aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola

5. BEZPEČNOSTNÉ ANALÝZY

Bezpečnostné analýzy sú nevyhnutnou súčasťou bezpečnostnej dokumentácie ku každému jadrovému zariadeniu a slúžia ako prostriedok na preukázanie a posúdenie jadrovej bezpečnosti. Dávajú odpoveď na to, ako sú jadrové zariadenia zabezpečené v prípade výskytu poruchy alebo nehody a predpovedajú následky týchto porúch a nehôd. Výsledky bezpečnostných analýz musia vyhovovať všeobecne prijatým kritériám.
V roku 2000 boli bezpečnostné analýzy sústredené na previerku bezpečnostnej správy a štúdie pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti JE V-1 Bohunice po rekonštrukcii, na posúdenie navrhovaných zmien Limitov a podmienok JE V-2 Bohunice a na hodnotenie prevádzkových udalostí. Významný bol aj podiel na riešení vedecko-technických úloh stanovených v dvojstranných projektoch spolupráce medzi ÚJD a jeho zahraničnými partnerskými organizáciami, v medzinárodnom projekte PHARE ako aj v 5. rámcovom programe Európskej komisie.


Reaktorová sála JE V-1 Bohunice po rekonštrukcii

Previerka bezpečnostnej správy JE V-1 Bohunice po postupnej rekonštrukcii, časť bezpečnostné analýzy, bola zameraná najmä na kontrolu a posúdenie kompletnosti uvažovaných iniciačných udalostí, bezpečnostných kritérií, vstupných údajov, adekvátnosti použitých výpočtových modelov ako aj na celkovú kvalitu predkladanej dokumentácie. Vyhodnocovala sa vhodnosť použitej metodiky a výpočtových programov, dosiahnutá úroveň ich preverenia, správnosť a interpretácia výsledkov. Overené boli použité údaje a prostriedky - stacionárne parametre, počiatočné a okrajové hodnoty, neutrónovo-kinetické a materiálové charakteristiky, konfigurácia bezpečnostných systémov, kritérium jednoduchej poruchy, zásahy operátora i použité matematické modely. Vybrané reprezentatívne scenáre havárií boli na ÚJD prepočítané. Výsledky analýz boli vyhodnotené vzhľadom na stanovené bezpečnostné kritériá a použité pre posúdenie bezpečnosti JE V-1 Bohunice v licenčnom procese. Vykonaná previerka preukázala, že kontrolované bezpečnostné analýzy sú vypracované v súlade s medzinárodne zaužívanou praxou, podľa odporúčaní ÚJD a MAAE. Bola potvrdená požadovaná úroveň bezpečnosti JE V-1 Bohunice. Z previerky bezpečnostnej správy bol vypracovaný dokument, v ktorom sú zakomponované zistenia posudzovateľov. Detailne sú popísané nezávislé výpočty, ich výsledky a porovnanie s výsledkami uvedenými v bezpečnostnej správe.
Veľká pozornosť bola venovaná previerke štúdie pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti prvej úrovne pre JE V-1 Bohunice po postupnej rekonštrukcii. V štúdii bola spracovaná pravdepodobnostná bezpečnostná analýza jadrovej elektrárne pre plný výkon a bol kvantifikovaný prínos postupnej rekonštrukcie z pohľadu znižovania rizika. Ďalej bola spočítaná frekvencia poškodenia aktívnej zóny reaktora a boli určené dominantné iniciačné udalosti i havarijné reťazce s najväčším príspevkom k riziku. Cieľom previerky bolo určiť platnosť zdrojov vstupných informácií, predpokladov, modelov, dát, analýz a získaných výsledkov, aby pravdepodobnostný model bol skutočným obrazom jadrovej elektrárne. Previerka bola vykonaná na ÚJD v spolupráci s externými organizáciami, ktoré neboli zapojené do vypracovávania preverovaného dokumentu a pravdepodobnostného modelu jadrovej elektrárne. Pri previerke sa postupovalo podľa návodov MAAE. Využité boli aj metodické dokumenty ÚJD, MAAE i US NRC. Výsledky štúdie a jej previerky boli použité pri posudzovaní bezpečnosti JE V-1 Bohunice v schvaľovacom procese.
Vykonané bolo nezávislé posúdenie optimalizácie povolenej doby nepohotovosti a testovacích intervalov pre systémy JE V-2 Bohunice, predloženej na ÚJD jej prevádzkovateľom. Navrhované zmeny LaP boli vypočítané na základe pravdepodobnostného prístupu. V rámci posúdenia bola celkovo zhodnotená predložená dokumentácia, jej komplexnosť, zrozumiteľnosť a prehľadnosť. Kontrolovaná bola metodika optimalizácie, metodika pravdepodobnostnej bezpečnostnej analýzy, kritériá a ich použitie pre JE-V2 Bohunice, úplnosť optimalizovaných LaP, ich znenie a interpretácia. Výsledky nezávislej previerky boli použité pri schvaľovaní navrhovaných zmien LaP.
V roku 2000 pokračovala odborná spolupráca ÚJD s nemeckou partnerskou organizáciou Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit (GRS). V rámci projektu na vedeckú a technickú spoluprácu pri aplikácii a validácii nemeckých termohydraulických výpočtových programov boli zamestnanci odboru bezpečnostných analýz a technickej podpory vyškolení na prácu s výpočtovým programom ATHLET, určeným na modelovanie očakávaných prechodových procesov a postulovaných havárií na jadrovej elektrárni z neutrónovo-fyzikálneho a termo-hydraulického pohľadu. ÚJD tým získal ďalší analytický nástroj na nezávislé hodnotenie jadrovej bezpečnosti pomocou výpočtových programov.
Hlavnými úlohami projektu bolo vykonanie kontrolných výpočtov - analyzovanie rôznych modifikácií scenára maximálnej projektovej havárie pre jadrové elektrárne s VVER-440/V213 a simulovanie prevádzkovej udalosti v rámci validačného a verifikačného procesu výpočtového programu ako aj použitého výpočtového modelu jadrovej elektrárne. Ďalšou z úloh bolo simulovanie testu na maďarskom experimentálnom zariadení PMK-2, ktorý bol uskutočnený a zdokumentovaný v rámci projektu PHARE. Vedomosti a skúsenosti získané počas trvania projektu majú veľký prínos pre ďalšiu činnosť odboru bezpečnostných analýz a technickej podpory v oblasti nezávislého posudzovania jadrovej bezpečnosti jadrových elektrární na Slovensku.
V rámci medzinárodného švajčiarsko-slovensko-ukrajinského projektu SWISSUP, sponzorovaného švajčiarskou vládou bola vykonávaná činnosť zameraná na tri hlavné úlohy:

  • na výmenu informácií a skúseností v oblasti inšpekčnej praxe jadrových elektrární a havarijných analýz;
  • vývoj požiadaviek na hlásenie prevádzkových udalostí a príslušného databázového softvéru;
  • formulovanie ukazovateľov prevádzkovej bezpečnosti pre použitie dozorných orgánov a odporučenie zodpovedajúceho softvéru na spracovanie vstupných informácií a výpočet ukazovateľov prevádzkovej bezpečnosti.

Vypracované technické správy zahŕňajú odlišnosti medzi slovenským a ukrajinským jadrovým dozorom v obsahu bezpečnostných správ, v akceptačných kritériách dozorov a ostatných požiadavkách, ako aj porovnanie ukazovateľov používaných na hodnotenie bezpečnosti prevádzky jadrových elektrární na Ukrajine a Slovensku.
V projekte PHARE, vedeného anglickou firmou AEA Technology, sa ÚJD podieľal na riešení úlohy zameranej na zmiernenie následkov ťažkých havárií pre jadrové elektrárne s VVER-440/V213. V rámci projektu boli v roku 2000 sumarizované hlavné výsledky riešení odozvy jadrových elektrární na ťažké havárie a zhodnotený bol stav ich analytickej bázy vypracovanej v minulosti. Navrhnuté a posúdené boli možné opatrenia na zmiernenie následkov ťažkých havárií a prešetrená bola vhodnosť ich aplikácie na jadrových elektrárňach s VVER-440/V213. Po ukončení projektu budú jeho výsledky využité pri hodnotiacej činnosti ÚJD a v krízovom manažmente.
ÚJD bol zapojený aj do projektu EVITA, ktorý je zaradený do 5. rámcového programu Európskej komisie. Projekt EVITA je zameraný na overovanie európskeho výpočtového programu ASTEC určeného na modelovanie ťažkých havárií. V roku 2000 sa začalo oboznamovanie s výpočtovým programom a niektoré kontrolné výpočty. Riešenie projektu bude pokračovať v roku 2001.

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

Predchádzajúca kapitola

Predchádzajúca strana Obsah Nasledujúca strana Nasledujúca kapitola