aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola

6. JADROVÉ MATERIÁLY A FYZICKÁ OCHRANA JADROVÝCH ZARIADENÍ

Cieľom dozornej činnosti v oblasti nakladania s jadrovými materiálmi je zabezpečiť, aby sa jadrové materiály používali v súlade s povolením ÚJD a neboli zneužívané. Na dosiahnutie tohto cieľa ÚJD:

  • vydáva povolenie na nakladanie s jadrovými materiálmi len tým žiadateľom, ktorí preukážu schopnosť používať jadrové materiály v súlade s právnymi predpismi a medzinárodnými záväzkami SR; žiadateľ musí najmä zabezpečiť, aby jadrové materiály neboli zneužité na výrobu jadrových zbraní alebo na iné činnosti, ktoré sú v rozpore s medzinárodnými záväzkami SR (systém evidencie a fyzická ochrana) a aby ich používaním nebolo ohrozené životné prostredie a zdravie ľudí (jadrová bezpečnosť),
  • vykonáva inšpekcie zamerané na kontrolu dodržiavania podmienok povolenia ÚJD.

Evidencia a kontrola jadrových materiálov
Inšpekčný program ÚJD v oblasti evidencie a kontroly jadrových materiálov bol navrhnutý tak, aby splnil požiadavky vyplývajúce z Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a MAAE o uplatňovaní záruk na jadrové materiály na základe Zmluvy o nešírení jadrových zbraní. V rámci slovenskej legislatívy je táto činnosť vykonávaná v súlade s „Atómovým zákonom “ a naväzujúcej vyhlášky ÚJD.
V roku 2000 uskutočnil ÚJD 50 inšpekcií jadrových materiálov, z toho 29 inšpekcií bolo vykonaných na jadrových zariadeniach v spolupráci s MAAE. Hlavnou náplňou inšpekcií spoločných s MAAE bola kontrola čerstvého a vyhoretého paliva v JE Bohunice, JE Mochovce, SVP Bohunice:

  • v MSVP Bohunice boli kontrolované dovezené zásobníky s vyhoretým palivom z JE V-1 a JE V-2 Bohunice pomocou prístrojov na kontrolu prítomnosti gama žiarenia
  • v JE Bohunice a JE Mochovce bolo kontrolované čerstvé palivo v skladoch čerstvého paliva (kontrola výrobných čísiel podľa nadobúdacích dokumentov a meranie prítomnosti 235U mnohokanálovým analyzátorom), vyhoreté palivo v bazénoch skladovania a kontrolovala sa správnosť zavezenia aktívnych zón reaktora po každej prekládke paliva. Súčasne bola počas každej inšpekcie kontrolovaná neporušenosť pečatí MAAE a bol vyhodnocovaný záznam dozorných zariadení MAAE
  • mimoriadna inšpekcia v JE Bohunice bola zameraná na inštaláciu nového typu dozorného zariadenia MAAE (SDIS)
  • v MSVP Bohunice boli vykonané 2 inšpekcie z dôvodu inštalácie snímačov akustických emisií
  • v JE A-1 Bohunice boli vykonané inšpekcie z dôvodu overenia neprítomnosti jadrových materiálov v zariadení a vypracovania nového popisu zariadenia.

Ďalšou oblasťou kontroly jadrových materiálov boli inšpekcie držiteľov jadrových materiálov v nejadrových zariadeniach na celom území SR. Bolo vykonaných 21 takýchto samostatných inšpekcií ÚJD.
Dozorná činnosť v oblasti evidencie a kontroly jadrových materiálov zahŕňa aj kontrolu a spracovanie hlásení od držiteľov jadrových materiálov, vypracovávanie a odosielanie predbežných oznámení, osobitných a evidenčných správ pre MAAE  v zmysle dodatkových dohôd k Dohode a v zmysle príslušnej vyhlášky ÚJD.
Pri inšpekciách neboli zistené žiadne závažné nedostatky v nakladaní s jadrovými materiálmi a ciele záruk v roku 2000 boli dosiahnuté v plnom rozsahu.

Preprava jadrových materiálov
Schvaľovanie prepravných zariadení a prepráv jadrových materiálov a RAO sa uskutočňovalo v zmysle „Atómového zákona “ a príslušnej vyhlášky ÚJD.V týchto dokumentoch sú aplikované požiadavky MAAE na bezpečnú prepravu rádioaktívnych materiálov.
Za hodnotené obdobie sa uskutočnili:

  • 2 prepravy čerstvého jadrového paliva z RF do JE Bohunice a 1 preprava do JE Mochovce; palivo je uložené v skladoch čerstvého paliva v JE Mochovce a JE V-1 a V-2 Bohunice,
  • 3 prepravy uránového koncentrátu z ČR cez územie SR do Ruskej federácie.

Dopravu jadrového paliva a uránového koncentrátu zabezpečovali ŽSR.
Do SVP Bohunice bolo prevezené vyhoreté palivo chladené 3 roky v bazénoch skladovania všetkých 4 blokov JE Bohunice.
ÚJD vykonal inšpekcie vybraných prepráv čerstvého paliva a každej prepravy vyhoretého paliva. Všetky prepravy jadrových materiálov v roku 2000 sa uskutočnili v súlade s podmienkami súhlasu ÚJD, žiadne závažné nedostatky sa nevyskytli.

Fyzická ochrana jadrových zariadení a jadrových materiálov
Hlavná pozornosť ÚJD v tejto oblasti bola v hodnotenom období zameraná na kontrolu prevádzkovaného systému fyzickej ochrany AKOBOJE (automatizovaný systém bezpečnostnej ochrany jadrovej elektrárne) v JE Bohunice a na kontrolu systému AKOBOJE v JE Mochovce počas prevádzky 1. a uvádzania do prevádzky 2. bloku. Fyzická ochrana areálu JE Bohunice a JE Mochovce bola do septembra v hodnotenom období naďalej zabezpečovaná súkromnou bezpečnostnou službou, v súčinnosti s políciou v zásahovej oblasti. Po tomto termíne predstavenstvo SE a.s., ako prevádzkovateľ JE rozhodlo o zabezpečovaní fyzickej ochrany areálu JE Mochovce vlastnou ochranou v súčinnosti s políciou v zásahovej oblasti, čo aj bolo zrealizované od 30. októbra 2000 v JE Mochovce ako trvalé riešenia. Medzitým však došlo k stavu, keď v tejto oblasti neboli naplnené požiadavky, ktoré ÚJD určil svojimi rozhodnutiami, a preto ÚJD pristúpil k represívnemu opatreniu voči prevádzkovateľovi - držiteľovi oprávnenia. V súvislosti s postupnou rekonštrukciou JE V-1 Bohunice a MSVP Bohunice vydal ÚJD súhlas so zmenami súvisiacimi s režimovou ochranou v JE Bohunice tak, aby nebola narušená fyzická ochrana dotknutých objektov a bolo umožnené dodávateľským firmám plynulo pokračovať v prácach na schválených projektoch. Inšpekčná činnosť v JE Mochovce bola zameraná na kontrolu súladu stavu technických prostriedkov bezpečnostného systému AKOBOJE počas prevádzky 1. bloku a spúšťania 2. bloku.Kontroly preukázali plnú funkčnosť bezpečnostného systému AKOBOJE JE Mochovce. ÚJD vykonal v priebehu roku 2000 desať inšpekcií zameraných na fyzickú ochranu jadrových zariadení a jadrových materiálov, z čoho štyri inšpekcie boli venované zmenám v spôsobe zabezpečovania režimovej ochrany objektov JE Bohunice a JE Mochovce. Nedostatky zistené počas jednotlivých inšpekcií boli zo strany prevádzkovateľov riešené priebežne v súlade s uloženými opatreniami ÚJD.

Nezákonné nakladanie s jadrovými a rádioaktívnymi materiálmi
V roku 2000 neboli zaznamenané žiadne prípady nezákonného nakladania s jadrovými a rádioaktívnymi materiálmi v SR. ÚJD pokračoval v spolupráci s MAAE pri aktualizácii databázy MAAE k nezákonnému nakladaniu s rádioaktívnymi materiálmi. Odborníci zo SR sa aj v tomto roku zúčastňovali činností v rámci regionálneho projektu MAAE zameraného na pomoc členským štátom v boji proti nezákonnému nakladaniu s rádioaktívnymi materiálmi. Aj keď počet prípadov nezákonného nakladania s jadrovými materiálmi klesá, v dôsledku stúpajúceho počtu prípadov s rádioaktívnymi odpadmi rozhodla MAAE o predĺžení tohto projektu do roku 2002.

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola