorá je zložená zo zástupcov ÚJD, JE Bohunice, JE Mochovce, VÚJE Trnava, a.s. a odborníkov z FEI STU. Objektivita skúšok je zabezpečovaná účasťou skúšajúcich z iných JE, zjednocovaním typov skúšobných otázok, prítomnosťou inšpektorov štátneho dozoru z jednotlivých lokalít a menovaním členov skúšobnej komisie z iných organizácií. Na základe úspešného absolvovania skúšky pred skúšobnou komisiou, ÚJD vydáva preukaz o osobitnej odbornej spôsobilosti vybraných zamestnancov jadrových zariadení na výkon činnosti pre daný typ jadrového zariadenia pre nasledujúce pracovné zaradenia:

 1. zmenový vedecký vedúci spúšťania s právom manipulácie (ZVVS)
 2. zmenový inžinier (ZI)
 3. vedúci reaktorového bloku (VRB)
 4. operátor primárneho okruhu (OPO)
 5. operátor sekundárneho okruhu (OSO)
 6. kontrolný fyzik (KF)
 7. zmenový vedecký vedúci spúšťania bez práva manipulácie (ZVVS)

Skúšky vybraných zamestnancov sa uskutočňovali v termínoch podľa plánovaného harmonogramu zasadaní skúšobnej komisie. Písomné skúšobné testy sa pre každého skúšaného pripravujú pomocou výpočtovej techniky z databázy testových otázok vo VÚJE Trnava, a.s. pre jednotlivé funkcie - kategórie vybraných zamestnancov JE V-1, JE V-2 Bohunice a JE Mochovce tak, aby skúšobné otázky v písomnej a ústnej časti skúšky rovnomerne pokrývali jednotlivé zariadenia a režimy prevádzky JE.


Podpis dohody o spolupráci s STU na zabezpečovanie INIS

Databáza zahrňuje nové otázky vyplývajúce z realizovaných technických riešení na JE. Súčasťou skúšky v prípade postupu na vyššiu funkciu je praktická časť, ktorá sa vykonáva pod bezprostredným dozorom školiteľa v trvaní 4-10 týždňov po úspešnom absolvovaní písomnej a ústnej časti skúšky.
V uplynulom roku zasadala skúšobná komisia 13 krát k ústnym teoretickým skúškam. Počet vydaných oprávnení pre vybraných zamestnancov za rok 2000 a celkové počty platných oprávnení sú uvedené v tabuľke č.9.1

Súčasný systém prípravy personálu sa skvalitňoval najmä nasledovnými spôsobmi:

 • prehlbovaním úrovne teoretickej aj praktickej prípravy s implementáciou SAT
 • špecializáciou z hľadiska jednotlivých profesijných skupín
 • komplexnosťou prípravy z hľadiska dodržiavania obsahovej stránky prípravy
 • uskutočňovaním prípravy personálu v súlade s potrebami zabezpečenia programu kvality
 • preškoľovaním zamestnancov o projektových zmenách a vylepšeniach
 • zavádzaním nových prevádzkových predpisov.

Úroveň odbornej spôsobilosti zamestnancov jadrových zariadení je veľmi dôležitým faktorom zabezpečenia a udržania vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení. Závery inšpekcií, kontrol a skúšok, ako aj výsledky z prevádzky a spúšťania potvrdzujú, že v tejto oblasti sa trvalo darí udržiavať vysoký štandard.

Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov ÚJD
Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov ÚJD prebiehalo formou školení a kurzov uvedených v Pláne školení zamestnancov ÚJD na rok 2000. Školenia pozostávali zo špecializovaného kvalifikačného štúdia, funkčného štúdia ako aj štúdia na udržiavanie kvalifikácie (kontinuálny a periodický výcvik). Významným prínosom v tejto oblasti boli aj školenia a kurzy organizované Úradom vlády SR a MAAE, v rámci ktorých sa zamestnanci ÚJD zúčastňovali zahraničných tréningových kurzov, stáží, seminárov a konferencií, zameraných na udržiavanie a zdokonaľovanie odborných vedomostí.tab. 9.1

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola