aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola

8. ZABEZPEČENIE KVALITY

Hlavné úsilie ÚJD bolo zamerané na kontrolu implementácie programov zabezpečovania kvality v SE, a.s. a v ich odštepných závodoch v Bohuniciach a Mochovciach. Boli vykonané dve inšpekcie zabezpečovania kvality JE Bohunice v oblasti periodických kontrol a skúšok vybraných zariadení (bloky V-2 Bohunice) a v oblasti riadenia prevádzky (bloky V-1 Bohunice). Pri týchto inšpekciách bolo zistené jedno porušenie vyhlášky o zabezpečovaní kvality vybraných zariadení v oblasti archivácie dokumentácie. Bola vykonaná inšpekcia implementácie programu zabezpečovania kvality pre prevádzku JE Mochovce v časti riadenie prevádzky so zameraním na bezpečnostné aspekty prevádzky, prevádzkové predpisy, riadenie prevádzkových udalostí a využívanie prevádzkových skúseností. Výsledky tejto inšpekcie boli pozitívne. Ďalej bola vykonaná inšpekcia implementácie čiastkového programu zabezpečovania kvality pre prevádzku RÚ RAO v lokalite JE Mochovce pre činnosti prijímanie kontajnerov s odpadom k uloženiu, manipulácia s kontajnermi v areáli úložiska, radiačný monitoring, riadenie dokumentácie a radiačná ochrana. Pri inšpekcii neboli zistené závažné nedostatky. Okrem toho bola vykonaná inšpekcia experimentálnych jadrových zariadení VÚJE Trnava, a.s. v lokalite Jaslovské Bohunice. Inšpekcia bola zameraná na operatívne riadenie dodávok a materiálov, audity kvality, riadenie dokumentácie a záznamov kvality pri vykonávaní činností na experimentálnych jadrových zariadeniach. Na základe vyhodnotenia inšpekčnej činnosti v oblasti zabezpečovania kvality v r.2000 je možné konštatovať:

  • bol zistený 1 nesúlad čiastkového programu zabezpečenia kvality pre prevádzku JE Bohunice s vyhláškou
  • na odstránenie nesúladu bol uložený záväzný príkaz.

Okrem toho bola vykonaná kontrola systému kvality držiteľa oprávnenia firmy Reaktortest v súvislosti s radiačnou udalosťou, ku ktorej došlo pri vykonávaní kontroly reaktorovej nádoby elektrárne V-1 Bohunice. Pri tejto kontrole boli uložené dve opatrenia v oblasti programu zabezpečovania kvality a prevádzkového predpisu pre vykonávanie kontrol. V roku 2000 tiež prebiehal proces schvaľovania vrcholových dokumentov systémov kvality a ich zmien prevádzkovateľov jadrových zariadení. ÚJD v roku 2000 schválil:

  • zadávací program zabezpečovania kvality pre oblasť výstavby a spúšťania JE Mochovce
  • zadávací program zabezpečovania kvality pre oblasť prevádzky a vyraďovania z prevádzky JE Mochovce
  • čiastkový program zabezpečovania kvality pre prevádzku JE Mochovce
  • program zabezpečovania kvality pre prevádzku SE-VYZ
  • čiastkový program zabezpečovania kvality pre prevádzku RÚ RAO Mochovce
  • čiastkový program zabezpečovania kvality pre prevádzku SVP Bohunice
  • čiastkový program zabezpečovania kvality pre prevádzku JZ vo VÚJE Trnava, a.s.

Pokračovalo schvaľovanie Individuálnych programov zabezpečovania kvality na jednotlivých jadrových zariadeniach v súlade s požiadavkami príslušnej vyhlášky.

Vnútorný systém zabezpečovania kvality
Pokračovali práce na vývoji vnútorného systému kvality, ktorého implementácia umožní kvalitnejšie a efektívnejšie plnenie rozširujúcich sa úloh ÚJD i v podmienkach obmedzeného zvyšovania zdrojov pre činnosť ÚJD. V spolupráci s externou organizáciou bola vykonaná analýza možnosti použitia doterajších vnútorných riadiacich aktov ako základu budúcich smerníc kvality. Bol vypracovaný prvý návrh príručky kvality, ktorej štruktúra bola upravená na základe posúdenia externou organizáciou a maximálnej aplikácie nového štandardu ISO 9001:2000. Jednotnou metodikou boli spracované sieťové grafy vybraných činností, ktoré budú tvoriť základ príručky kvality a poslúžia k identifikácii potreby úprav doterajších vnútorných smerníc a vytvorenia nových. Práce na vývoji vnútorného systému kvality sa vykonávajú podľa schváleného postupu pod vedením riadiaceho tímu.

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola