aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola

7. RÁDIOAKTÍVNE ODPADY (RAO)

Nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi
Nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi predstavuje súlad činností, ktoré sú zamerané na ich minimalizáciu, efektívne spracovanie, úpravu do balenej formy a ich bezpečné uloženie. Kontrolná a hodnotiaca činnosť ÚJD bola zameraná v súlade s úlohami vyplývajúcimi z medzinárodných dohôd na minimalizáciu aktivity a množstva vznikajúcich RAO a na zvýšenie bezpečnosti celého procesu nakladania s nimi.

Tvorba rádioaktívnych odpadov
Množstvá RAO vyprodukované v na JE V-1, JE V-2 Bohunice a v JE Mochovce v roku 2000 sú uvedené v tab.č. 7.1.Väčšie množstvá pevných RAO vyprodukovaných na JE V-1 Bohunice sú v dôsledku vykonávania rekonštrukčných prác na 1. bloku v rámci zvyšovania jadrovej bezpečnosti.

Spracovanie, skladovanie a úprava rádioaktívnych odpadov
Vyprodukované kvapalné a pevné RAO sú skladované v skladoch jednotlivých jadrových zariadení. Množstvá skladovaných RAO sú v tab.č.7.2. Kvapalné RAO boli upravované do spevnenej formy bitúmenáciou na bitúmenačných linkách. Ku koncu roku 2000 bola do skúšobnej prevádzky uvedená aj cementácia rádioaktívnych koncentrátov na cementačnej linke BSC. Pevné RAO sa spracovávajú na BSC vysokotlakovým lisovaním a spaľovaním. Údaje za rok 2000 sú uvedené v tab.č.7.3.

Preprava rádioaktívnych odpadov
V súvislosti s postupom vyraďovania JE A-1 Bohunice, uvádzania do prevádzky BSC a RÚ RAO Mochovce, došlo v roku 2000 k zvýšeniu potreby prepravy RAO v rámci objektov jednotlivých jadrových zariadení ako i mimo nich. Na základe žiadostí SE-VYZ ako prepravcu, ÚJD v zmysle „Atómového zákona “ a príslušnej vyhlášky postupne schválil 5 typov prepravných zariadení a vydal 4 povolenia na prepravu príslušných druhov RAO. Významným bolo schválenie prepravného zariadenia VBK a povolenie prepravy balených foriem RAO v tomto kontajneri na RÚ RAO Mochovce, čím bolo úspešne vyriešené prepojenie finálnych krokov v procese nakladania s nízkoaktívnymi a strednoaktívnymi RAO. V rámci týchto rozhodnutí bolo potrebné vykonať na zaplnenom prepravnom zariadení skúšky požadované platnými právnymi predpismi. Celkový počet uskutočnených prepráv a množstvá prepravených RAO udáva tab.č.7.4. Doprava uvedených RAO bola zabezpečovaná SE-VYZ v spolupráci s JE Bohunice.


tab. 7.1
tab. 7.2
tab. 7.3
tab. 7.4Bitúmenačné zariadenie SE-VYZ Bohunice

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola